Zoekresultaten  1-50 van de 16.437 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
 • Arbo in bedrijf 2018

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Arbo in bedrijf 2010

  Een onderzoek naar de naleving van arbo-verplichtingen, blootstelling aan arbeidsrisico’s en genomen maatregelen in 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelonderzoek Toezicht door de directie Arbo van de Arbeidsinspectie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Arbowet: Deelproject C Arbocatalogi Eindrapportage

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Arbostelsels en -outcome in Europees perspectief. Quickscan naar arbostelsels in vier landen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Decarbonising the steam supply of the Dutch paper and board industry - Options for decarbonising the steam supply of the Dutch paper and board industry

  Bij de productie van papier en karton worden grote hoeveelheden stoom gebruikt om te drogen. Dit Engelstalige rapport van de Verenigde Nederlandse Papier- en Kartonindustrie (VNP), gebaseerd op de deelrapporten van  Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), onderdeel van TNO en Luxresearch, heeft als doel een overzicht te geven van mogelijkheden voor decarbonisatie van de stoomvoorziening op de middellange termijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging van Verordening (EU) 2016/1011 in verband met low-carbon benchmarks en positive carbon impact benchmarks

  Fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie waarborginstellingen

  Evaluatie naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de uitvoering van de wettelijke taken door Edelmetaal Waarborg Nederland (EWN) en WaarborgHolland (WH) en naar de borging van de efficiëntie en effectiviteit van het waarborgstelsel na invoering van de Waarborgwet 2019.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Decarbonising the steam supply of the Dutch paper and board industry - Decarbonising the steam supply of the Dutch paper and board industry.pdf

  Bij de productie van papier en karton worden grote hoeveelheden stoom gebruikt om te drogen. Dit Engelstalige rapport van de Verenigde Nederlandse Papier- en Kartonindustrie (VNP), gebaseerd op de deelrapporten van  Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), onderdeel van TNO en Luxresearch, heeft als doel een overzicht te geven van mogelijkheden voor decarbonisatie van de stoomvoorziening op de middellange termijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Decarbonising the steam supply of the Dutch paper and board industry - Rapport Luxresearch Technology options for carbon-free steam

  Bij de productie van papier en karton worden grote hoeveelheden stoom gebruikt om te drogen. Dit Engelstalige rapport van de Verenigde Nederlandse Papier- en Kartonindustrie (VNP), gebaseerd op de deelrapporten van  Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), onderdeel van TNO en Luxresearch, heeft als doel een overzicht te geven van mogelijkheden voor decarbonisatie van de stoomvoorziening op de middellange termijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stakeholder consultation – Industrial Sustainable Carbon Regulation

  Het rapport beschrijft de uitkomsten van een bijeenkomst met vertegenwoordigers van chemische bedrijven, brancheorganisaties, beleidsmakers, onderzoekers en een milieuorganisaties (stakeholders). Zij gaven hun reactie op het voorstel van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Economische Zaken en Klimaat (EZK). De ministeries hadden een voorstel ontwikkeld voor een Europese Industriële Duurzame Koolstof Verordening. Deze verordening schrijft e minimum aandeel voor van duurzame koolstof in de chemische industrie voor (secundaire grondstoffen, duurzame biogrondstoffen en CO2).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage definitie enkelvoudige voetgangersongevallen - WAIM

  De rapportage bevat een verkenning naar de implicaties van het onderscheid tussen verkeersongevallen en enkelvoudige voetgangersongevallen voor het verkeersveiligheidsbeleid. Er worden aanbevelingen gedaan op het vlak van eigenaarschap, registratie, statistieken, kennis en samenwerking.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel van wet waarborgen parlementaire betrokkenheid

  Het wetsvoorstel gaat over het waarborgen van de parlementaire betrokkenheid bij de aanwijzing van andere samenwerkingsverbanden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Waarborgen voor Heimelijk Werk

  Het rapport gaat over onderzoek van de commissie Waarborgen Werken Onder Dekmantel. De commissie onderzoekt mogelijkheden om het heimelijk werken door de politie te versterken en geeft hier advies over.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • The Importance of Sustainable Carbon

  Strong policies needed to promote the uptake of sustainable carbon for a climate-neutral and circular chemical sector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport Verantwoordelijk werken

