Zoekresultaten  1-50 van de 101 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsnotaverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Governance Digitalisering Rijksinkoop

  De Governance Digitalisering Rijksinkoop is een sturingsdocument voor een deelterrein van het Rijksinkoopstelsel: digitalisering. In de governance staat hoe departementen bij deze deelopgave samenwerken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Governance Digitalisering Rijksinkoop

  De Governance Digitalisering Rijksinkoop is een sturingsdocument voor een deelterrein van het Rijksinkoopstelsel: digitalisering. In de governance staat hoe departementen bij deze deelopgave samenwerken.

 • Beslisnota bij Kamerbrief over regie op Volkshuisvesting bij formaties in provincies

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over resultaat boekjaar 2022 openbaar lichaam Sint Eustatius

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota over update vreemdelingenbewaring Curacao

  Een nota met een update over de vreemdelingenbewaring op Curaçao voor het periodiek overleg met staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota kennismakingsgesprek HRDC

  Een nota met annotatie voor het periodiek overleg met staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) over de kennismaking met Human Rights Defense Curaçao (HRDC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota kern rechtelijke uitspraken Vreemdelingenbewaring Curacao

  Een nota aan staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) met een kern van de rechterlijke uitspraken over de omstandigheden en werking van het regime in de vreemdelingebewaring in Curaçao.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Oplegnota integriteit bewindspersonen CBJ gedragscode en reactie op initiatiefnota Dassen-Omtzigt

  Oplegnota integriteit bewindspersonen CBJ gedragscode en reactie op initiatiefnota Dassen-Omtzigt (PDF | 2 pagina's | 124 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van zaken vernieuwing fundament Logius

  Logius informeert staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) over de voortgang van de invoering van een nieuwe ICT-infrastructuur bij Logius. Stand van zaken vernieuwing fundament Logius (PDF | 5 pagina's | 452 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota bij Onderzoek benadeling Veerman

  Nota bij het onderzoek over de benadeling de heer Veerman. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging Begroting BZK

  De Nota van wijziging Begroting BZK met daarin de verdeling van de middelen over gemeenten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Notitie onderzoek 'Gegevensverwerking en -deling door woningcorporaties`

  Nadere onderbouwing bij de notitie naar aanleiding van het onderzoek `Gegevensverwerking en -deling door woningcorporaties`.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota's juridisch adviseur

  Nota`s over juridische bijstand in casus grondtransactie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • I-strategie Rijk 2021-2025

  In deze I-strategie 2021-2025 staan de gezamenlijke prioriteiten van de Chief Information Officers (CIO's) van het rijk voor de informatievoorziening. Iedere prioriteit is uitgewerkt in een aantal actiepunten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidslijn actieve openbaarmaking nota's

  Beleidslijn actieve openbaarmaking nota's. Ter verbetering van de informatievoorziening aan het parlement worden er maatregelen genomen om te komen tot een meer open bestuursstijl. Eén van de aangekondigde maatregelen is dat voortaan – actief, uit eigen beweging – bij toezending van stukken aan de Kamers ook de onderliggende departementale nota’s openbaar worden, die door de bewindspersoon zijn gebruikt bij de besluitvorming.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gezamenlijke Interbestuurlijke waardering van het Integrale Financiële Beeld (IFB)

  Deze notitie geeft de gezamenlijke interbestuurlijke waardering weer van het Integrale Financiële Beeld Omgevingswet dat 12 maart 2021 naar de Eerste en Tweede Kamer is gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota over ILT-rapport `De borging van de nationale ruimtelijke belangen’

  Nota ter informatie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan de minister van IenW en minister MenW over ILT-rapport `De borging van de nationale ruimtelijke belangen`.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van de Kieswet elektronische openbaarmaking van de processen-verbaal van de stembureaus en van de opgaven van de burgemeesters van de aantallen in de gemeenten uitgebrachte stemmen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsreactie evaluatie Dijkstalwetgeving

  De evaluatie heeft betrekking op alle wetgeving die in 2010 naar aanleiding van de adviezen van de commissie-Dijkstal en de overige wetgeving die daarna in werking is getreden met betrekking tot de rechtspositie van alle decentrale en landelijke politieke ambtsdragers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie

  Vanaf 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Daarbij hoort ook één rijksvisie op de leefomgeving: de Nationale Omgevingsvisie. Op weg naar deze visie zet het Kabinet een eerste stap met de startnota ‘De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie’. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede nota van wijziging Woningwet vergunninghouders

  Wijziging van de Woningwet in verband met het tijdelijk uitbreiden van het werkgebied van toegelaten instellingen met het oog op het huisvesten van vergunninghouders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag inzake wetsvoorstel permanente kiezersregistratie niet-ingezetenen

  Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Kieswet in verband met het vereenvoudigen van de procedure voor registratie als kiezer voor Nederlanders die in het buitenland wonen (permanente kiezersregistratie niet-ingezetenen).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging inzake wetsvoorstel permanente kiezersregistratie niet-ingezetenen

  Nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Kieswet in verband met het vereenvoudigen van de procedure voor registratie als kiezer voor Nederlanders die in het buitenland wonen (permanente kiezersregistratie niet-ingezetenen).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Privacy Impact Assessment wetsvoorstel screening

  Het betreft een uitbreiding van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Addendum actieplan(nen) kinderrechten en huiselijk geweld in Caribisch Nederland (CN)

  Dit addendum is een korte weergave op hoofdlijnen van de actieplannen kinderrechten Caribisch Nederland (CN) als toevoeging aan het actieplan kinderrechten van de interlandelijke Taskforce Kinderrechten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het nader verslag Omgevingswet

  Nota naar aanleiding van het nader verslag bij het wetsvoorstel voor de Omgevingswet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 2e Nota van wijziging Omgevingswet

  2e nota van wijziging bij het wetsvoorstel voor de Omgevingswet (nr. 33962).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 2e nota van wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

  2e nota van wijziging bij het voorstel van wet tot wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beschouwing inzake Hoofdstuk 7 van de Grondwet

  Beschouwing inzake Hoofdstuk 7 van de Grondwet

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Omgevingswet

  Nota naar aanleiding van het Verslag bij de Omgevingswet . De nota gaat in op de vragen die de fracties hebben gesteld naar aanleiding van het wetsvoorstel. Veel vragen gingen over sturing op kwaliteit van de fysieke leefomgeving, de balans tussen flexibiliteit en rechtszekerheid en de verhouding tussen wet en algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging Omgevingswet

  De nota bevat wijzigingen in het wetsvoorstel voor de nieuwe Omgevingswet naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de fracties over het wetsvoorstel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging inzake Reparatiewet WNT

  Wijziging van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector met het oog op een betere uitvoering van de wet (Reparatiewet WNT).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Reparatiewet WNT

  Wijziging van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector met het oog op een betere uitvoering van de wet (Reparatiewet WNT ).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (33 966)

  Toelichting Nota van wijziging Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (33 966)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift protocol uitwisseling van persoonsgerelateerde beveiligingsinformatie

  Afschrif van het protocol uitwisseling van persoonsgerelateerde beveiligingsinformatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging Kaderwet adviescollege

  Wijziging van de Kaderwet adviescolleges houdende vermindering van het maximum aantal leden en het laten vervallen van de verplichte kabinetsreactie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo)

  Wijziging van de Wet veiligheidsonderzoeken in verband met het opnemen van een grondslag voor het doorberekenen van kosten verbonden aan het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken alsmede enkele andere wijzigingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezichtverslag 2014 ; financieel toezicht op provincies

  Dit verslag geeft een overzicht van de bevindingen van financiële toezicht op de begrotingen 2014 en de rekeningen 2012 van de provincies en de gemeenschappelijke regelingen waaraan provincies deelnemen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag over het financieel toezicht op gemeenten 2014

  Verslag over het door de provincies uitgevoerde financieel toezicht op gemeenten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Getekende conclusies Koninkrijksconferentie 2014

  Conclusies van de Koninkrijksconferentie van 2 april 2014 te Aruba.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede nota van wijziging bij Aanpassingswet WNT

  Aanpassing van de reikwijdte en enige technische wijzingen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Aanpassingswet WNT).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging

  Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag

  Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handhavingbeleidsplannen bouwregelgeving

  Gemeenten handhaven de bouwregelgeving en leggen hun beleid vast in een handhavingbeleidsplan. Hierin staat de frequentie en intensiteit van het toezicht op de naleving van de bouwregelgeving. De Rijksoverheid heeft een hulpmiddel voor gemeenten die zo'n plan opstellen: de Handreiking handhaving bouwregelgeving. Hieronder staan enkele voorbeelden van handhavingbeleidsplannen van gemeenten opgesteld aan de hand van deze handreiking.

 • NOTA VAN WIJZIGING

  Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en een aantal andere wetten in verband met de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur en de invoering van een bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid, alsmede regeling van diverse andere onderwerpen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

  Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en een aantal andere wetten in verband met de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur en de invoering van een bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid, alsmede regeling van diverse andere onderwerpen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Detailoverzicht stand van zaken onvolkomenheden Algemene Rekenkamer

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State inzake de nota van wijziging

  Advies Raad van State

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging PW (paspoortsignalering )

  Wijziging van de Paspoortwet in verband met een andere status van de Nederlandse identiteitskaart, het verlengen van de geldigheidsduur van reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaarten, een andere grondslag voor de heffing van rechten door burgemeesters en gezaghebbers en het niet langer opslaan van vingerafdrukken in de reisdocumentenadministratie (Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De oorspronkelijke nota van wijziging zoals voorgelegd aan de Afdeling

  Wijziging van de Paspoortwet in verband met een andere status van de Nederlandse identiteitskaart, het verlengen van de geldigheidsduur van reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaarten, een andere grondslag voor de heffing van rechten door burgemeesters en gezaghebbers en het niet langer opslaan van vingerafdrukken in de reisdocumentenadministratie (Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart)

  Bekijk document gepubliceerd op