Decembercirculaire gemeentefonds 2022

Omschrijving

De decembercirculaire 2022 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2022 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Overheidsfinanciën
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 21-12-2022
Documentdatum 21-12-2022
Onderwerp Financiën gemeenten en provincies

De bijgevoegde rekenbestanden geven inzicht in de uitkomsten per afzonderlijke gemeente en kunnen door gemeenten worden benut voor eigen berekeningen.

Extra middelen verkiezingen

Tentatieve verdeling van de extra middelen verkiezingen in het kader van de Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen.

Publicaties