Zoekresultaten  1-50 van de 521 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Antwoorden op Kamervragen over woede uitstel lezingenreeks Holocaust Hogeschool Utrecht

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht over de ophef rondom het besluit van de Hogeschool Utrecht om Holocaust-lezingen te schrappen. De Tweede Kamerleden Blaauw en Boon (beiden PVV) hadden de vragen gesteld.

 • Antwoord op Kamervragen over uitstel lezingenreeks Holocaust Hogeschool Utrecht

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Woede over besluit Hogeschool Utrecht om Holocaust-lezingen te schrappen'. De Tweede Kamerleden Martens-America en Ellian (beiden VVD) hadden de vragen gesteld.

 • Nota naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstel afschaffen grondslag kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) reageert op het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Het wetsvoorstel gaat over het schrappen van de grondslag voor kwaliteitsbekostiging in het hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen agenda geannoteerde agenda OJCS Raad 29 februari en 1 maart 2024

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op vragen over de geannoteerde agenda van de informele Onderwijs-, Jeugd, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) (onderwijs) van 29 februari en 1 maart 2024. Daarnaast gingen de vragen over het fiche Aanbeveling leermobiliteitsmogelijkheden en de brief over de Voortgang onderhandelingen verordening mediavrijheid. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

 • Antwoorden op vragen naar aanleiding van Kamerbrief over het Sectorbeeld kennisveiligheid universiteiten

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden naar aanleiding van de Kamerbrief van 16 oktober 2024 over het Sectorbeeld kennisveiligheid universiteiten. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op feitelijke vragen over het Interdepartementaal beleidsonderzoek mbo

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op feitelijke vragen over het 'Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) mbo: Samen gericht opleiden voor wendbare vakmensen'. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

 • Complete set documenten aanvullend Woo-besluit protocollen grensoverschrijdend gedrag

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verwerken bijzondere persoonsgegevens Dienst Uitvoering Onderwijs locatie Groningen en Den Haag 2018

  De ADR heeft een onderzoek verricht om inzicht te krijgen of de verwerking(en) van medische gegevens van DUO-medewerkers conform relevante wet- en regelgeving wordt uitgevoerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen over geannoteerde agenda informele EPSCO-Raad 27 februari 2024

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op schriftelijke vragen over de geannoteerde agenda van de informele Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO-Raad) gendergelijkheid van 27 februari 2024. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld. Daarnaast gingen de vragen over de Kamerbrief over het verslag van de informele EPSCO-Raad voor het onderdeel sociaal beleid van 24 november 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over manifest over inclusieve stilteruimtes op onderwijsinstellingen

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) geven antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het manifest 'Stilteruimtes ter bevordering van het welzijn en diversiteits- en inclusiebeleid op onderwijsinstellingen' van studentenorganisaties en belangenorganisaties. Het Tweede Kamerlid Van Baarle (Denk) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten deel 3 bij besluit op Woo-verzoek over basisschool Klein Amsterdam

  Openbaar gemaakte documenten deel 3 bij een besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle correspondentie over de basisschool Klein Amsterdam. Specifiek, de periode van 11 april 2023 tot en met het heden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten deel 1 bij besluit op Woo-verzoek over basisschool Klein Amsterdam

  Openbaar gemaakte documenten deel 1 bij een besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle correspondentie over de basisschool Klein Amsterdam. Specifiek, de periode van 11 april 2023 tot en met het heden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten deel 2 bij besluit op Woo-verzoek over basisschool Klein Amsterdam

  Openbaar gemaakte documenten deel 2 bij een besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle correspondentie over de basisschool Klein Amsterdam. Specifiek, de periode van 11 april 2023 tot en met het heden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op vragen over Kamerbrief met reactie op brieven over een Deltaplan lerarentekort

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) en minister Dijkgraaf (OCW) geven antwoorden op vragen naar aanleiding van een Kamerbrief met reactie op brieven over een Deltaplan lerarentekort. De vaste Tweede Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

 • Subsidieregelingen OCW met een beoordelingscommissie

  Het rapport evalueert de totstandkoming en uitvoering van subsidieregelingen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) met een beoordelingscommissie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over ondezoek naar selectie in het hoger onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar de onderbouwing van selectieprocedures voor het hoger onderwijs. Hij gaat in op de belangrijkste bevindingen van de inspectie en wat instellingen kunnen doen om kansengelijkheid in selectieprocedures te verbeteren. Daarnaast gaat hij in op enkele acties voor instellingen om kansengelijkheid in selectieprocedures te bevorderen.

