Zoekresultaten  1-50 van de 325 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Jaarplanverwijder
 • Netwerksamenwerking voor een betrouwbare digitale infrastructuur

  De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur beschrijft de focus van de werkzaamheden in 2024. Het jaarplan gaat ook in op trends en ontwikkelingen op digitaal gebied. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur heette voorheen Agentschap Telecom.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan 2024 Staatstoezicht op de Mijnen

  In dit jaarplan geeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een beeld van haar prioriteiten voor 2024. Dit plan is tot stand gekomen op basis van de eigen risico-inschattingen, de wettelijke verplichtingen en actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Economische reisagenda

  Overzicht van de geplande en voorgenomen economische missies in 2024. Dit document wordt regelmatig bijgewerkt. U kunt er geen rechten aan ontlenen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkprogramma 2023-2024 Wetenschappelijke Klimaatraad

  De Wetenschappelijke Klimaatraad beschrijft de plannen van de raad voor 2023 en 2024. De Wetenschappelijke Klimaatraad is een onafhankelijk, wetenschappelijk adviescollege dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan regering of parlement over het te voeren klimaatbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan Auditdienst Rijk 2024

  Het jaar 2023 was een bewogen jaar. Een periode waarin we veel hebben bereikt en de dienst zich goed heeft ontwikkeld, maar we staan ook voor de nodige uitdagingen die we in 2024 het hoofd moeten bieden.

 • Jaarplan UWV 2024

  In 2024 werkt UWV verder aan de realisatie van hun strategie ‘Meer ruimte voor de menselijke maat in dienstverlening’. De ambitie van UWV is dat al hun cliënten zich gezien, gehoord en geholpen voelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan SVB 2024

  Met dit jaarplan 2024 geeft de SVB invulling aan de realisatie van haar Meerjarenkoers en de rijksbrede opgaven waarvoor aan de SVB financiële middelen ter beschikking zijn gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) 2024

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan Stichting Inlichtingenbureau 2024

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan 2024 Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030

  Het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030 beschrijft de acties voor 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkplan 2024 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd beschrijft de hoofdlijnen van het toezicht in 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • GDI-programmeringsplan versie 2024

  Dit document beschrijft de plannen en uitdagingen voor het beheer en de doorontwikkeling van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) in 2024. De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) stelt overheidsorganisaties in staat om hun digitale taken uit te voeren en samen te werken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan 2024 Belastingdienst

  In dit jaarplan geeft de Belastingdienst een overzicht van de plannen, prioriteiten en werkzaamheden in 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezichtjaarplan 2024 Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen

  In dit jaarplan geeft het Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen een overzicht van geplande en ongeplande (toezicht)activiteiten voor 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezichtjaarplan 2024 Beveiligingsautoriteit

  In dit jaarplan geeft de Beveiligingsautoriteit van het ministerie van Defensie een overzicht van geplande en ongeplande (toezicht)activiteiten voor 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan 2024 Inspectie Militaire Gezondheidszorg

  In dit jaarplan geeft de Inspectie Militaire Gezondheidszorg een overzicht van geplande en ongeplande (toezicht)activiteiten voor 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan 2024 Inspectie Veiligheid Defensie

  In dit jaarplan geeft de Inspectie Veiligheid Defensie een overzicht van geplande en ongeplande (toezicht)activiteiten voor 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezichtjaarplan 2024 Functionaris voor Gegevensbescherming

  In dit jaarplan geeft de Functionaris voor Gegevensbescherming van het ministerie van Defensie een overzicht van geplande en ongeplande (toezicht)activiteiten voor 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan 2024 Militaire Luchtvaart Autoriteit

  In dit jaarplan geeft de Militaire Luchtvaart Autoriteit een overzicht van geplande en ongeplande (toezicht)activiteiten voor 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkprogramma 2024 Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers

  Werkprogramma voor 2024 van het Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers (ARPA).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan Douane 2024

  Rapport over strategische doelstellingen, prioriteiten en initiatieven die gericht zijn op het verbeteren van de dienstverlening, het handhaven van naleving van regelgeving en het bevorderen van een soepele grensoverschrijdende handel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkprogramma IBTD 2024

  Werkprogramma voor 2024 van de Inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane (IBTD).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan Nederlandse Arbeidsinspectie 2024

  Het Jaarplan beschrijft hoe de Arbeidsinspectie het komende jaar resultaten wil boeken en effecten wil realiseren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatieplan VWS 2024-2028

  Het meerjarig informatieplan van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) beschrijft de prioriteiten van het ministerie op het gebied van ICT en digitalisering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatieplan SZW 2024

  Het meerjarig informatieplan van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) beschrijft de prioriteiten van het ministerie op het gebied van ICT en digitalisering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatieplan EZK 2024-2028

  Het meerjarig informatieplan van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) beschrijft de prioriteiten van het ministerie op het gebied van ICT en digitalisering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatieplan LNV 2024-2028

  Het meerjarig informatieplan van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) beschrijft de prioriteiten van het ministerie op het gebied van ICT en digitalisering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarig Informatieplan 2024-2027 ministerie van Algemene Zaken

  Het meerjarig informatieplan van het ministerie van Algemene Zaken beschrijft de prioriteiten van het ministerie op het gebied van ICT en digitalisering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarig departementaal informatieplan BZ 2024-2025

  Het meerjarig informatieplan van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) beschrijft de prioriteiten van het ministerie op het gebied van ICT en digitalisering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tabel uitgaven aan externe inhuur en personeel per ministerie in 2022

  Overzicht van uitgaven aan externe inhuur en personeel per ministerie in 2022 in euro's.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan 2024 Dienst Toeslagen

