Zoekresultaten  1-50 van de 9.565 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Nieuw vandaag

  Antwoorden op Kamervragen over uitsluitingsgronden van de vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

  Minister Van Gennip (SZW) geeft, mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, antwoord op vragen over uitsluitingsgronden van de vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. De vragen zijn gesteld door Tweede Kamerlid Maatoug (GroenLinks).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Antwoorden op Kamervragen over bericht 'UWV en ministerie van Sociale Zaken kwakzalven door met STAP-regeling'

  Minister Van Gennip (SZW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geven antwoorden op vragen over het bericht ‘UWV en ministerie van Sociale Zaken kwakzalven door met STAP-regeling’. De Tweede Kamerleden Palland en Van den Berg (beiden CDA) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kabinetsreactie op vier rapporten van de Nationale ombudsman

  Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen de Tweede Kamer de kabinetsreactie op vier rapporten van de Nationale ombudsman over omstandigheden waarin specifieke groepen (statushouders, jongeren met een beperking en jongeren in de bijstand) bestaansonzekerheid ervaren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over bericht 'UWV en ministerie van Sociale Zaken kwakzalven door met STAP-regeling'

  Minister Van Gennip (SZW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) bieden de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het bericht ‘UWV en ministerie van Sociale Zaken kwakzalven door met STAP-regeling’ aan. De Tweede Kamerleden Palland en Van den Berg (beiden CDA) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2024

  Minister Van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit aan tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie van de toetsingsinkomens en maximum uurprijzen voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over hervorming concurrentiebeding

  Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over hervorming van het concurrentiebeding. De hervorming van het beding moet nodeloos gebruik van het concurrentiebeding voorkomen, zodat de arbeidsmobiliteit niet onnodig wordt geremd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief voortgang aanpak samenloop regelingen bij alleenverdienende huishoudens

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen), minister Van Gennip (SZW), staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) en staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van een oplossing voor de groep alleenverdienende huishoudens met een uitkering die door een samenloop van belastingen, toeslagen en sociale zekerheid een lager besteedbaar inkomen heeft dan een vergelijkbaar paar in de bijstand.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Samenvatting sessies werkprogramma PNIL

  Dit document geeft per hoofdthema van het werkprogramma Personeel Niet in Loondienst (PNIL) weer wat er binnen het werkprogramma aan de orde is gekomen. De hoofdthema's van het werkprogramma zijn (regionale) samenwerkingsverbanden, modern werkgeverschap, sectorale afspraken en generieke maatregelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Cijfermatig overzicht van het aandeel (schijn)zelfstandigen in de (semi-)publieke sectoren

  Dit document beschrijft de omvang van het aantal (schijn)zelfstandigen dat werkzaam is in de sectoren zorg, onderwijs, cultuur en kinderopvang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Uitwerking verkenning aanvullende maatregelen PNIL

  Onderdeel van het werkprogramma Personeel Niet in Loondienst (PNIL) is een verkenning naar aanvullende maatregelen die kunnen bijdragen aan het herstellen van de balans tussen het werken met en zonder zelfstandigen in de zorg, het onderwijs en de kinderopvang. Dit document beschrijft het resultaat van de verkenning van 3 mogelijke maatregelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief voortgang werkprogramma Personeel Niet in Loondienst

  Minister Van Gennip (SZW), minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van het werkprogramma Personeel Niet in Loondienst (PNIL). Doel van het PNIL-werkprogramma is duurzame arbeidsrelaties in de sectoren zorg, cultuur, onderwijs en kinderopvang stimuleren en schijnzelfstandigheid in deze sectoren voorkomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over inzet Internationale Arbeidsconferentie 2023

  Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer op hoofdlijnen over de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de 111e Internationale Arbeidsconferentie (IAC) van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Verbetertraject gastouderopvang

  Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de aanvullende maatregelen die zij wil nemen om de begeleiding door de gastouderbureaus te verbeteren en om de gastouders te professionaliseren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • [Ingetrokken] Antwoorden Kamervragen over het bericht Aanzienlijk onbenut arbeidspotentieel onder gepensioneerden

  [INGETROKKEN]

 • [Ingetrokken] Antwoorden Kamervragen over het bericht Aanzienlijk onbenut arbeidspotentieel onder gepensioneerden

  [INGETROKKEN]