 • Documenten bij besluit op Woo-verzoek over UCR

  Openbaar gemaakte documenten bij een besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over alle communicatie en correspondentie over University College Roosevelt (UCR).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede Kamerbrief met geannoteerde agenda EPSCO Raad februari 2024

 • Eerste Kamerbrief met geannoteerde agenda EPSCO Raad februari 2024

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer een brief met de geannoteerde agenda van de Informele Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO-Raad) van 27 februari 2024 in Brussel. Het gaat om het onderdeel 'sociaal beleid'. De bijeenkomst richt zich op gendergelijkheid.

 • Antwoorden vragen so oprichting NEWS

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) over het voornemen tot oprichting van de Stichting Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving (NEWS). De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking Meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

  Deze handreiking is bedoeld om bedrijven te helpen om te gaan met meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede Kamerbrief met verslag informele EPSCO-Raad onderdeel sociaal beleid november 2023

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de informele Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO-Raad) voor het onderdeel sociaal beleid. Dit onderdeel vond plaats op 24 november 2023 in Pamplona, Spanje. De brief gaat in op het onderwerp 'geweld tegen vrouwen'. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.

 • Kamerbrief met verslag van de informele EPSCO-Raad onderdeel sociaal beleid november 2023

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Eerste Kamer het verslag van de informele Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO-Raad) voor het onderdeel sociaal beleid. Dit onderdeel vond plaats op 24 november 2023 in Pamplona, Spanje. De brief gaat in op het onderwerp 'geweld tegen vrouwen'. De Tweede Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op motie Van Zanten over subsidiebeleid voor inclusie en diversiteit

  Staatssecretaris Gräper-van Koolwijk (OCW) reageert op de motie van het Tweede Kamerlid Van Zanten (BBB). De motie verzoekt om het subsidiebeleid voor inclusie en diversiteit geen dwingend karakter te geven. Daarnaast verzoekt de motie om te onderzoeken of een meer gelijke verdeling van cultuursubsidies over Nederland mogelijk is.

 • Besluit Woo-verzoek beroepszaak subsidieaanvraag Kasteel Eijsden

  Besluit op een verzoek om documenten over de beroepszaak bij de rechtbank Roermond over de afwijzing van de subsidieaanvraag voor Kasteel Eijsden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten bij 3e deelbesluit op Woo-verzoek over Nationaal Platform Leren en Ontwikkelen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuursconvenant duurzame samenwerking ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en de Regionale Historische Centra

  Afschrift van het bestuursconvenant van staatssecretaris Gräper-van Koolwijk (OCW) samen met de Algemeen Rijksarchivaris en de voorzitters van 10 Regionale Historische Centra (RHC’s) van 1 februari 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage bij het Berenschot-rapport 'Verschillen medezeggenschapsbevoegdheden po-vo-mbo-hbo'

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij cijfers dossiers vertrouwensinspecteurs 2022-2023

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Tweede Kamer het cijferoverzicht van de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs over seksueel grensoverschrijdend gedrag, psychisch en fysiek geweld of discriminatie en radicalisering in het onderwijs. Het gaat om het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar onderwijs (mbo) en hoger onderwijs (ho). Het gaat om het schooljaar 2022-2023. Zij bespreken de cijfers en gaan in op verdere maatregelen.

 • Aan de Eerste Kamer - Voortgangsbrief over inzet van het kabinet voor gendergelijkheid, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, en gelijke rechten van lhbtiq+ personen in de EU

 • Voortgangsbrief over inzet van het kabinet voor gendergelijkheid, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, en gelijke rechten van lhbtiq+ personen in de EU

  De ministers Dijkgraaf (OCW), Bruins Slot (BZ) en Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de inzet voor gendergelijkheid, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) en gelijke rechten van lhbtiq+1 personen in de Europese Unie (EU). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.

 • Antwoorden schriftelijke vragen begrotingsbehandeling OCW 2024

  Minister Dijkgraaf (OCW), minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) en staatssecretaris Gräper-van Koolwijk (OCW) geven antwoorden op vragen uit de behandeling van hoofdstuk VIII (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) van de Rijksbegroting 2024. De Tweede Kamerfracties van PVV, VVD, PvdA-GroenLinks, NCS, BBB, CU, SP, DENK en SGP hadden de vragen gesteld.