  Evaluatie Arbowet en beleidsdoorlichting arbobegrotingsartikel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Arbobeleid in de praktijk

  Onderzoek naar ervaringen van organisaties met de naleving van de Arbowetgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Arbobalans 2018

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Arbobalans 2020

  De Arbobalans geeft een beeld van de arbeidsomstandigheden en werkgerelateerde gezondheid van werkenden, en van het arbobeleid in bedrijven in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Arbobalans 2011

  Kwaliteit van arbeid, effecten en maatregelen in Nederland

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Carbon costs and industrial firm performance

  Carbon costs and industrial firm performance. Evidence from international microdata.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Carbon price floor for electricity generation and industry

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Waarborgen digitalisering Rechtspraak

  Afschrift van de brief van de Raad voor de rechtspraak aan minister Dekker (Rechtsbescherming) over de reset van de digitalisering van de rechtspraak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Waarborgfonds voor de zorgsector (WFZ)

  Dit rapport beoordeelt de doelmatigheid en doeltreffendheid van het Waarborgfonds voor de zorgsector (WFZ). Het WFZ verstrekt garanties aan financiële instellingen voor leningen van zorginstellingen die bij het WFZ zijn aangesloten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant waarborging .nl-domein 2022-2029

  Het convenant tussen EZK en de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) over waarborging van het .nl-domein van 2022 tot 2029.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Decarbonisation potential of synthetic kerosene

  In dit onderzoek zijn de verschillende productiemethoden van synthetische kerosine onderzocht, inclusief de kosten, emissiereducties en schaalbaarheid. Dit rapport is in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Op weg naar de Arbovisie 2040!: De hoofdlijnen

  Dit document beschrijft de hoofdlijnen die het kabinet ziet voor het verbeteren van de veiligheid en gezondheid van werkenden in de komende jaren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek naar de tariefopbouw bij waarborginstellingen

  Dit rapport gaat in op de relatie tussen kosten en tarieven bij de waarborginstellingen. Waarborginstellingen zijn keuringsinstanties voor het gehalte edelmetaal in bepaalde voorwerpen, zoals sieraden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Certificeren arbozorg, meer dan papier!

  Een onderzoek naar de certificering van arbodiensten en deskundigen, en de invloed hiervan op de kwaliteit van de toetsing van de RI&E.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitkomsten quickscan verantwoordingsdocument Waarborgen taakscheiding FIU

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over onderzoek naar de In Control Verklaring (ICV) die de Financial Intelligence Unit (FIU) heeft opgesteld. De ICV gaat over het stelsel van maatregelen voor het beheersen van risico’s op het gebied van het functioneel combineren van de politie en FIU-rol in één persoon. Het onderzoek heeft zich met name gericht op de volledigheid van de ICV en de onderbouwing van inhoudelijke uitspraken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie toepassing en toepasbaarheid Arbocatalogus Dieselmotoremissie

  De sociale partners van de sector Defensie hebben de Arbocatalogus Dieselmotoremissie vastgesteld op 24 maart 2015. De Auditdienst Rijk heeft deze Arbocatalogus geëvalueerd om inzicht te geven in de toepassing en toepasbaarheid en in eventuele mogelijkheden voor doorontwikkeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Waarborgen in de betrouwbaarheid en objectiviteit van het beoordelingsproces inburgeringsexamens

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over de waarborgen in de betrouwbaarheid en objectiviteit van het beoordelingsproces bij inburgeringsexamens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Marktontwikkeling en marktordening Carbon Capture and Storage (CCS)

  Eindrapport over het onderzoek naar opties voor marktordening en aanvullend instrumentarium die leiden tot een tijdige en maatschappelijk kostenefficiënte realisatie van Carbon Capture and Storage (CCS).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • EK Bijlage 4 Monitoring betere waarborgen veiligheid melder

  De bijlage rapporteert na 1 jaar over de uitvoering van de motie van het Tweede Kamerlid Van Nispen (SP). De motie ging over de veiligheid van melders van ongebruikelijke transacties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Betrouwbaarheid inbaarheidsonderzoek Waarborgfonds Sociale Woningbouw

  Het onderzoek heeft geresulteerd in een analyse over het inbare en vereiste kapitaal in tijden van idiosyncratische of macro-economische stress.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Integraal verslag implementatie EU-arborichtlijnen 2007

