Decembercirculaire gemeentefonds 2023 - Taakmutatie 2023 december 2023

Omschrijving

De decembercirculaire 2023 informeert gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2023 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn. Op 19 februari 2024 zijn gemeenten nader geïnformeerd over de maatstaf huishoudens met een laag inkomen met drempel.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Overheidsfinanciën
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 06-12-2023
Documentdatum 06-12-2023
Onderwerp Financiën gemeenten en provincies

De bijgevoegde rekenbestanden geven inzicht in de uitkomsten per afzonderlijke gemeente en kunnen door gemeenten worden benut voor eigen berekeningen.

Publicaties