Zoekresultaten  1-20 van de 69 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Definitief besluit incidentele subsidie CCS-project Yara Sluiskil

  Minister Adriaansens (EZK) besluit op het subsidieverzoek van Yara Sluiskil voor het CCS-project Cactus. CCS staat voor Carbon Capture and Storage.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Definitief vaststellingsbesluit Groningenveld 2023-2024

  Het vaststellingsbesluit Groningenveld 2023-2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijzigingsbesluit uitvoering verordening markttoezicht en conformiteit producten

  Besluit van 30 maart 2023, houdende wijziging van het Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten, het Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen en het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1020 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten en tot wijziging van Richtlijn 2004/42/EG en de Verordeningen (EG) nr. 765/2008 en (EU) nr. 305/2011 (PbEU 2019, L 169).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp-bekendmakingsbesluit en concept-vergunningen 35 GHz

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit tot het nader bepalen van het toepassingsbereik van de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames op het gebied van sensitieve technologie

  Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot het nader bepalen van het toepassingsbereik van de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames op het gebied van sensitieve technologie. Dit besluit is ook naar de Eerste Kamer verstuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit subsidieverzoek onderzoek CCS

  De minister van Economische Zaken en Klimaat beslist op een verzoek om subsidie voor onderzoek naar optimalisatiemogelijkheden van de Carbondioxide Capture en Storage (CCS)-keten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging van het Besluit schadevergoeding net op zee in verband met actualisatie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit tot wijziging van het instellingsbesluit Commissie Mijnbouwschade

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp-bekendmakingsbesluit 3,5 GHz-band

  Besluit van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat inzake de keuze voor het instrument veiling van vergunningen voor mobiele communicatie in de 3,5 GHz-band en de vaststelling van de te veilen vergunningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gehonoreerde Perspectief-programma’s

  Zes consortia van bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden gaan de komende jaren werken aan onderzoek gericht op technologische innovatie met economisch potentieel. Ze hebben binnen het Perspectief-programma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in totaal 22 miljoen euro vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) toegekend gekregen voor innovatief onderzoek. De 138 betrokken bedrijven en maatschappelijke organisaties dragen daarnaast tien miljoen euro bij uit eigen middelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit subsidie voor Stichting Hyperloop Development Program

  Besluit op het verzoek van de stichting Hyperloop Development Program om subsidie voor het Hyperloop Development Program en voor activiteiten van de stichting European Hyperloop Centre.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit experimenten Elektriciteitswet 1998 en Gaswet

  Ontwerpbesluit houdende nadere regels voor het bij wege van experiment afwijken van de Elektriciteitswet 1998 of de Gaswet (Besluit experimenten Elektriciteitswet 1998 en Gaswet).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vaststellingsbesluit Groningen gasveld 2020-2021

  Besluit van de minister van Economische Zaken en Klimaat hoeveel en op welke manier gas uit het Groningen gasveld wordt gewonnen in gasjaar 2020-2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Instellingsbesluit Commissie Mijnbouwschade

  Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat tot instelling van de Commissie Mijnbouwschade (Besluit Commissie Mijnbouwschade)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 - Ontwerp-vaststellingsbesluit Groningen gasveld 2019-2020

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp van het Klimaatakkoord

  Pakket van afspraken, maatregelen en instrumenten dat de Nederlandse CO2-uitstoot in 2030 met ten minste 49 procent moet terugdringen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Instemmingsbesluit Groningen gasveld 2018-2019

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit mijnbouwschade Groningen

  Besluit van de minister van Economische Zaken en Klimaat, in overeenstemming met de minister voor Rechtsbescherming, van 31 januari 2018 tot vaststelling van het Protocol mijnbouwschade Groningen en tot instelling van de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen en van de Tijdelijke commissie advisering bezwaarschriften mijnbouwschade Groningen. Let op: Van dit besluit is inmiddels een nieuwe versie verschenen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit tot wijziging van het besluit milieubeheer en intrekking Besluit kleiduivenschieten

  Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer met enkele andere besluiten. Deze besluiten houden verband met reparaties van de 4e tranche wijziging en tot intrekking van het Besluit kleiduivenschieten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beschikking Wet milieubeheer waterinjectielocatie Rossum-Weerselo 9

  Beschikking van de provincie Overijssel voor het injecteren van productiewater in lege gasvelden in Twente.

  Bekijk document gepubliceerd op