Zoekresultaten  1-50 van de 72 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Definitief besluit incidentele subsidie CCS-project Yara Sluiskil

  Minister Adriaansens (EZK) besluit op het subsidieverzoek van Yara Sluiskil voor het CCS-project Cactus. CCS staat voor Carbon Capture and Storage.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit subsidieverzoek onderzoek CCS

  De minister van Economische Zaken en Klimaat beslist op een verzoek om subsidie voor onderzoek naar optimalisatiemogelijkheden van de Carbondioxide Capture en Storage (CCS)-keten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bekendmakingsbesluit veiling 3,5 GHz-band

  Besluit van de minister van Economische Zaken en Klimaat inzake de keuze voor het instrument veiling van vergunningen voor mobiele communicatie in de 3,5 GHz-band en de vaststelling van de te veilen vergunningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt)

  Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp-wijzigingsbesluit 13 Natura 2000-gebieden

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp van het Klimaatakkoord

  Pakket van afspraken, maatregelen en instrumenten dat de Nederlandse CO2-uitstoot in 2030 met ten minste 49 procent moet terugdringen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp-bekendmakingsbesluit en concept-vergunningen 35 GHz

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit uitbreiding HABOG, wijziging locatie VOG2 en revisie Kernenergiewetvergunning COVRA

  Ontwerpbesluit betreffende uitbreiding van het Hoog radioactief Afval Behandelings- en Opslag Gebouw (HABOG), wijziging van de locatie van het tweede opslaggebouw voor verarmd uranium (VOG2) en revisie van de Kernenergiewetvergunning van de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval N.V. (COVRA) te Nieuwdorp (gemeente Borsele). Dit ontwerpbesluit ligt van 25 september 2014 tot en met 5 november 2014 ter inzage.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Mededeling voornemen bouw kerncentrale ERH

  Mededeling van het voornemen tot de bouw van een nieuwe kerncentrale voor Energy Resources Holding op de locatie Borssele te Zeeland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit definitieve vergunning Holland PTC

  Wijziging van de kernenergiewetvergunning verleend aan de Technische Universiteit Delft (TUD) ten behoeve van het Reactor Instituut Delft (RID) in verband met Holland Particle Therapy Centre bv (hollandptc).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbeschikking HollandPTC

  Ontwerpbesluit tot wijziging van de Kernenergiewetvergunning verleend aan de Technische Universiteit Delft (TUD) ten behoeve van het Reactor Instituut Delft (RID) in verband met Holland Particle Therapy Centre B.V. (HollandPTC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van toelichting ontwerpbesluit elektriciteit en gas

  Nota van toelichting bij het ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Besluit elektriciteit en gas).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit instemmingsbesluit winningsplan Groningenveld

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Stralingsbescherming

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Mededeling voornemen bouw kerncentrale ERH - Engels

  Engelse versie van de mededeling van het voornemen tot de bouw van een nieuwe kerncentrale voor Energy Resources Holding op de locatie Borssele te Zeeland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp-besluit van de Minister van Economische Zaken van xx 2013

  Ontwerp-besluit van de Minister van Economische Zaken van xx 2013, nr. ........ , inzake de uitgifte van drie vergunningen voor analoge commerciële radio-omroep (voor de kavels A7, B38 en C08) en drie vergunningen voor digitale radio-omroep

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen

  Besluit van 27 oktober 2011, houdende regels over op afstand uitleesbare meetinrichtingen (Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp Besluit congestiemanagement elektriciteit

  Ontwerp van het besluit tot het vaststellen van regels met betrekking tot congestie op de elektriciteitsnetten (Besluit congestiemanagement elektriciteit).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beschikking Wet milieubeheer waterinjectielocatie Rossum-Weerselo 9

  Beschikking van de provincie Overijssel voor het injecteren van productiewater in lege gasvelden in Twente.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp-bekendmakingsbesluit 3,5 GHz-band

  Besluit van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat inzake de keuze voor het instrument veiling van vergunningen voor mobiele communicatie in de 3,5 GHz-band en de vaststelling van de te veilen vergunningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbeschikking ontmanteling lagefluxreactor Petten

  Ontwerpbeschikking waarmee de minister van Economische Zaken toestemming geeft aan de Nuclear Research & consultancy Group (NRG) om de lagefluxreactor in Petten te ontmantelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Subsidiebeschikking technische haalbaarheidsstudies bedrijfsduurverlenging kerncentrale Borssele

  Besluit op een verzoek om subsidie voor onderzoek naar de technische mogelijkheden van bedrijfsduurverlenging van de kerncentrale Borssele.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit betreft het stellen van brandveiligheidsvoorschriften

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbestedingsbesluit

  Besluit houdende de regeling van enkele onderwerpen van de Aanbestedingswet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Definitieve vergunning NRG te Petten in verband met afvoer radioactief afval

