Zoekresultaten  1-20 van de 48 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Documentsoort: Besluitverwijder
 • Ontwerp Besluit verkeersveiligheid weginfrastructuur

  Het besluit gaat over de implementatie (invoering) van een Europese richtlijn voor het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur. Daarnaast gaat het over wijziging van het Besluit verkeersveiligheid weginfrastructuur.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp-bekendmakingsbesluit en concept-vergunningen 35 GHz

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijzigingsbesluit uitvoering verordening markttoezicht en conformiteit producten

  Besluit van 30 maart 2023, houdende wijziging van het Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten, het Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen en het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1020 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten en tot wijziging van Richtlijn 2004/42/EG en de Verordeningen (EG) nr. 765/2008 en (EU) nr. 305/2011 (PbEU 2019, L 169).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit tot vaststelling Optopping subsidieplafond NFRP Politieke Partijen Programma 2023

  Besluit tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Optopping subsidieplafond NFRP Politieke Partijen Programma 2023).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging besluit kwaliteit kinderopvang

  Besluit van 21 april 2023 tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang en het Tijdelijk besluit experiment meertalige dagopvang in verband met het versoepelen van de drie-uursregeling en de mogelijkheid tot afwijking van het vaste gezichtencriterium en het uitstellen van de vervaldatum van het Tijdelijk besluit experiment meertalige dagopvang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp tot aanpassing van diverse besluiten in verband met de EU-verordening markttoezicht

  Het besluit gaat over de wijziging van enkele besluiten op het gebied van autowrakken, verpakkingen, brandstoffen, milieubeheer, verf en vernis en kwik en kwikhoudende producten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit tot invoering van een register voor zeer zorgwekkende stoffen

  Het besluit gaat over het vastleggen van de verplichting tot het aanleveren van informatie over emissies van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)) in een landelijke database.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijzigingsbesluit over dierenwelzijn

  Besluit tot wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met technische wijzigingen dierenwelzijn en het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit verzamelwijziging Bbl

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) in verband met de landelijke uniformering van de energie- en milieuprestatie bij nieuwbouw, het verbeteren van de veiligheid en gezondheid in gebouwen en enkele andere wijzigingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit wijziging Besluit houders van dieren (verbeteren regels lijsten toegestane dieren)

  Besluit houdende wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met de verbetering van regelgeving voor lijsten van toegestane diersoorten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Subsidieprogramma Migratie en Ontheemding

  Het ministerie van Buitenlandse Zaken publiceerde op 3 juli 2023 een subsidietender voor Migratie en Ontheemding 2023-2028.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit tot wijziging AMvB Kernenergiewet 2024

  Besluit tot wijziging van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen, het Besluit vervoer splijtstoffen en ertsen, het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming en het Besluit in- uit en doorvoer van radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstoffen in verband met herschikking en verbetering van delegatiegrondslagen en technische correcties (Wijzigingsbesluit algemene maatregelen van bestuur Kernenergiewet 2024).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Experimentbesluit BRP dataminimalisatie - AMvB + NvT - versie voorhang

  Het ontwerpbesluit Experimentbesluit BRP dataminimalisatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit directe bevraging gezagsmodule

  Ontwerpbesluit directe bevraging gezagsmodule

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Experimentbesluit BRP dataminimalisatie - AMvB + NvT - versie voorhang

  Het ontwerpbesluit Experimentbesluit BRP dataminimalisatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nadere memorie van antwoord bij nadere memorie van antwoord wetsvoorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op nadere vragen naar aanleiding van de memorie van antwoord over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enige andere wetten. De Eerste Kamerfracties van BBB en GroenLinks - PvdA hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit wijziging bijlage Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

  Besluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de bijlagen bij het Besluit OM-afdoening in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit wijziging Vuurwerkbesluit wegens implementatie Benelux-beschikking betreffende invoering pyro-pass

  Besluit tot wijziging van het Vuurwerkbesluit in verband met implementatie van de Benelux-beschikking betreffende de invoering van een pyro-pass en enkele andere wijzigingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit meertalige kinderopvang

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang in verband met het stellen van regels over meertalige kinderopvang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op verlening subsidie voor scholing warmtepompen

  De minister voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) besluit op een verzoek om een subsidie voor de scholing warmtepompen. Hij kent een incidentele subsidie toe op grond van subsidieregeling Experimenten, Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht wonen 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op