 • Afschrift brief CvdM over rapport misstanden (top)salarissen landelijke Publieke Omroep

  Brief van het Commissariaat voor de Media (CvdM) aan de staatssecretaris Cultuur en Media over een onderzoek naar misstanden met betrekking tot (top)salarissen bij de landelijke Publieke Omroep.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stichting Islamitische School Amsterdam Specifiek onderzoek bestuur

  Rapport van de Onderwijsinspectie. Het rapport gaat over het 2e herstelonderzoek bij de Stichting Islamitische Scholen Amsterdam (ISA). Het gaat om het herstel van bestuurlijk handelen naar aanleiding van ernstige en meerdere wettelijke tekortkomingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenvattingen toegekende kleine en grote projecten LLO-K 1

  Samenvattingen van de toegekende kleine en grote subsidieprojecten voor leven lang ontwikkelen (LLO) in ronde 1.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over definitief besluit op verzoek NPO tot intrekking voorlopige erkenning Ongehoord Nederland

  Staatssecretaris Van Weyerberg (OCW) stuurt de Tweede Kamer het definitieve besluit op het verzoek van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) van 24 april 2023 tot intrekking van de voorlopige erkenning van Ongehoord Nederland (ON). Hij geeft een toelichting.

 • Onderzoek naleving Wnt/BPPO

  Onderzoek door het bureau KPMG naar misstanden met betrekking tot (top)salarissen bij de landelijke Publieke Omroep (naleving van de Wet normering topinkomens; Wnt, en het Beloningskader Presentatoren Publieke Omroep; BPPO).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen over Kamerbrief kansengelijkheid funderend onderwijs

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie van de Evenementenlijst

  Het rapport evalueert de evenementenlijst voor sport en cultuur. Het gaat hierbij om de uitzending van evenementen die volgens de Mediawet van aanzienlijk belang zijn voor de samenleving op een open televisieprogrammakanaal. Het onderzoek vond plaats in de periode juli -oktober 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Arbeidsvoorwaarden publieke sector

  Vergelijkend onderzoek van arbeidsvoorwaarden tussen overheid, onderwijs, zorg en met andere (private) sectoren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief bij onderzoeksrapport over kunstmatige Intelligentie en lhbti+-emancipatie

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stichting Leren in de Tussenruimte

  Rapport van de Inspectie van het Onderwijs. Het rapport bevat de bevindingen van de inspectie naar aanleiding van het onverwachte bezoek op 31 oktober 2023 bij Stichting Leren in de Tussenruimte en op basisschool Klein Amsterdam. De inspectie deed onderzoek naar de feitelijke financiële en onderwijskundige situatie van de school en de stichting. De aanleiding voor dit onderzoek was de bestuurlijke crisis binnen Stichting Leren in de Tussenruimte sinds oktober 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede Kamer Verslag van de OJCS-Raad onderwijs en cultuur 23 en 24 november 2023

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de formele Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-Raad) voor de onderdelen onderwijs en cultuur. Deze onderdelen vonden plaats op 23 en 24 november 2023 in Brussel. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eerste Kamer Verslag van de OJCS-Raad onderwijs en cultuur 23 en 24 november 2023

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Eerste Kamer het verslag van de formele Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-Raad) voor de onderdelen onderwijs en cultuur. Deze onderdelen vonden plaats op 23 en 24 november 2023 in Brussel. De Tweede Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.

 • Bijlagen 2 bij Woo-verzoek over gesprekken tussen de Inspectie van het Onderwijs en aanvragers voor besluiten uit 2022

  Openbaar gemaakte documenten bij besluit op een verzoek om informatie over gesprekken tussen de Inspectie van het Onderwijs en aanvragers voor besluiten uit 2022 voor het al dan niet in aanmerking brengen voor bekostiging van scholen voor het voortgezet onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten deel 2 bij besluit op Woo-verzoek over totstandkoming van de Wet Burgerschapsonderwijs

  Openbaar gemaakte documenten deel 2 bij een verzoek om informatie over de totstandkoming van de Wet Burgerschapsonderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over overleg met rectoren universiteiten over wetenschappelijke integriteit en onafhankelijkheid

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over zijn gesprek met de rectoren van de universiteiten. Het gesprek ging over het belang van transparantie van nevenwerkzaamheden van hoogleraren en externe financiering van leerstoelen in het kader van wetenschappelijke onafhankelijkheid en integriteit.

 • Nader Rapport Reparatiewet Reparatiewet OCW 20xx

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen het nader rapport over het wetsvoorstel Reparatiewet OCW 20## naar de Koning en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap. Het gaat daarbij om het repareren van wetstechnische en redactionele vergissingen en verschrijvingen. Het nader rapport gaat over het advies van de Raad van State (RvS) over dit wetsvoorstel.

 • Voorstel van wet Verplichtstelling VOG aanvullend onderwijs

  Het wetsvoorstel gaat over de verplichtstelling van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) in het aanvullend onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten deel 1 bij Besluit op Woo-verzoek over risicomodellen die door Inspectie worden ingezet waaronder het risicomodel Prestatiemonitor

  Openbaar gemaakte documenten bij een verzoek om informatie over de risicomodellen die door de Inspectie van het Onderwijs worden ingezet, waaronder het risicomodel Prestatiemonitor.

  Bekijk document gepubliceerd op