  Kernenergiewetvergunning verleend aan de Nuclear Research and consultancy Group v.o.f. ten behoeve van wijzigingen in verband met de afvoer van radioactief afval.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept nota van toelichting bij wijziging Besluit houders van dieren in verband met overname welzijnsvoorschriften PPE

  Concept nota van toelichting bij het conceptbesluit tot wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met de overname van de welzijnsvoorschriften van het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit elektriciteit en gas

  Ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Besluit elektriciteit en gas).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • NvT ontwerp-besluit etikettering energieverbruik energiegerelateerde producten

  Nota van toelichting bij het ontwerp-besluit etikettering energieverbruik energiegerelateerde producten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vrijstellingsbesluit schuldbemiddelaars

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit mijnbouwschade Groningen

  Besluit van de minister van Economische Zaken en Klimaat, in overeenstemming met de minister voor Rechtsbescherming, van 31 januari 2018 tot vaststelling van het Protocol mijnbouwschade Groningen en tot instelling van de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen en van de Tijdelijke commissie advisering bezwaarschriften mijnbouwschade Groningen. Let op: Van dit besluit is inmiddels een nieuwe versie verschenen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Definitief vaststellingsbesluit Groningenveld 2023-2024

  Het vaststellingsbesluit Groningenveld 2023-2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Dienstenwet - Stb 2009 503

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Dienstenwet - Stb 2009 503

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit invoering keuzedelen beroepsonderwijs

  Besluit van 25 januari 2016, tot wijziging van onder meer het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met de invoering van keuzedelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp-beschikking wijziging protonenversneller HollandPTC

  Ontwerp-Kernenergiewetvergunning verleend aan de Technische Universiteit Delft voor het Reactor Instituut Delft in verband met de wijziging van de Protonenversneller Holland Particle Therapy Center (Holland PTC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Definitieve beschikking HollandPTC

  Kernenergiewetvergunning verleend aan de Technische Universiteit Delft (TUD) ten behoeve van het Reactor Instituut Delft (rid) in verband met wijziging protonenversneller Holland Particle Therapy Centre bv (wijziging protonenversneller HollandPTC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verboden vissoorten

  Vissoortcodes niet meer toegestaan in het logboek na 31-12-2013.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit van 25 juni 2013 tot wijziging van enkele besluiten i.v.m. de implementatie van richtlijn 2011-70-Euratom

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit tot het nader bepalen van het toepassingsbereik van de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames op het gebied van sensitieve technologie

  Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot het nader bepalen van het toepassingsbereik van de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames op het gebied van sensitieve technologie. Dit besluit is ook naar de Eerste Kamer verstuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van Toelichting Besluit Markt en Overheid

  In dit besluit worden nadere regels gesteld voor de toepassing van de artikelen 25g, 25i en 25j van de Mededingingswet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijzigingsbesluit uitvoering verordening markttoezicht en conformiteit producten

  Besluit van 30 maart 2023, houdende wijziging van het Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten, het Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen en het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1020 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten en tot wijziging van Richtlijn 2004/42/EG en de Verordeningen (EG) nr. 765/2008 en (EU) nr. 305/2011 (PbEU 2019, L 169).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gehonoreerde Perspectief-programma’s

  Zes consortia van bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden gaan de komende jaren werken aan onderzoek gericht op technologische innovatie met economisch potentieel. Ze hebben binnen het Perspectief-programma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in totaal 22 miljoen euro vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) toegekend gekregen voor innovatief onderzoek. De 138 betrokken bedrijven en maatschappelijke organisaties dragen daarnaast tien miljoen euro bij uit eigen middelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging van het Besluit schadevergoeding net op zee in verband met actualisatie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit uitbreidingsinvestering Marconistraat Ommoord Krimpen

  Besluit van minister Kamp (EZ) aan Tennet, over de Uitbreidingsinvestering Marconistraat Ommoord Krimpen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vaststellingsbesluit Groningen gasveld 2020-2021

  Besluit van de minister van Economische Zaken en Klimaat hoeveel en op welke manier gas uit het Groningen gasveld wordt gewonnen in gasjaar 2020-2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Schorsing toelatingen niet-professioneel gebruik insectenmiddelen

  Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 31 mei 2011, nr. 211771, houdende schorsing van drie toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen met nummers 12115N, 12919N en 12945N

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal FrequentiePlan 2005 (NFP) - geconsolideerd 3 juli 2014

  Nationaal Frequentieplan (NFP) 2005 met daarin verwerkt en toegevoegd alle latere tussentijdse NFP wijzigingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit subsidie voor Stichting Hyperloop Development Program

  Besluit op het verzoek van de stichting Hyperloop Development Program om subsidie voor het Hyperloop Development Program en voor activiteiten van de stichting European Hyperloop Centre.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking

  Besluit experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking

  Bekijk document gepubliceerd op