Slottoespraak minister Grapperhaus tbv Kickstart Nationale Cyber Security Agenda 2018. Den Haag, Babylon, 24 mei 2018

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Veiligheid
Documentsoort Toespraak
Geldig van 24-05-2018
Document creatiedatum 24-05-2018
Onderwerp Cybercrime en cybersecurity

Dames en heren, onlangs had ik het genoegen om de film The French Connection – uit 1971 – weer eens te zien.

Kent U die nog…?

Jimmy Doyle, gespeeld door Gene Hackman, moet als rechercheur van de narcoticabrigade in Marseille informatie verzamelen over een stel criminelen. Op een Frans politiebureau, zit hij achter een vermolmd tafeltje, dat nog van vóór de Napoleontische tijd dateert via een oude, bakelieten telefoon, met zo’n hoorn, die info door te bellen naar zijn chef in New York. Hij heeft niet in de gaten dat de boeven, gewoon om de hoek, zitten mee te luisteren.

Een heerlijk fragment… Maar: das war einmal

We zijn 47 jaar verder en we beschikken nu over de bijna eindeloze mogelijkheden die de digitale wereld ons biedt: Snelle communicatie, digitale uitwisseling van informatie – noem maar op … Maar ook daar zit een keerzijde aan: ook in het digitale verkeer komen inbreuken voor en aanvallen – door criminelen, maar soms ook van staten.

Om toch snel en veilig te kunnen communiceren en informatie uit te wisselen is een goede cyber security essentieel. En voor een goede cyber security is het nodig dat publieke én private partijen de handen ineen slaan!

Vandaag, dames en heren, markeren we een belangrijk moment: We lanceren gezamenlijk de Nederlandse Cyber Security Agenda. Bovendien starten we een publiek-private Cyber Security Alliantie! Een alliantie waarmee wij als publieke én private partijen samen onze verantwoordelijkheid nemen om Nederland digitaal veilig te houden!

Het fundament voor deze samenwerking hebben we de afgelopen maanden gelegd met alle betrokken publieke, private én andere maatschappelijke actoren, in de vorm van onze Nederlandse Cyber Security Agenda: Een ambitieuze, kabinetsbrede agenda, waarmee we een cruciale stap zetten op weg naar een veiliger digitaal Nederland. Dat is voor dit kabinet een topprioriteit.

Nederland beschikt over een uitstekende digitale infrastructuur. Die geeft ons – burgers, bedrijfsleven en overheden – de mogelijkheid om de economische en maatschappelijke kansen die de digitalisering biedt ook echt te verzilveren. Maar dat lukt ons alleen als we er in slagen de dreigingen die zich voordoen in het digitale domein – door criminelen, maar ook door statelijke actoren – met succes het hoofd te bieden. Want die dreigingen zijn reëel en onverminderd groot.

Ook de impact van digitale aanvallen wordt groter, naarmate er meer apparaten en installaties met het internet zijn verbonden. Het bedrijf Norton voorspelt bijvoorbeeld dat er in 2020 wereldwijd 21 miljard apparaten met het internet verbonden zullen zijn. Daarmee neemt ook het risico toe op verstoring van cruciale processen – bij de overheid, bij vitale sectoren, bij bedrijven …

Natuurlijk hebben we de afgelopen jaren op dit terrein niet stilgezeten: er is al veel gedaan om Nederland digitaal veiliger te maken. Maar juist door die inspanningen van de afgelopen jaren hebben we ook beter zicht gekregen op de aard en omvang van de dreigingen. En die liegen er niet om.

Dat is dan ook de reden dat we in het regeerakkoord niet alleen een extra investering van 95 miljoen in cyber security hebben aangekondigd, maar ook die ambitieuze, breed gedragen Nationale Cyber Security Agenda, waarvan we hier vandaag de Kickstart beleven.

Dat doen we in New Babylon. U weet, in het oude - Bijbelse - Babylon, hadden ze óók een stevige ambitie: het bouwen van een toren die tot aan de hemel zou reiken.Die doelstelling bleek toch wat al te ambitieus. Bij wijze van straf gingen de mensen allemaal verschillende talen spreken. Daardoor konden de bouwers niet meer met elkaar overleggen en samenwerken – en werd de toren nooit afgebouwd. Gelukkig, dames en heren, zijn we hier vandaag niet in het oude Babylon, maar in New Babylon.  

En het doet me veel deugd te constateren dat al die partijen uit de publieke en private sector, uit de wetenschap en andere maatschappelijke sectoren, die hier vandaag aanwezig zijn - goed doordrongen van de ernst van de situatie - nu juist wél dezelfde taal spreken! En in uitstekende samenwerking zijn gekomen tot dit resultaat, waar de duidelijke wil uit spreekt om gezamenlijk te komen tot een digitaal veiliger Nederland!

Van die gezamenlijkheid, die goede samenwerking tussen publiek en privaat, zien we ook al steeds meer aansprekende voorbeelden. Neem het Schiphol platform kennisdeling CYSSEC, of het Port Cyber Resilience Programma in de haven van Rotterdam: twee voorbeelden waarin de organisaties die actief zijn op onze nationale luchthaven en in onze grootste haven belangrijke kennis en informatie over cyber security delen – en zo ook helpen het cyberbewustzijn bij alle partijen te vergroten.

Of kijk naar het initiatief van een aantal grote bedrijven en – oorspronkelijk - de 'big four' accountantskantoren. Met als doel dat accountants en financieel toezichthouders cyber security structureel gaan meenemen in hun audit- en controleonderzoeken.

En zo zijn er meer van dit soort uitstekende initiatieven. Ze tonen duidelijk aan dat organisaties – of ze nu tot het publieke domein behoren, of tot het private – zich beter bewust zijn geworden van het belang van een goede cyber security en er naar streven deze naar een hoger peil te tillen.   

Die wil en ambitie gaan we zo meteen nog eens bekrachtigen door de ondertekening en lancering van deze publiek-private Cyber Security Alliantie. Een historisch moment. Een beetje te vergelijken met de oprichting van het eerste hoogheemraadschap, in 1255, dat de bewoners van de lager gelegen gebieden – boeren, burgers en edelen – de gelegenheid bood om gezamenlijk effectief de strijd met het water aan te binden. En u weet, welk een hoog, wereldwijd geroemd niveau het Nederlandse systeem van waterhuishouding in de daaropvolgende eeuwen heeft bereikt! 

Ik heb er alle vertrouwen in dat we dankzij de NCSA én deze alliantie onze digitale dijkbewaking tot eenzelfde hoog niveau kunnen tillen! Opdat we samen Nederland digitaal veilig kunnen houden en dat onze samenleving optimaal kan profiteren van de kansen en mogelijkheden die digitalisering ons biedt!

Publicaties