Septembercirculaire gemeentefonds 2023

Omschrijving

De septembercirculaire 2023 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2023 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn. Septembercirculaire gemeentefonds 2023 (PDF | 78 pagina's |974  kB)

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Overheidsfinanciën
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 19-09-2023
Documentdatum 18-09-2023
Onderwerp Financiën gemeenten en provincies

De bijgevoegde rekenbestanden geven inzicht in de uitkomsten per afzonderlijke gemeente en kunnen door gemeenten worden benut voor eigen berekeningen.

Rekenbestanden

Publicaties