Zoekresultaten  1-20 van de 341 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Documentsoort: Rapportverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Conclusies en aanbevelingen vanuit Evaluatie pilot huisvestingsstelsel Rijksgesubsidieerde musea en Regionaal Historische Centra

  Het rapport evalueert de pilot voor de financiering van het huisvestingsbeleid voor Rijksmusea. Deze liep van 2017 tot 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • VET Internship Pact 2023 - 2027

  Engelstalig stagepact voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport Evaluatie Leveranciers- en Contractmanagement IUC-Noord

  De ADR is gevraagd om een evaluatie uit te voeren van een dienst van IUC-Noord, te weten leveranciers- en contractmanagement, om zo inzicht te krijgen in de wijze waarop IUC-Noord de genoemde beheersprocessen managet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 4de deeladvies Platform Perspectief Jongeren September 2023

  4e advies van het Platform Perspectief Jongeren (PPJ). In het advies gaat de commissie in op de rol van gemeenten bij het het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Adviescollege Publieke Omroep

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland

  Het document bevat het herziene accreditatiekader van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Met dit kader beoordeelt de NVAOassociate degree, bacheloropleidingen en in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eenheid in veelzijdigheid

  In dit rapport pleit het Adviescollege Publieke Omroep voor een weerbaar publiek omroepbestel.

 • Publieke waarden van de publieke omroep

  Dit rapport presenteert de resultaten van een onderzoek welke media, genres en outlets de Nederlandse bevolking in welke mate gebruikt; of en waar men nieuws volgt; of en in welke mate men zenders, sites en apps van de publieke omroep gebruikt; welke eigenschappen men belangrijk vindt voor de publieke omroep; en of en in welke mate men vindt dat de publieke omroep haar doelen behaalt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitwerking Motie Dassen/Van Weyenberg: Structurele scenario’s voor het aanbieden van schoolmaaltijden

  Het document bevat een uitwerking van verschillende mogelijke scenario’s voor een structurele vorm van schoolmaaltijden. Aanleiding was de motie van de Tweede Kamerleden Dassen (VOLT) en Van Weyenberg (D66). Deze verzocht verzocht de regering om verschillende opties uit te werken voor het structureel en laagdrempelig maken van gezonde en gevarieerde gratis schoolmaaltijden voor kinderen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • AWTI Werkprogramma 2024

  Werkrpogramma van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI). Het werkprogramma bevat de onderwerpen waarover de AWTI van plan is om advies over uit te brengen in 2024

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkprogramma Onderwijsraad 2024-2025

  Het werkprogramma geeft aan welke adviezen en verkenningen de Onderwijsraad de in 2024 en 2025 onder handen heeft.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Position paper over de ‘Call for Evidence’ van de tussentijdse evaluatie van de Europese onderwijsruimte (2020-2023)

  Het document bevat de Nederlandse reactie op de ‘Call for Evidence’ van de tussentijdse evaluatie van de Europese onderwijsruimte (2020-2023).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Schoolkostenmonitor po, vo, mbo 2022-2023

  Onderzoek naar de hoogte en ontwikkeling van de schoolkosten waarmee (ouders/verzorgers van) leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs en studenten in het middelbaar beroepsonderwijs te maken krijgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wet vrijwillige ouderbijdrage - Mogelijke gevolgen voor extra-curriculair aanbod van de profielscholen

  Bijlage bij het rapport Schoolkostenmonitor po, vo, mbo 2022-2023 over de mogelijke gevolgen voor extra-curriculair aanbod van de profielscholen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Education at a Glance 2023

  Rapport Education at a Glance 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Country Note Education at a Glance 2023

  Rapport Country Note Education at a Glance 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vandaag is het 2040 Deel 2

  Rapport van het KBA-consortium (Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt). Het rapport gaat over een toekomstverkenning voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger onderwijs en wetenschap. Deel 2 bevat een verdieping en enkele bijlagen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vandaag is het 2040 Deel 1

  Rapport van het KBA-consortium (Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt). Het rapport gaat over een toekomstverkenning voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger onderwijs en wetenschap. Deel 1 bevat het kernrapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Zicht op wat Werkt

  Monitoringsplan Werkagenda mbo en het Stagepact 2023-2027. Het gaat om een samenwerking van verschillende partijen om de positie van studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in Nederland te versterken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Examenmonitor Voortgezet Onderwijs 2023

  Rapport van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De Examenmonitor VO geeft een beeld van de resultaten van examens in het voortgezet onderwijs (vo) in 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op