 • [Ingetrokken] Aanbiedingsbrief beantwoording Kamervragen over het bericht Aanzienlijk onbenut arbeidspotentieel onder gepensioneerden

  [INGETROKKEN]

 • Antwoorden op Kamervragen (VSO) over ontvangen brief betreffende Voortgang werken met en als zelfstandige(n)

  Minister Van Gennip (SZW) en staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) geven antwoord op vragen over een brief betreffende de Voortgang werken met en als zelfstandige(n) van 16 december 2022. De vaste commissie voor SZW heeft de vragen gesteld in een verslag van een Schriftelijk Overleg (VSO) met de minister.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen (VSO) over ontvangen brief betreffende Voortgang werken met en als zelfstandige(n)

  Minister Van Gennip (SZW) en staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) bieden de antwoorden aan op vragen over een brief betreffende de Voortgang werken met en als zelfstandige(n) van 16 december 2022. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over bericht Aanzienlijk onbenut arbeidspotentieel onder gepensioneerden

  Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over het bericht Aanzienlijk onbenut arbeidspotentieel onder gepensioneerden. De Tweede Kamerleden Den Haan (Fractie Den Haan) en Smals (VVD) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij Antwoorden op Kamervragen over bericht Aanzienlijk onbenut arbeidspotentieel onder gepensioneerden

  Minister Van Gennip (SZW) stuurt de antwoorden op vragen naar de Tweede Kamer over het bericht Aanzienlijk onbenut arbeidspotentieel onder gepensioneerden. De Tweede Kamerleden Den Haan (Fractie Den Haan) en Smals (VVD) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over intrekking wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen

  Minister Van Gennip (SZW) meldt de Tweede Kamer dat het wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet wordt ingetrokken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief op Kamervragen over onderzoek in Drents-Groningse Veenkoloniën

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) meldt dat de antwoorden op vragen over ‘Onderzoek in Drents-Groningse Veenkoloniën’ later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Kat (D66) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij geannoteerde agenda Formele Raad voor Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 12 juni 2023

  Minister Van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda voor de Formele Raad voor Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSB) van 12 juni 2023 aan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over plan van aanpak invoeringstoets

  Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeren de Tweede Kamer over een plan van aanpak van een invoeringstoets. Met de invoeringstoets kan nieuw beleid gesignaleerd worden of er sprake is van onverwachte effecten en kan er worden bijgestuurd als er oplosbare problemen verschijnen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over onderzoek naar waterbedeffecten van arbeidsmarktbeleid

  Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de waterbedeffecten van het arbeidsmarktbeleid. De minister stuurt het onderzoek naar waterbedeffecten van arbeidsmarktbeleid mee als bijlage van deze Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Kamervragen over sociale verzekeringspremies in de binnenvaart

  Minister Van Gennip (SZW) geeft, mede namens de staatssecretaris van Financiën Fiscaliteit en Belastingdienst, antwoord op Kamervragen over sociale verzekeringspremies in de binnenvaart. Het Tweede Kamerlid Kathmann (PvdA) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over sociale verzekeringspremies in de binnenvaart

  Minister Van Gennip (SZW) geeft, mede namens de staatssecretaris van Financiën Fiscaliteit en Belastingdienst, antwoord op vragen over sociale verzekeringspremies in de binnenvaart. Het Tweede Kamerlid Kathmann (PvdA) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

  Verslag van de Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 3 en 4 mei te Stockholm. Het bevat ook een terugkoppeling over de Coreper-vergadering over de herziening van Verordening 883/2004 (coördinatie van de socialezekerheidsstelsels) en een reactie op de motie van het Tweede Kamerlid Amhaouch over het in beeld brengen van de behoefte, kansen en bedreigingen omtrent praktisch en technisch geschoold personeel in Europa.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Verslag Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

  Minister Van Gennip (SZW) stuurt het verslag van de Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 3 en 4 mei te Stockholm. Het is ook een terugkoppeling over de Coreper-vergadering over de herziening van Verordening 883/2004 (coördinatie van de socialezekerheidsstelsels) en een reactie op de motie van het Tweede Kamerlid Amhaouch over het in beeld brengen van de behoefte, kansen en bedreigingen omtrent praktisch en technisch geschoold personeel in Europa. Een vergelijkbare brief is ook naar de Eerste Kamer verzonden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief op Kamervragen over waardevast minimumloon

