Zoekresultaten  1-50 van de 10.004 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief over aanbieding ontwerpbesluit toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

  Minister Van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit toezicht gelijke kansen bij werving en selectie aan. Eenzelfde brief is verzonden aan de Eerste Kamer.

 • Nieuw vandaag

  Toezeggingen en moties EU-arbeidsmigratie 2023

  Minister Van Gennip (SZW) meldt de Tweede Kamer hoe verschillende toezeggingen en moties rondom het thema EU-arbeidsmigratie zijn opgevolgd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief bij jaarrapportage arbeidsmigranten 2023

  Minister Van Gennip (SZW) deelt haar reactie op hoofdlijnen op de jaarrapportage arbeidsmigranten 2023 met de Tweede Kamer. De jaarrapportage beschrijft de voortgang van de uitvoering van de aanbevelingen uit 2020 om de positie van arbeidsmigranten in Nederland te verbeteren en misstanden tegen te gaan.

 • Kamerbrief uitspraak Raad van State over 24-weken-eis

  Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de uitspraak van de Raad van State dat de 24-weken-eis in strijd is met Europese regels. De 24-weken-eis stelt dat asielzoekers maximaal 24 weken in een periode van 52 weken mogen werken.

 • Aanbiedingsbrief Herziene Code Pensioenfondsen

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Tweede Kamer de Herziene Code Pensioenfondsen. De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief ontvangen.

 • Kamerbrief verschillen belastingdruk werkenden en niet-werkenden met IVA-uitkering

  Minister Van Gennip (SZW) reageert op een brief met zorgen over de verschillen in belastingdruk tussen werkenden en niet-werkenden die een IVA-uitkering ontvangen. De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Tweede Kamer had om een reactie gevraagd.

 • Kamerbrief over benoeming Regeringscommissaris transitie pensioenen

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Eerste Kamer over de aanstelling van een Regeringscommissaris transitie pensioenen. De Regeringscommissaris zal tijdens de pensioentransitie een onafhankelijk oordeel vormen over de voortgang van de transitie.

 • Kamerbrief overwerkbonus voor deeltijdwerkers

  Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de mogelijkheid voor het uitbetalen van een meerurenbonus voor deeltijders die meer uren werken dan waarin hun contract voorziet.

 • Kamerbrief over stapsgewijze afschaffing loonkostenvoordeel oudere werknemer

  Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over loonkostenvoordeel oudere werknemer. Werkgevers ontvangen een tegemoetkoming wanneer zij oudere werknemers vanuit een uitkering in dienst nemen. Deze regeling wordt per 2026 afgeschaft vanwege de beperkte doeltreffendheid.

 • Antwoorden op Kamervragen over aanvullende randvoorwaarde over het invaren van pensioenen in coronaherstelfonds

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen over een aanvullende randvoorwaarde over het invaren van pensioenen in het coronaherstelfonds. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Omtzigt (Omtzigt).

 • Kamerbrief kwijtschelding lokale belastingen bij Wajong-uitkering

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) reageert op de brief van de Nationale ombudsman over personen met een Wajong-uitkering waarvoor niet langer de lokale belastingen worden kwijtgescholden. De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Tweede Kamer had om een reactie gevraagd.

 • Uitstelbrief antwoorden op Kamervragen over blijven ontwikkelen door het volgen van een opleiding

  Minister Van Gennip (SZW) meldt dat de antwoorden op vragen over het bericht 'dat twee op de drie werkende Nederlanders zich niet door zijn werkgever gestimuleerd voelen om zichzelf te blijven ontwikkelen door het volgen van een opleiding' later komen dan gebruikelijk. De vragen zijn gesteld door de Tweede Kamerleden Westerveld (GroenLinks) en Kathman (PvdA).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij afschrift brief minister Schouten aan gemeente Helmond over vergoeding kosten energietoeslag

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van de brief aan de gemeente Helmond over de vergoeding van de kosten voor de energietoeslag.

 • Kamerbrief over evaluatie convenant Landelijke Stuurgroep Interventieteams

  Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen de Tweede Kamer de evaluatie van het convenant Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI).

