Septembercirculaire gemeentefonds 2022

Omschrijving

De septembercirculaire 2022 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2022 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Overheidsfinanciën
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 15-09-2022
Documentdatum 20-09-2022
Onderwerp Financiën gemeenten en provincies

De bijgevoegde rekenbestanden geven inzicht in de uitkomsten per afzonderlijke gemeente en kunnen door gemeenten worden benut voor eigen berekeningen.

Toelichting actualisatie 23 september

Sinds de publicatie van de septembercirculaire is een aantal zaken aan het licht gekomen die zijn verwerkt in een geactualiseerde versie. Het gaat om de volgende aanpassingen:

  • In tabel 2.2.1 (Ontwikkeling algemene uitkering) was abusievelijk bij bevolkingsdaling in 2024 een bedrag van € 90,048 mln opgenomen. Dit is hersteld. Deze fout werkte alleen door in tabel 2.4.2 (Ontwikkeling uitkeringsfactor) en is ook daar hersteld.
  • In de bijlagen met betrekking tot de Bpe’s is ter verduidelijking een voetnoot toegevoegd om aan te geven dat het gaat om de gecorrigeerde Bpe standen uit de meicirculaire.
  • De ontbrekende bijlage bij paragraaf 3.3.1. (verlengde pleegzorg AMV’s) is toegevoegd.
  • Er is geen bijlage bij paragraaf 3.2.9. De verwijzing hiernaar kan worden genegeerd. De in deze paragraaf gemelde wijziging van de DU geldt slechts voor 3 gemeenten en deze wordt in de tekst afdoende toegelicht.

WOZ waarde woning eigenaren in rekenmodel te hoog

In het rekenmodel bij de septembercirculaire is gerekend met een stijging van de OZB waarde woningen (eigenaren) van ca 30% in 2023 ten opzichte van 2022. Door een fout in een formule is deze stijging een factor twee te hoog geraamd. Dit werkt door in de uitkeringsfactor. In de decembercirculaire zullen we dit corrigeren zodat dan de juiste raming (ca 15%) van de ontwikkeling van de OZB waarde meeloopt in de berekening van de bevoorschotting in 2023.

Rekenbestanden

Publicaties