Zoekresultaten  1-50 van de 127 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Circulaireverwijder
 • Stelselwijzing arbo-certificaten en de gevolgen voor asbest

  Informatie over de wijzigingen in het stelsel van arbo-certificaten en de gevolgen hiervan voor bedrijven die werken met asbest.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Arbo-inspecties in de sociale werkvoorziening

  Inspecties naar de organisatie van veilige en gezonde werkomstandigheden in de sociale werkvoorziening 2011

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Hoofdlijnen uit het onderzoeksrapport Verantwoordelijk werken

  De hoofdlijnen uit het onderzoeksrapport “Verantwoordelijk werken; evaluatie Arbowet en beleidsdoorlichting arbobegrotingsartikel”

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking: Het nieuwe werken. Hoe blijf je er gezond bij?

  In deze handreiking voor werkgevers komen vragen aan de orde als Wat vraagt het nieuwe werken van u als werkgever? en Hoe zit het met Arbo?. De handreiking is een initiatief van de Taskforce Mobiliteitsmanagement en het Kenniscentrum Werk&Vervoer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vragen en antwoorden over het nieuwe stelsel van wettelijke arbocertificaten

  In deze circulaire staan de belangrijkste veranderingen ten gevolge van het nieuwe stelsel van wettelijke arbocertificaten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Maatregelen Beleidsimpuls Verkeersveiligheid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuwsbrief Meldpunt Verspilling in de zorg nr. 3

  Nieuwsbrief Meldpunt Verspilling in de zorg - december 2013 - nummer 3.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkkostenregeling Appa, vervallen gratificatie voorzitter en aanpassing procedure bij ziekte voorzitter (waterschappen)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkkostenregeling Appa, uitbreiding samenloopartikel, vervallen gratificatie cdKs en aanpassing procedure bij ziekte cdKs (provincies)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkkostenregeling Appa, uitbreiding samenloopartikel, vervallen gratificaties en aanpassing procedures bij ziekte burgemeesters (gemeenten)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging in de belastingheffing met ingang van 2015

  17 december 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2015. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financiën staan de belangrijkste (cijfermatige) wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2015.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging in de belastingheffing met ingang van 2015

  17 december 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2015. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financiën staan de belangrijkste (cijfermatige) wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2015.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Septembercirculaire provinciefonds 2015

  De septembercirculaire 2015 informeert de provincies over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering en de decentralisatie-uitkeringen uit het provinciefonds voor de jaren 2015 en verder. Daarnaast bevat de circulaire informatie over andere financiële onderwerpen die voor de provincies van belang zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitleg bij het overzicht fracking chemicaliën 2007-2011

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circulaire PTSS Politie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanwijzingen maatregelen tegen verspreiding coronavirus vanaf 1 juli 2020

  Circulaire aan de voorzitters van de Veiligheidsregio's over de aanpassing per 1 juli 2020 van verschillende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. De maatregelen die worden aangepast gaan over de 1,5 meter-afstandsnorm, vervoer en samenkomsten. Op basis van deze opdrachten stellen de Veiligheidsregio's noodverordeningen op.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzoek om voorlichting Raad van State

  Het verzoek betreft de mogelijke verstrekking van vertrouwelijke toezichtinformatie door de minister van Financiën, De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten aan de Parlementaire Enquêtecommissie Financieel Stelsel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking Gelijkwaardige Oplossingen

  Het Bouwbesluit biedt de mogelijkheid om van een prestatie-eis af te wijken, bijvoorbeeld om te gedetailleerde voorschriften te voorkomen of wanneer een op zich goede oplossing niet zou zijn toegestaan. De Werkgroep Gelijkwaardigheid heeft een aantal oplossingen uit de bouwpraktijk bekeken en aangemerkt als gelijkwaardig.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanpak financiële sector (printvriendelijke versie)

  Dit is een printvriendelijke versie van het document Aanpak financiële sector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking goed bestuur, deel 3: rechtsstaat

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Marktconsultatie met betrekking tot de AMvB congestiemanagement

  Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft de marktpartijen verzocht te reageren op het ontwerp van de algemene maatregel van bestuur (AMvB) met regels voor congestie op de elektriciteitsnetten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Veilig werken met synthetische nanodeeltjes

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Hoofdlijnen aanpak Belastingdienst: activiteitenkalender

  Hoofdlijnen aanpak Belastingdienst: activiteitenkalender

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circulaire Wapens en Munitie 2014

  Deze nieuwe Circulaire bevat wijzigingen ten aanzien van de beheersing van het legale wapenbezit in de schietsport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circulaire benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester

  Circulaire in brochurevorm van minister Spies (BZK) aan de commissarissen van de Koningin en de gemeenteraden. Aan de orde komen de procedures voor benoeming en herbenoeming van een burgemeester. Een modelverordening op de vertrouwenscommissie is als bijlage toegevoegd. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gemeenschappelijk financieel toezichtkader Kwestie van evenwicht!