 • Rappel Eerste Kamer 2 oktober 2023 MAPP

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Eerste Kamer een geactualiseerd overzicht van het halfjaarlijks rappel toezeggingen en totaaloverzicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief halfjaarlijks rappel toezeggingen minister voor APP

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Eerste Kamer een geactualiseerd overzicht van het halfjaarlijks rappel toezeggingen en totaaloverzicht. Dit is de aanbiedingsbrief..

 • Antwoorden op Kamervragen over het advies van de landsadvocaat bij Wet toekomst pensioenen (aanvulling)

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Eerste Kamer de antwoorden op vragen over het advies van de landsadvocaat over de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Het Eerste Kamerlid Van Rooijen (50PLUS) heeft deze vragen gesteld. Op 13 november 2023 zijn de antwoorden op een deel van de vragen gepubliceerd. Dit document bevat de antwoorden op alle vragen.

 • Kamerbrief over basisdienstverlening voor schuldhulpverlening

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over een verbeterplan voor de schuldhulpverlening ten aanzien van het bereik en de kwaliteit en de wijze waarop begeleiding en nazorg wordt vormgegeven.

 • Verslag schriftelijk overleg Formele Raad WSB 27-28 november

  Verslag van het schriftelijk overleg Formele Raad WSB (Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken) van 27 en 28 november.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief beantwoording schriftelijk overleg Formele Raad WSB 27-28 november

  Minister Van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer de antwoorden aan op vragen van de Tweede Kamer bij het schriftelijk overleg Formele Raad WSB (Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken) van 27 en 28 november.

 • Antwoorden op Kamervragen over kinderopvangtoeslag

  Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over de kinderopvangtoeslag. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over kinderopvangtoeslag

  Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de kinderopvangtoeslag.

 • Kamerbrief over rapporten ‘Waar knelt de WW?’ en 'True Talk-Naar beleving van de WW vanuit burgerperspectief'

  Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer het eindrapport 'Waar knelt de WW?’ en een rapportage van het True Talk-traject 'Vereenvoudiging WW - Inzichten in de knelpunten in de WW vanuit het burgerperspectief'.

 • Aanbiedingsbrief bij halfjaarlijks rappel toezeggingen minister van SZW

  Minister Van Gennip (SZW) biedt de Eerste Kamer een geactualiseerd overzicht van het halfjaarlijks rappel toezeggingen en totaaloverzicht aan.

 • Halfjaarlijks rappel toezeggingen minister van SZW

  Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Eerste Kamer een geactualiseerd overzicht van het halfjaarlijks rappel toezeggingen en totaaloverzicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief onderhandelaarsresultaat cao sociale werkvoorziening en cao Aan de Slag

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over het onderhandelaarsresultaat dat de cao-partners hebben bereikt over de cao sociale werkvoorziening en de cao Aan de Slag.

 • Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over advies landsadvocaat bij Wtp

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Eerste Kamer de antwoorden op vragen over het advies van de landsadvocaat bij de Wet toekomst pensioenen (Wtp).

 • Antwoorden op Kamervragen over advies landsadvocaat bij Wtp

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen over het advies van de landsadvocaat over de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Het Eerste Kamerlid Van Rooijen (50PLUS) heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over vervolg Beleidslijnen Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

  Minister Van Gennip (SZW) stuurt meer informatie over de uitwerking van de Kamerbrief Beleidslijnen Leven Lang Ontwikkelen (LLO) van 23 september.

 • Aanbiedingsbrief toetsen en adviezen wetsvoorstel toelating terbeschikkingstelling van arbeidskracht

  Minister Van Gennip (SZW) stuurt de uitvoeringstoetsen en adviezen bij het wetsvoorstel toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten naar de Tweede Kamer.

 • Antwoorden op Kamervragen over tekort aan aandacht voor personeel steenkolensector

  Minister Van Gennip geeft antwoord op vragen over het tekort aan aandacht voor personeel in steenkolensector. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft de vragen gesteld.

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over de eerste voortgangsrapportage aanpak geldzorgen, armoede en schulden

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Eerste Kamer de antwoorden op de Kamervragen over de eerste voortgangsrapportage van de aanpak geldzorgen, armoede en schulden. De vragen zijn gesteld door leden van de fracties van de SP, GL-PvdA, PvdD en OPNL.

