Aanvullende brief gemeentefonds juni 2020

Omschrijving

Op 28 mei 2020 heeft het kabinet de Tweede Kamer geïnformeerd over een compensatiepakket voor de medeoverheden in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis. De meicirculaire gemeentefonds 2020 informeerde gemeenten hierover op hoofdlijnen. Door middel van een aanvullende brief ontvangen gemeenten - vooruitlopend op de septembercirculaire 2020 - informatie over het financiële effect van het compensatiepakket per gemeente.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Overheidsfinanciën
  • Ziekten en behandelingen
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 29-06-2020
Documentdatum 26-06-2020
Onderwerp
  • Financiën gemeenten en provincies
  • Coronavirus COVID-19

Publicaties