Zoekresultaten  1-50 van de 687 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Jaarverslagverwijder
 • Jaarverslag 2015 College voor Toetsen en Examens

  Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft als taak om, namens de overheid, de kwaliteit van de centrale toetsen en examens die onder zijn verantwoordelijkheid vallen te waarborgen, en om scholen en instellingen in staat te stellen de afname van examens en toetsen vlekkeloos te laten verlopen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) 2010

  Jaarverslag van de CCMO over 2010. De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) waarborgt de bescherming van proefpersonen betrokken bij medisch-wetenschappelijk onderzoek middels toetsing aan de daarvoor gestelde wettelijke bepalingen en met inachtneming van het belang van de voortang van de medische wetenschap.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2014 College voor Toetsen en Examens

  Verslag over de activiteiten van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) in 2014. Het CvTE waarborgt de kwaliteit van de centrale toetsen en examens die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, en stelt scholen en instellingen in staat de afname van examens en toetsen goed te laten verlopen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2013 Inspectie SZW

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Arbeidsinspectie 2010

  Het jaarverslag over de activiteiten van de Arbeidsinspectie in 2010

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2014 Inspectie SZW

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage 2022 Dienst Toeslagen publicatieversie

  Publicatieversie van Jaarrapportage 2022 Dienst Toeslagen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Vervangingsfonds 2009

  Jaarverslag 2009 van de Stichting Vervangingsfonds (Vf). Het Vf betaalt de kosten voor vervangers die schoolbesturen moeten inzetten bij ziekte of afwezigheid van personeel. Naast de taak voor vervanging levert het Vf een bijdrage aan het terugdringen van het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid van onderwijspersoneel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Integriteit Defensie 2022

  Dit jaarverslag rapporteert over het integriteitsbeleid van het ministerie van Defensie in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2019 Inspectie SZW

  Verslag van werkzaamheden en resultaten van de Inspectie SZW in 2019.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Vervangingsfonds 2010

  In dit jaarverslag legt het Bestuur verantwoording af over de activiteiten van het fonds in 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2012 van de Inspectie SZW

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2020 Inspectie SZW

  Het jaarverslag over 2020 beschrijft de inzet en bereikte resultaten van de Inspectie SZW. De Inspectie SZW houdt toezicht op de naleving van wetten en regels over arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en sociale zekerheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2022 Inspectie Veiligheid Defensie 'Beheerst versnellen'

  Jaarverslag Inspectie Veiligheid Defensie over 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2012 Inspectie van het Onderwijs

  In het jaarverslag 2012 staat de financiële verantwoording van de Inspectie van het Onderwijs

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2011 Inspectie van het Onderwijs

  In het jaarverslag 2011 legt de Inspectie van het Onderwijs financiële verantwoording af. Het verslag gaat in op de ontwikkeling van de inspectieorganisatie, de bedrijfsvoering en personele gegevens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2017 Inspectie SZW

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rulings met een internationaal karakter - Jaarverslag 2022

  Dit jaarverslag ziet op alle rulings met een internationaal karakter en omvat zowel rulings met grote ondernemingen als met ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2016 Staatsbosbeheer

  Het jaarverslag beschrijft de resultaten die Staatsbosbeheer heeft behaald in 2016.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2022 Nederlandse Arbeidsinspectie

  Het jaarverslag over 2022 beschrijft de inzet en bereikte resultaten van de Nederlandse Arbeidsinspectie, toen nog Inspectie SZW geheten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2019 Inspectie SZW

  Verslag van werkzaamheden en resultaten van de Inspectie SZW in 2019.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Staatsbosbeheer 2015

  Financieel en operationeel verslag over de activiteiten van Staatsbosbeheer in 2015.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2010 TNO

  Jaarverslag over 2010 van TNO.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2015 Inspectie SZW

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaaroverzicht 2009 DCC-VenW

  Jaaroverzicht 2009 van het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing Verkeer en Waterstaat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2009 Militair Revalidatiecentrum

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma in het kader van de EU-2020-strategie

