Werkinstructie individuele ambtsberichten van het ministerie van Buitenlandse Zaken

Omschrijving

Een individueel ambtsbericht is een bericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). In het individueel ambtsbericht wordt antwoord gegeven op vragen die door de IND of DT&V zijn gesteld aan BZ in het kader van een asielaanvraag of ten behoeve van de mogelijke terugkeer van een in Nederland verblijvende vreemdeling. Sommige passages in deze werkinstructie zijn gelakt en voorzien van een aanduiding betrekking hebbend op de desbetreffende artikelen van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Werkinstructie individuele ambtsberichten van het ministerie van Buitenlandse Zaken (PDF | 24 pagina's | 2,5 MB)

Verantwoordelijke Ministerie van Buitenlandse Zaken
Thema Migratie
Documentsoort Beleidsregel
Publicatiedatum 07-10-2022
Documentdatum 07-10-2022
Onderwerp Asielbeleid

Publicaties