  De gezamenlijke toezichthouders (de minister van BZK als toezichthouder op de provincies en de provincies als toezichthouder op de gemeenten) hebben afspraken gemaakt over de wijze waarop het financieel toezicht wordt uitgeoefend. Deze afspraken zijn vastgelegd in het (voorjaar 2014 uitgebrachte) Gemeenschappelijk financieel toezichtkader Kwestie van evenwicht! (GTK). Dit toezichtkader is een actualisering van het in 2008 vastgestelde Gemeenschappelijk financieel toezichtkader Zichtbaar toezicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

  Besluit van de Minister van Justitie van 26 juli 2010 over de wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circulaire over huursubsidiewet

  Circulaire over een aantal hoofdlijnen van de regelgeving en beleidslijnen van de Huursubsidiewet (HSW) zoals deze zullen gelden met ingang van het subsidiejaar van 1 juli 1998 tot 1 juli 1999 (1998/1999).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circulaire voor waterschappen over gecombineerde verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen 2023

  Circulaire van de minister van BZK voor de besturen van de waterschappen met informatie en instructies over de taken van het centraal stembureau tijdens de gecombineerde verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschappen in maart 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nazorg jeugd uitvoeringskader 2010

  In dit Uitvoeringskader wordt het doel van het netwerk- en trajectberaad in de jeugddetentie nader omschreven. Daarnaast bevat het enkele algemene uitgangspunten voor de uitwerking en een beschrijving van de eisen die aan de inrichting en vormgeving van het netwerk- en  trajectberaad worden gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circulaire over gecombineerde verkiezingen eilandsraad en kiescollege 2023

  Circulaire bestemd voor de bestuurscolleges van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba over de gecombineerde eilandsraad- en kiescollegeverkiezingen in maart 2023. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circulaire Tweede Kamerverkiezing 2021 - Circulaire

  Circulaire aan gemeenten over de Tweede Kamerverkiezing van 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circulaire Europees Parlementsverkiezing 2019

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011

  Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2011 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van € 1416,00 naar € 1424,40 euro bruto per maand. De aanpassingen zijn nodig omdat ook de lonen en de prijzen de afgelopen tijd zijn gestegen. Zie ook het erratum bij het nieuwsbericht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota Verwachtingen Accountantscontrole

  Dit is de definitieve versie nota verwachting accountantscontrole SiSa 2019, waarin de controleprocedure voor de controlerend accountant van de betreffende medeoverheid op de specifieke uitkeringen en/of de provinciale middelen wordt toegelicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circulaire over parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen staatssteun en verkoopregels, liberalisatiegrens per 2016 en overige onderwerpen Woningwet

  Circulaire over parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen staatssteun en verkoopregels, liberalisatiegrens per 2016 en overige onderwerpen Woningwet. Geeft tevens informatie over de verhoging van de AOW-leeftijd, passend toewijzen, de bevriezing van de maximale huurgrens cq. liberalisatiegrens en enkele overige onderwerpen in verband met inwerkingtreding van de Woningwet (MG 2015-05).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Definitief - Nota Verwachtingen Accountantscontrole

  Dit is de definitieve versie nota verwachting accountantscontrole SiSa 2021. Hierin staan de controleprocedure voor de controlerend accountant van de betreffende medeoverheid op de specifieke uitkeringen en/of de provinciale middelen die worden toegelicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Definitief Nota Verwachtingen Accountantscontrole

  Dit is de nota verwachting accountantscontrole SiSa 2018, waarin de controleprocedure voor de controlerend accountant van de betreffende medeoverheid op de specifieke uitkeringen en/of de provinciale middelen wordt toegelicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage bij Kamerbrief inzake Rapportage over de inbreng van de Nederlandse regering in zaken waarin het EU-Hof in 2015 uitspraak heeft gedaan

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept Nota verwachting accountantscontrole 2014 – versie 1 november

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Definitieve Nota verwachting accountantscontrole 2014 – versie 09 januari

  Nota Verwachtingen Accountantscontrole 2014.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede circulaire gecombineerde provinciale staten- en waterschapsverkiezingen 2019

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012

  Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016

  Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2016. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financiën staan de belangrijkste (cijfermatige) wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2016.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichting op de regelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 2009

  Een overzicht van de regelingen op grond waarvan in 2009 in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid subsidie is verstrekt. Per regeling wordt een korte toelichting gegeven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overkoepelend rapport eerste fase

  Herijking gemeentefonds, overkoepelend rapport en deelrapportages eerste fase nadere onderzoeken periodiek onderhoudsrapport 2010

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota verwachting accountantscontrole 2013 28 januari

  Het doel van de nota “Verwachtingen accountantscontrole” is in de eerste plaats het bevorderen van de uniforme interpretatie en toepassing van de (controle)voorschriften voor de specifieke uitkeringen als onderdeel van de jaarrekening.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota verwachting accountantscontrole 2015 (definitief) - versie 11 januari

  Het doel van deze nota is in de eerste plaats het bevorderen van de uniforme interpretatie en toepassing van de (controle)voorschriften voor de specifieke uitkeringen. In de tweede plaats is deze nota bedoeld als communicatiemiddel tussen de medeoverheid en diens accountant over de te verrichten werkzaamheden door de accountant.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept Nota Verwachtingen Accountantscontrole

  Dit is de concept versie nota verwachting accountantscontrole SiSa 2020, waarin de controleprocedure voor de controlerend accountant van de betreffende medeoverheid op de specifieke uitkeringen en/of de provinciale middelen wordt toegelicht. Eind januari zal de definitieve nota verwachtingen accountantscontrole worden gepubliceerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Definitieve versie Nota Verwachtingen Accountantscontrole SiSa 2020

  Dit is de gewijzigde definitieve versie nota verwachting accountantscontrole SiSa 2020, waarin de controleprocedure voor de controlerend accountant van de betreffende medeoverheid op de specifieke uitkeringen en/of de provinciale middelen wordt toegelicht.

  Bekijk document gepubliceerd op