  Minister Van Gennip (SZW) meldt dat de antwoorden op vragen over een waardevast minimumloon later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Van der Lee (GroenLinks) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over gezinnen die leven van inkomen onder niveau bijstandsuitkering

  De ministers Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen), Van Gennip (SZW) en de staatssecretarissen Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) en De Vries (Toeslagen en Douane) geven antwoord op vragen over gezinnen die leven van inkomen onder niveau bijstandsuitkering. Het Tweede Kamerlid Maatoug (GroenLinks) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij Antwoorden op Kamervragen over gezinnen die leven van inkomen onder niveau bijstandsuitkering

  De ministers Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen), Van Gennip (SZW) en de staatssecretarissen Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) en De Vries (Toeslagen en Douane) bieden de antwoorden aan op vragen over gezinnen die leven van inkomen onder niveau bijstandsuitkering. Het Tweede Kamerlid Maatoug (GroenLinks) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over lonen en winsten

  Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over lonen en winsten. Het Tweede Kamerlid Van der Lee (GroenLinks) heeft de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over lonen en winsten

  Minister Van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer haar antwoorden op vragen over lonen en winsten aan. Het Tweede Kamerlid Van der Lee (GroenLinks) heeft de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over wijziging Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa)

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Eerste Kamer over de wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) en de vraag of daar op grond van artikel 63 van de Grondwet een twee derde meerderheid voor nodig is. De Eerste Kamer heeft in een debat op 22 mei 2023 om deze informatie gevraagd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over versoepeld bijstandsregime voor jongeren in Utrecht

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen over het artikel 'Utrecht zet versoepeld bijstandsregime voor jongeren voort, "geen aanzuigende werking"'. Het Tweede Kamerlid De Kort (VVD) heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van toelichting slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022

  Toelichting op het wetsvoorstel met wijzigingen voor het jaar 2022 in de begrotingsstaat van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hoofdstuk XV van de Rijksbegroting).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022

  Dit wetsvoorstel brengt voor het jaar 2022 wijzigingen aan in de begrotingsstaat van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hoofdstuk XV van de Rijksbegroting).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitwerking gebaar van erkenning naar ouderen van Surinaamse herkomst

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit met de uitwerking van het gebaar van erkenning naar de groep ouderen van Surinaamse herkomst met onvolledige AOW-opbouw. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Wet toekomst pensioenen

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tijdelijk ontwerpbesluit eenmalig bedrag ouderen van Surinaamse herkomst

  Tijdelijke ontwerpbesluit over de toekenning van een eenmalig bedrag aan ouderen van Surinaamse herkomst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van verslag bij Wetsvoorstel toekomst pensioenen

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) biedt de nota naar aanleiding van verslag bij Wetsvoorstel toekomst pensioenen aan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Instellen hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag over de 24-weken-eis

  Minister Van Gennip (SZW) reageert op de uitspraak van de rechtbank Den Haag over de 24-weken-eis. Hierin is geoordeeld dat de voorwaarde dat asielzoekers in een tijdsbestek van 52 weken in het totaal niet meer dan 24 weken werkzaamheden mogen verrichten de effectieve toegang tot de arbeidsmarkt onnodig beperkt en daarmee in strijd is met de Opvangrichtlijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over loondemping

  Minister Van Gennip (SZW) stuurt haar antwoorden op vragen over loondemping. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Kathmann (PvdA).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen Kathmann over loondemping

  Antwoorden van minister Van Gennip (SZW) op vragen over loondemping. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Kathmann (PvdA).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief 'berichten omtrent maandelijks beslag op bijstand in strijd met wet'

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) meldt dat de antwoorden op vragen over "de berichten omtrent maandelijks beslag op bijstand in strijd met wet" later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Kat (D66) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over pesten op het werk

  Antwoorden van minister Van Gennip (SZW) op vragen over pesten op het werk. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Strolenberg (VVD).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over loondemping

  Minister Van Gennip (SZW) stuurt haar antwoorden op vragen over loondemping. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Kathmann (PvdA). 

 • Antwoorden op Kamervragen over loondemping

  Antwoorden van minister Van Gennip (SZW) op vragen over loondemping. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Kathmann (PvdA).

 • [Ingetrokken] Beantwoording kamervragen lid Kathmann over loondemping

  [INGETROKKEN]