Zoekresultaten  1-20 van de 747 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
 • Bijlage 1 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht [P.M. en andere wetten] in verband met de versterking van de waarborgfunctie van de Algemene wet bestuursrecht (Wet versterking waarborgfunctie Awb)

  Dit is het wetsvoorstel Wet versterking waarborgfunctie Awb. Bijlage 1 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht [P.M. en andere wetten] in verband met  de versterking van de waarborgfunctie van de Algemene wet bestuursrecht (Wet  versterking waarborgfunctie Awb) (PDF | 10 pagina's | 110 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 Memorie van Toelichting wetsvoorstel Wet versterking waarborgfunctie Awb

  De memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Wet versterking waarborgfunctie Awb. Bijlage 2 Memorie van Toelichting  wetsvoorstel Wet versterking waarborgfunctie Awb (PDF | 43 pagina's | 445 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Subsidieverlening Continuïteit waarborgen oorlogsmusea 2020

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit samenwerkingsregeling waarborgingplannen aanpak landstaken

  Ontwerpbesluit samenwerkingsregeling waarborgingplannen aanpak landstaken Curacao en Sint Maarten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit verlenging amvrb waarborging plannen van aanpak landstaken

  Ontwerpbesluit houdende verlenging van de Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit verlenging Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten

  Ontwerp-Koninklijk Besluit over de verlenging van de Algemene Maatregel van Rijksbestuur Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit wijziging Besluit Basisregistratie Personen

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen (BRP) in verband met het aanwijzen van de werkzaamheden van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit nettopensioen

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met uitvoering van het nettopensioen en de waarborg voor fiscale hygiëne van het nettopensioen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren

  Besluit van 29 januari 2014, houdende regels ter waarborging van de kwaliteit van curatoren, bewindvoerders en mentoren (Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit subsidieverzoek onderzoek CCS

  De minister van Economische Zaken en Klimaat beslist op een verzoek om subsidie voor onderzoek naar optimalisatiemogelijkheden van de Carbondioxide Capture en Storage (CCS)-keten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit Verlenging Samenwerkingsregeling landstaken Curaçao en Sint Maarten

  Ontwerpbesluit houdende verlenging van de Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp-KB Verlenging

  Besluit houdende verlenging van de Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit - Verlenging Samenwerkingsregeling Landstaken

  Besluit houdende verlenging van de Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten. Ontwerpbesluit - Verlenging Samenwerkingsregeling Landstaken (PDF | 2 pagina's | 102 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren

  Besluit van 29 januari 2014, houdende regels ter waarborging van de kwaliteit van curatoren, bewindvoerders en mentoren (Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • BLKB2013 298M, OB, Art,11,1 G,Medische vrijstellingen

  De vrijstelling van btw voor (para)medische dienstverlening is met ingang van 1 januari 2013 gewijzigd. Dit besluit gaat in op de gevolgen van de wetswijziging voor de toepassing van de vrijstelling. Ook beantwoordt dit besluit vragen over de toepassing van de vrijstelling gesteld door organisaties van niet-regulier werkende artsen. In dit besluit is het bestaande beleid over de (para)medische dienstverlening opgenomen dat na 1 januari 2013 nog actueel is. Dit besluit bevat een voorlopige goedkeuring voor een aantal aangewezen beroepen, een goedkeuring voor toepassing van de kleine ondernemersregeling voor bepaalde beroepsbeoefenaren en een goedkeuring voor arbodienstverlening. Er zijn ook enkele tekstuele verbeteringen aangebracht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit houdende wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 ivm nadere regels over het toezicht ter bestrijding van illegaal verblijf na grensoverschrijding

  Met deze wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 wordt beoogd zodanige waarborgen te geven dat het toezicht op vreemdelingen ter bestrijding van illegaal verblijf na grensoverschrijding (verder te noemen: het mobiel toezicht) niet hetzelfde effect heeft als grenscontrole in de zin van de Schengengrenscode. Hiermee wordt gevolg gegeven aan de uitspraak van het Europese Hof van Justitie (verder te noemen: het Hof) van 22 juni 2010 (arrest Melki en Abdeli)1 en de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder te noemen: ABRvS) van 28 december 20102 en wordt het mobiel toezicht in overeenstemming met artikel 21, onderdeel a, van de Schengengrenscode3 gebracht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bbesluit tot invoering van een register voor zeer zorgwekkende stoffen

  Het besluit gaat over het vastleggen van de verplichting tot het aanleveren van informatie over emissies van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)) in een landelijke database.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoering uitspraken Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

  Brief van de Inspectie SZW van 14 december 2015 en een foto van de voorraad  gewasbeschermingsmiddelen 2015.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Selectielijst RWI versie ter inzage

  Selectielijst voor de archiefbescheiden voortkomend uit de bedrijfsvoeringstaken van de zorgdrager Raad voor Werk en Inkomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • BLKB2013-799M, LH, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen

  Dit besluit is een actualisering van het besluit van 25 november 2011, nr. BLKB2011/1828M. In het besluit zijn enkele onderdelen aangepast in verband met wijziging van de Zorgverzekeringswet. Onderdeel 2.5 is aangepast naar aanleiding van de Wet uniformering loonbegrip. Onderdeel 3.6.7 is geactualiseerd naar aanleiding van jurisprudentie. De overige wijzigingen betreffen aanpassingen van bedragen en redactionele correcties. Het besluit CPP2005/1795M over spaarloon is met dit besluit ingetrokken

  Bekijk document gepubliceerd op