Zoekresultaten  1-26 van de 26 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen weekverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Aanbiedingsbrief bij onderzoeksrapporten over wetsvoorstel Wet versterking waarborgfunctie Awb

  Minister De Jonge (BZK) biedt de Tweede Kamer de resultaten aan die worden betrokken bij de verdere ontwikkeling van het wetsvoorstel Wet versterking waarborgfunctie Awb.

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief over normering circulair bouwen en standaardisatie uitvraag duurzame woningbouw

  Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de uitwerking van de beleidsagenda voor circulair bouwen.

 • Beslisnota bij Aanbiedingsbrief onderzoeksrapporten wetsvoorstel Wet versterking waarborgfunctie Awb

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over bericht Canadese vastgoedbelegger zet duizenden Nederlandse huurhuizen te koop

  Minister De Jonge (BZK) beantwoordt vragen over het bericht ‘Canadese vastgoedbelegger zet duizenden Nederlandse huurhuizen te koop’. De vragen zijn van het Kamerlid Beckerman (SP).

 • Kamerbrief over mogelijkheden om corporaties uit te zonderen van vennootschapsbelasting

  Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de technische mogelijkheden om woningcorporaties uit te zonderen van de vennootschapsbelasting.

 • Overzicht Woo-verzoeken met verbeurde dwangsommen - Motie Omtzigt c.s.

  Rapport met overzicht van Woo-verzoeken met verbeurde dwangsommen - Motie Omtzigt c.s..

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota n.a.v. verslag Wetsvoorstel BSN woningcorporaties en digitale inkomenstoets

  Nota naar aanleiding van het verslag bij de wijziging van de Woningwet grondslag BSN woningcorporaties en woonruimteverdelers in verband met digitale procedure inkomenstoets.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Onderzoek onzekerheden jaarverantwoording Beheer DSO-LV en IPLO 2022

  Onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) naar de onzekerheden die aanwezig zijn in de financiële verantwoordingsinformatie 2021 en die te verwachten zijn voor de verantwoording 2022, de mogelijke impact van die onzekerheden op de rechtmatigheid van de verantwoorde uitgaven en de getrouwheid van de verantwoording Beheer DSO.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de suppletoire begrotingen 2023 van BZK

  Minister De Jonge (BZK) beantwoord vragen gesteld door de Commissie Digitale Zaken over de suppletoire begrotingen 2023 van BZK naar de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van antwoord op Kamervragen over de eerste incidentele suppletoire begroting 2023 KR (IV) over herfinanciering leningen

  Memorie van antwoord op Kamervragen over de eerste incidentele suppletoire begroting 2023 KR (IV) over herfinanciering leningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme

  Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme.

 • Nota naar aanleiding van verslag Wet Adviescollege ICT-toetsing

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) geeft antwoord op vragen over het wetsvoorstel met regels voor de instelling van een adviescollege voor de algehele verbetering en beheersing van ICT-projecten en informatiesystemen bij de centrale overheid (Wet Adviescollege ICT-toetsing). De Eerste Kamerfracties van BBB, GroenLinks-PvdA, SP, PvdD, VVD en D66 hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten bij besluit Woo-verzoek over huisjesmelkers

  Openbaar gemaakte documenten na een verzoek om documenten, statistieken en communicatie over huisjesmelkers. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Documenten bij besluit Woo-verzoek verkooptransactie Opperdoes

  Openbaar gemaakte documenten na een verzoek om informatie over de verkoop van het Woonzorgcentrum Almere en aanleunwoningen 't Landje in Opperdoes. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Besluit Woo-verzoek verkooptransactie Opperdoes

  Besluit op een verzoek om informatie over de verkoop van het Woonzorgcentrum Almere en aanleunwoningen 't Landje in Opperdoes. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij nota naar aanleiding van verslag Wet Adviescollege ICT-toetsing

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De gevolgen van EU-beleid en globale trends op de Nederlandse ruimtelijke ordening

  Dit document is alleen in het Engels beschikbaar. Hoewel ruimtelijke ordening geen jurisdictie van de Europese Commissie (EC) is, komt er wel veel wet- en regelgeving van de EC met een ruimtelijke impact op ons af. Om de effecten hiervan beter in kaart te krijgen, is er een onderzoek uitgevoerd voor de directie Ruimtelijk Beleid. Hier is gekeken naar de potentiële ruimtelijke impact van EU-beleid in en een aantal mondiale trends.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor Verduurzaming Bedrijventerreinen: Deelproject 1 - Definitie bedrijventerreinen

  Dit rapport beschrijft de overwegingen voor een eenduidige definitie van bedrijventerreinen in de Monitor Verduurzaming Bedrijventerreinen. De Monitor Verduurzaming Bedrijventerreinen brengt de energetische prestaties van bedrijventerreinen in kaart zodat gerichte maatregelen kunnen worden genomen om de energietransitie te versnellen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Verkenning GWP-eis Gebouw

  Verkenning van het beleidsvoornemen om een normering te introduceren voor de CO2-emissie van het materiaalgebruik in gebouwen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Proactief Maatwerk

  Een inventarisatie van mogelijkheden en knelpunten binnen de uitvoeringspraktijk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geclusterd overzicht wijzigingsvoorstellen

  Geclusterd overzicht wijzigingsvoorstellen bij het onderzoek naar het gebruik van de bevoegdheid af te zien van horen in bezwaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor Verduurzaming Bedrijventerreinen

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben de opdracht verstrekt om een eerste versie van de Landelijke Monitor Verduurzaming Bedrijventerreinen te ontwikkelen. Binnen deze monitor wordt informatie beschikbaar gesteld die relevant is om de potentie van de verduurzaming van bedrijventerreinen in kaart te brengen. Daarnaast wordt in deze monitor een uniforme en landelijke informatiebasis voor het monitoren van de verduurzaming van bedrijventerreinen gecreëerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten bij besluit op Woo-verzoek over resultaten inventarisatie over openbare registers

  Openbaar gemaakte documenten bij een besluit op een verzoek over het openbaar maken van informatie over de resultaten van de inventarisatie naar aanleiding van de brief die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op 28 maart 2023 stuurde aan staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering - BZK) over openbare registers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht geraadpleegde bronnen bij rapport Het gebruik van de bevoegdheid af te zien van horen in bezwaar

  Overzicht geraadpleegde bronnen bij het onderzoek naar het gebruik van de bevoegdheid af te zien van horen in bezwaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het gebruik van de bevoegdheid af te zien van horen in bezwaar

  Onderzoek naar het gebruik van de bevoegdheid af te zien van horen in bezwaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel voor een juridisch vooronderzoek naar enkele bepalingen uit de Wet bescherming klokkenluiders

  Afschrift van de hoofdvragen en deelvragen voor het juridisch vooronderzoek over de toezicht- en sanctietaken van het Huis voor klokkenluiders.

  Bekijk document gepubliceerd op