 • Antwoorden op Kamervragen over de eerste voortgangsrapportage aanpak geldzorgen, armoede en schulden

  Antwoorden op de Kamervragen van de Eerste Kamer over de eerste voortgangsrapportage van de aanpak geldzorgen, armoede en schulden. De vragen zijn gesteld door de leden van de fracties van de SP, GL-PvdA, PvdD en OPNL.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Mededeling tot bekendmaking van de pensioengerechtigde leeftijd en de aanvangsleeftijd in 2029

  Mededeling van de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen tot bekendmaking van de pensioengerechtigde leeftijd en de aanvangsleeftijd in 2029.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over vaststelling AOW-leeftijd 2029 en pensioenrichtleeftijd 2025

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over de prognose van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd en de leeftijd waarop de AOW-opbouw begint. De AOW-leeftijd wordt telkens 5 jaar van tevoren aangekondigd.

 • Kamerbrief over 2e Monitor Herziene Detacheringsrichtlijn

  Minister Van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer de 2e monitor van de Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn (Ihd) aan. In de Ihd zijn 5 maatregelen getroffen om de bescherming van gedetacheerde werknemers te versterken.

 • Verzamelbrief pensioenonderwerpen najaar 2023

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over een aantal pensioenonderwerpen en toezeggingen die zijn gedaan aan de Tweede Kamer en waaraan uitvoering is gegeven.

 • Aanbiedingsbrief geannoteerde agenda Formele Raad WSB 27 en 28 november 2023

  Minister Van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer de Geannoteerde Agenda voor de Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSB) van 27-28 november 2023.

 • Geannoteerde Agenda Formele Raad WSB 27-28 november 2023

  In deze Geannoteerde Agenda staat de kwartaalrapportage t.a.v. de herziening van Coördinatieverordening Sociale Zekerheid en de kwartaalrapportage t.a.v. het EU-voorstel Richtlijn verbetering van Arbeidsvoorwaarden bij Platformwerk. Verder staat er informatie over de Formele Raad WSBVC van 27 en 28 november 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief nota naar aanleiding van 2e verslag wetsvoorstel Wijziging Participatiewet (werkvoorziening mensen met visuele beperking)

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Eerste Kamer de nota naar aanleiding van het 2e verslag over het wetsvoorstel Wijziging van de Participatiewet ten behoeve van de werkvoorzieningen voor visueel beperkten.

 • Nota naar aanleiding van 2e verslag wetsvoorstel Wijziging Participatiewet (werkvoorziening mensen met visuele beperking)

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen over het wetsvoorstel Wijziging van de Participatiewet ten behoeve van de werkvoorzieningen voor visueel beperkten. De VVD-fractie in de Eerste Kamer heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over schriftelijk overleg kinderopvang

  Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op schriftelijke vragen over kinderopvang.

 • Kamerbrief over extra verhoging maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag 2024

  Minister Van Gennip (SZW) stuurt een brief over de extra verhoging van de maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag 2024. Dit zou beter aansluiten bij de tarieven die ouders betalen. Een vergelijkbare brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.

 • Antwoorden op Kamervragen over diverse Kamerbrieven over pensioenen

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen over enkele Kamerbrieven over pensioenonderwerpen. De Eerste Kamerfracties van BBB en GroenLinks-PvdA hebben deze vragen gesteld.

 • Kamerbrief met reactie kabinet op rapport 'Eigentijdse ongelijkheid'

  De ministers Van Gennip (SZW), Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen), Dijkgraaf (OCW), Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) en De Jonge (BZK) sturen de Tweede Kamer een reactie namens het kabinet op het rapport 'Eigentijdse ongelijkheid'. Dit rapport over indicatoren van kansen(on)gelijkheid is opgesteld door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) .

 • Uitvoeringstoets KvK

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringstoetsen Belastingdienst

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringstoets Raad voor de rechtspraak

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringstoets Dienst Justis

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringstoets Adviescollege Toetsing Regeldruk

  Bekijk document gepubliceerd op