NVS-document Lektesten en besmettingscontroles

Omschrijving

Het doel van dit document is het vastleggen van beoordelingscriteria voor het uitvoeren van lektesten en besmettingscontroles. Als de vergunninghouder of uitvoerende partij zich aan deze criteria houdt kan op verantwoorde wijze invulling gegeven worden aan deze wettelijke verplichting. Door deze criteria vast te leggen in het uitvoeringsbeleid van de Arbeidsinspectie of deze op te nemen in de voorschriften van de vergunning, wordt het mogelijk om op uniforme wijze toezicht te houden en controle uit te oefenen op deze vergunningplichtige handelingen.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Gezondheidsrisico's
Documentsoort Beleidsregel
Publicatiedatum 04-10-2010
Documentdatum 05-10-2010
Onderwerp Straling

Publicaties