  Verslag over de praktische tenuitvoerlegging inzake Richtlijn 89/391/EEG, de daaruit voortvloeiende bijzondere richtlijnen en de Richtlijnen 2009/148/EG, 91/383/EEG, 92/29/EEG en 94/33/EG.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek waarborgenkader selectieprocessen en instrumenten Belastingdienst Toeslagen en Douane

  Onderzoek over het waarborgenkader van de selectieprocessen en selectie-instrumenten van de Belastingdienst Toeslagen en Douane.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport van feitelijke bevindingen Waarborgen Projectcode 1043

  De Auditdienst Rijk (ADR) heeft een onderzoek verricht naar de opzet en het bestaan van de door de Belastingdienst opgestelde en versterkte waarborgen rond projectcode 1043. Deze projectcode maakt deel uit van de uitvoerings- en toezichtstrategie van de Belastingdienst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennis over arbeidsomstandigheden: vraag, aanbod en afstemming

  Het onderzoek voor dit rapport bestaat uit 2 delen: het eerst deel betreft een inventarisatie van de arbokennisbehoefte onder werknemers, werkgevers en deskundigen en hun zoekgedrag. In het tweede deel wordt het aanbod van arbokennisproducten geïnventariseerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies RvS wetsvoorstel waarborgen parlementaire betrokkenheid

  De Raad van State (RvS) geeft advies over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden naar de Koning en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over het waarborgen van de parlementaire betrokkenheid bij de aanwijzing van andere samenwerkingsverbanden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • A carbon takeback obligation for fossils fuels: Feasibility study - phase 2

  Onderzoek naar de voorwaarden voor het op de markt te brengen van hoeveelheden aardgas. Deze vorm van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid heet Carbon Takeback Obligation (CTBO).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Decarbonising the steam supply of the Dutch paper and board industry

  Bij de productie van papier en karton worden grote hoeveelheden stoom gebruikt om te drogen. Dit Engelstalige rapport van de Verenigde Nederlandse Papier- en Kartonindustrie (VNP), gebaseerd op de deelrapporten van  Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), onderdeel van TNO en Luxresearch, heeft als doel een overzicht te geven van mogelijkheden voor decarbonisatie van de stoomvoorziening op de middellange termijn.

 • Memorie van toelichting wetsvoorstel waarborgen parlementaire betrokkenheid

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft een toelichting op het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden naar de Koning en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over het waarborgen van de parlementaire betrokkenheid bij de aanwijzing van andere samenwerkingsverbanden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Pgb-toekenning gebaat bij juridisch borgen gewaarborgde hulp en betere sturingsinformatie

  Het doel van dit onderzoek is om de problemen die zorgkantoren ervaren met de gewaarborgde hulp beter in kaart te brengen en te onderbouwen, om op basis daarvan te komen tot oplossingsrichtingen voor deze problemen. De gewaarborgde hulp is een persoon die namens de budgethouder het persoonsgebonden budget (pgb) beheert en voor de budgethouder zorgt voor toereikende en verantwoorde zorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht wettelijke waarborgen voor behoud van werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden bij overname van werk

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning voor- en nadelen alternatieve vormen marktregulering edelmetalen in het kader van evaluatie van de Waarborgwet

  Rapport van onderzoeksbureau Panteia met een verkenning naar de voor- en nadelen van alternatieve vormen van marktregulering bij de waarborging van edelmetalen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De waarborgfunctie

  Rapport waarin het beleidsartikel 1 van de begroting Koninkrijksrelaties wordt onderzocht. Beleidsartikel 1 waarborgt de rechtszekerheid en mensenrechten in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Hy3 – Large-scale Hydrogen Production from Offshore Wind to Decarbonise the Dutch and German Industry

  Engelstalig appreciatie van de Hy3 studie. In deze studie is de haalbaarheid van een gemeenschappelijke Nederlands-Duitse waardeketen voor groene waterstof onderzocht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport van deelonderzoeken signalering van grenswaarden en bevraging arbodienstverleners wetswijzigingen Arbeidsomstandighedenwet 2005 en 2007

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ex ante analyse Nationaal Programma Landelijk Gebied: provinciale programma’s en rijksmaatregelen

  In het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) werken overheden samen aan de toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.

  Bekijk document gepubliceerd op