  Jaarplan 2024 van de Dienst Toeslagen, met prioriteiten voor 2024 zowel wat betreft de lopende uitvoering, als de verbeteropgave.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp Jaarwerkplan 2024 Doelen en activiteiten Inspectie van het Onderwijs

  Concept van het jaarwerkplan van de Inspectie van het Onderwijs voor het jaar 2024. De Eerste en Tweede Kamer hebben dit concept ontvangen in verband met de procedure op grond van de Wet op het Onderwijstoezicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Planningsoverzicht Digitale Zaken 2023-2024

  Overzicht van o.a. Kamerbrieven, rapportages, wet- en regelgeving, beleidsnota’s, onderzoeken over Digitale Zaken voor het vervolg van 2023 en het begin van 2024. Ter verduidelijking zijn de onderwerpen verdeeld aan de hand van de sporen van de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Planningsoverzicht 2023 en voorziene wetgeving 2024

  Overzicht van voorziene wetgeving voor de rest van het jaar 2023 en de eerste helft van 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkagenda advisering Vaccinaties Gezondheidsraad 2023

  De Gezondheidsraad beschrijft welke adviezen over vaccinaties in de komende 3 jaar zullen verschijnen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan 2023 Digitalisering Rijksinkoop

  In dit jaarplan leest u hoe het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan de digitalisering van het rijksinkoopstelsel. Het doel is meer efficiency in het inkoopproces, voor Rijk en voor leveranciers. Ook wil de Rijksoverheid aan leveranciers een eenduidige digitale ervaring bieden, ongeacht het rijksonderdeel waarmee zij zakendoen. Digitalisering maakt daarnaast op termijn effectievere sturing en verantwoording in het rijksinkoopdomein mogelijk, dankzij uniform gestructureerde inkoopdata. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staan voor een veilige en weerbare digitale infrastructuur: Jaarplan 2023 Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

  De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur beschrijft de focus van de werkzaamheden in 2023. Het jaarplan gaat ook in op trends en ontwikkelingen op digitaal gebied. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur heette voorheen Agentschap Telecom.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan Auditdienst Rijk 2023

  Afgelopen jaar stonden we stil bij 10 jaar Auditdienst Rijk (ADR). Een periode waarin we veel hebben bereikt en de dienst zich goed heeft ontwikkeld.

 • Kennisagenda SZW 2023/2026 - Kennisagenda 2023/2026

  Wat zijn de grote kennisvragen voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor de komende jaren? Sinds 2008 publiceert het Ministerie van SZW elke vier jaar een kennisagenda. Deze geeft aan welke kennis al aanwezig is op het werkgebied van SZW, en welke kennis er nog nodig is. De wens is dat de nieuwe kennisagenda de komende jaren een kompas kan zijn voor SZW zelf en voor de partners waarmee wordt samengewerkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennisagenda SZW 2023/2026

  Wat zijn de grote kennisvragen voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor de komende jaren? Sinds 2008 publiceert het Ministerie van SZW elke vier jaar een kennisagenda. Deze geeft aan welke kennis al aanwezig is op het werkgebied van SZW, en welke kennis er nog nodig is. De wens is dat de nieuwe kennisagenda de komende jaren een kompas kan zijn voor SZW zelf en voor de partners waarmee wordt samengewerkt.

 • Kennisagenda SZW 2023/2026 - Technische bijlage Verkenning maatschappelijke trends en ontwikkelingen

  Wat zijn de grote kennisvragen voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor de komende jaren? Sinds 2008 publiceert het Ministerie van SZW elke vier jaar een kennisagenda. Deze geeft aan welke kennis al aanwezig is op het werkgebied van SZW, en welke kennis er nog nodig is. De wens is dat de nieuwe kennisagenda de komende jaren een kompas kan zijn voor SZW zelf en voor de partners waarmee wordt samengewerkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkprogramma 2023-2024 Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

  Werkprogramma voor 2023-2024 van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan 2023 - Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied

  Het Jaarplan bevat een weergave van de taken van de Kustwacht, de prioriteiten uit het Justitieel Beleidsplan, de actuele externe factoren die de taakuitvoering beïnvloeden en de beleidsaccenten van de bij de Kustwacht betrokken Landen en ministeries.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkprogramma MIT 2022-2024

  Het Maatschappelijk Impact Team (MIT) beschrijft de doelen en werkzaamheden voor de periode 2022-2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Douane Jaarplan 2023

  Het jaarplan 2023 geeft weer welke activiteiten de Douane in 2023 gaat verrichten. De activiteiten liggen op de  terreinen van handhaving, informatiemanagement en bedrijfsvoering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rechtdoen, presteren en anticiperen in 2023

  Jaarplan van de Dienst Toeslagen voor 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan Belastingdienst 2023

  Met het jaarplan 2023 wordt toegelicht welke activiteiten zijn gepland en hoe de Belastingdienst invulling geeft aan de strategische prioriteiten uit de Meerjarenvisie 2020-2025.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplanresultaten 2023 (publieke belangen en domeinen VWS, LNV en EZK)

  Overzicht met resultaten uit het Jaarplan 2023 van de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan 2023 Inspectie Militaire Gezondheidzorg

  In dit jaarplan geeft de Inspectie Militaire Gezondheidzorg een overzicht van geplande en ongeplande (toezicht)activiteiten voor 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezichtjaarplan 2023 Beveiligingsautoriteit

  In dit jaarplan geeft de Beveiligingsautoriteit een overzicht van geplande en ongeplande (toezicht)activiteiten voor 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op