  Verslag van de Stichting van de Arbeid over de bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma (NHP). Dit heeft betrekking op de doelen van de Europese Unie (EU) voor 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Staatstoezicht op de Mijnen 2020

  Het Staatstoezicht op de Mijnen doet verslag van zijn werkzaamheden in 2020. Het Staatstoezicht op de Mijnen is de onafhankelijk toezichthouder op de delfstoffen- en energiewinning in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • IX Financiën en Nationale Schuld - Rijksjaarverslag 2022

  Verantwoording van de uitgaven in 2022 die vallen onder hoofdstuk IX van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Rijksjaarverslag 2022

  Verantwoording van de uitgaven in 2022 die vallen onder hoofdstuk VII van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2010 Staatstoezicht op de Mijnen

  In het jaarverslag 2010 wordt een relatie gelegd tussen de activiteiten van SodM en het rapport ‘Strategie en Programma 2007 – 2011’, dat in januari 2007 aan de Tweede Kamer is aangeboden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staatstoezicht op de Mijnen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2010 Inspectie Verkeer en Waterstaat

  Dit is het publicitaire jaarverslag van de Inspectie Verkeer en Waterstaat. De Inspectie Verkeer en Waterstaat heeft het afgelopen jaar verder geïnvesteerd in de ontwikkeling van risicogestuurd toezicht. Met ondertoezichtstaanden die gemotiveerd zijn om hun verplichtingen goed na te leven, wil de inspectie handhavingsconvenanten (horizontaal toezicht) sluiten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • XII Infrastructuur en Waterstaat - Rijksjaarverslag 2022

  Verantwoording van de uitgaven in 2022 die vallen onder hoofdstuk XII van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Rijksjaarverslag 2022

  Verantwoording van de uitgaven in 2022 die vallen onder hoofdstuk XV van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • XIII Economische Zaken en Klimaat - Rijksjaarverslag 2022

  Verantwoording van de uitgaven in 2022 die vallen onder hoofdstuk XIII van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • X Defensie - Rijksjaarverslag 2022

  Verantwoording van de uitgaven in 2022 die vallen onder hoofdstuk X van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staatstoezicht op de Mijnen Jaarverslag 2011

  Jaarverslag 2011 van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • V Buitenlandse Zaken - Rijksjaarverslag 2022

  Verantwoording van de uitgaven in 2022 die vallen onder hoofdstuk V van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaaroverzicht Beleidsinformatie SZW 2013-2015

  Bekijk document gepubliceerd op

 • XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Rijksjaarverslag 2022

  Verantwoording van de uitgaven in 2022 die vallen onder hoofdstuk XVI van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagen bij Financieel Jaarverslag van het Rijk 2022

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2022 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied

  De Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied doet verslag van de werkzaamheden in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Rijksjaarverslag 2022

  Verantwoording van de uitgaven in 2022 die vallen onder hoofdstuk VIII van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag infrastructuurfonds 2013

  Bekijk document gepubliceerd op

 • IV Koninkrijksrelaties en H BES-fonds - Rijksjaarverslag 2022

  Verantwoording van de uitgaven in 2022 die vallen onder hoofdstukken IV en H van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • VI Justitie en Veiligheid - Rijksjaarverslag 2022

  Verantwoording van de uitgaven in 2022 die vallen onder hoofdstuk VI van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • XVII Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Rijksjaarverslag 2022

  Verantwoording van de uitgaven in 2022 die vallen onder hoofdstuk XVII van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2022 - jaarrapportage-bedrijfsvoering-rijk-2022.pdf

  De Tweede Kamer ontvangt de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk (JBR) jaarlijks op Verantwoordingsdag. In de JBR staat hoe het Rijk heeft gewerkt aan de beleidsmatige ambities en de realisatie daarvan binnen de rijksbrede bedrijfsvoering. De publieksversie van de JBR brengt de resultaten die met de Rijksbrede bedrijfsvoering zijn behaald op hoofdlijnen in beeld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverantwoording Politie 2022

  Verslag over de prestaties van de politie in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op