Zoekresultaten  1-20 van de 34 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Thema: Belastingverwijder
 • BLKB2013 298M, OB, Art,11,1 G,Medische vrijstellingen

  De vrijstelling van btw voor (para)medische dienstverlening is met ingang van 1 januari 2013 gewijzigd. Dit besluit gaat in op de gevolgen van de wetswijziging voor de toepassing van de vrijstelling. Ook beantwoordt dit besluit vragen over de toepassing van de vrijstelling gesteld door organisaties van niet-regulier werkende artsen. In dit besluit is het bestaande beleid over de (para)medische dienstverlening opgenomen dat na 1 januari 2013 nog actueel is. Dit besluit bevat een voorlopige goedkeuring voor een aantal aangewezen beroepen, een goedkeuring voor toepassing van de kleine ondernemersregeling voor bepaalde beroepsbeoefenaren en een goedkeuring voor arbodienstverlening. Er zijn ook enkele tekstuele verbeteringen aangebracht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Loonheffingen. Loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen

  Dit besluit is een actualisering van het besluit van 5 juli 2011. Naar aanleiding van vragen uit de praktijk zijn onderdelen toegevoegd over de werkplek en de inschrijving in een beroepsregister. Ook is aangegeven dat een vaste vergoeding achteraf niet mogelijk is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • BLKB2012 1868, OB, Besluit art. 11.1g, medische vrijstellingen

  De vrijstelling van btw voor (para)medische dienstverlening is met ingang van 1 januari 2013 gewijzigd. Dit besluit gaat in op de gevolgen van de wetswijziging voor de toepassing van de vrijstelling. In dit besluit is het bestaande beleid over de (para)medische dienstverlening opgenomen dat na 1 januari 2013 nog actueel is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • BLKB2013 810M, OB, besluit aanpassing medische btw vrijstelling

  Dit besluit is aangepast aan jurisprudentie van het Hof van Justitie (zie onderdeel 3.1 en de Bijlage bij het besluit) en van de Hoge Raad (zie voetnoot bij 4.3). Er zijn ook enkele tekstuele verbeteringen aangebracht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • BLKB2016/433M, Omzetbelasting, vrijstelling; artikel 11, eerste lid, aanhef en onderdeel g, onder 1°, van de Wet op de omzetbelasting 1968

  Dit besluit is aangepast naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 27 maart 2015 en de uitspraak van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 11 september 2015. Er zijn ook enkele tekstuele wijzigingen aangebracht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • BLKB2016/433M, Omzetbelasting, vrijstelling; artikel 11, eerste lid, aanhef en onderdeel g, onder 1°, van de Wet op de omzetbelasting 1968

  Dit besluit is aangepast naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 27 maart 2015 en de uitspraak van het Gerechtshof s-Hertogenbosch van 11 september 2015. Er zijn ook enkele tekstuele wijzigingen aangebracht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit omzetbelasting en overdrachtsbelasting. Verkoop onder voorwaarden of maatschappelijk gebonden eigendom

  Dit besluit is een actualisering van het besluit van 7 december 2006, nr. CPP2006/1322M. Actualisering is noodzakelijk door de ontwikkelingen bij de verkoop onder voorwaarden of maatschappelijk gebonden eigendom.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging van enige fiscale uitvoeringsregelingen

  Wijziging van enige fiscale uitvoeringsregelingen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst

  Staatssecretaris Weekers van Financiën informeert de Tweede Kamer over het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst (BBBB). De Kamer ontvangt een concept van het BBBB, zónder de voorgenomen wetswijzigingen uit het Belastingplan 2014

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindejaarsbesluit 2018

  Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt de Tweede Kamer het besluit tot wijziging van het Besluit fiscale eenheid 2003 en het Uitvoeringsbesluit invorderingswet 1990. Deze brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geen beroep in cassatie 'IB/Formeel: Ontvankelijkheid, woonplaats'

  Toelichting op intrekking beroep in cassatie van 8 november 2019, nr. 2019-0000184047, tegen de uitspraak van Hof ‘s-Hertogenbosch van 15 augustus 2019, nrs. 18/00666 tot en met 18/00670, ECLI:NL:GHSHE:2019:3089.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • BLKB2012 1629, OB, wijziging KOR

  Dit besluit is een actualisering van het besluit van 25 januari 2007, nr. CPP 2006/2469M. Het besluit is aangepast aan jurisprudentie van het Hof van Justitie EU (Schmelz, 26 oktober 2010, nr. C-97/09). In het buitenland gevestigde kleine ondernemers, ook degenen die uitsluitend in Nederland prestaties verrichten, kunnen niet langer de kleine ondernemersregeling toepassen (§2).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit van 22 december 2011 tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsbesluiten

  Het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 wordt gewijzigd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit belastingen op milieugrondslag

  Het besluit houdt een wijziging in van het kaderbesluit waarin beleidsregels staan voor de milieubelastingen. De wijzigingen zien op het vervallen van een aantal tijdelijke goedkeuringen in de afvalstoffenbelasting en de verpakkingenbelasting. Daarnaast is voor de energiebelasting een nieuwe goedkeuring opgenomen voor teruggaaf wegens oninbaarheid bij factoorovereenkomsten en is in overleg met de branchevereniging Energie-Nederland de tekst van de complexbepaling aangescherpt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • BLKB2012 417,OVBSW, Schenk- en erfbelasting. Vrijstellingen. Omzetting, fusie of taakafsplitsing

  Dit besluit actualiseert het besluit van 15 september 2010, nr. DGB2010/602M.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • BLKB2015-106M, Inkomstenbelasting. Winst. Vervoer; reiskostenvergoedingen, reizen per auto en openbaar vervoer

  Dit besluit is een actualisering van het besluit van 20 mei 2014, nr. BLKB2014/0644M. Toegevoegd zijn twee nieuwe goedkeuringen in onderdeel 5.3 over de stroomvoorziening voor een (semi-)elektrische auto (laadpaal).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit reiskostenvergoedingen en privé-gebruik auto in de loonheffingen en in de inkomstenbelasting

  Dit besluit is een actualisering van het besluit van 26 augustus 2010, nr. DGB2010/1879M. De wijzigingen hebben onder andere betrekking op de invoering van de werkkostenregeling per 1 januari 2011 en op het keuzeregime voor vergoedingen en verstrekkingen in de jaren 2011 tot en met 2013.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit inkomstenbelasting eigenwoningregeling bijleenregeling

  Het besluit inkomstenbelasting eigenwoningregeling bijleenregeling bevat het beleid over de toepassing van artikel 3.119a en 3.119b van de Wet IB 2001 (de bijleenregeling). Het besluit van 20 februari 2007 is geactualiseerd en aangevuld met nieuwe beleidsstandpunten. Verdr zijn er enkele redactionele wijzigingen doorgevoerd. De redactionele wijzigingen betreffen geen inhoudelijke wijziging van bestaand beleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Accijns. Aanvraag accijnszegels die niet zijn voorzien van kleinhandelsprijs en hoeveelheid

  In dit beleidsbesluit worden een aantal aspecten aangaande de aanvraag van accijnszegels die niet zijn voorzien van kleinhandelsprijs en hoeveelheid geactualiseerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • BLKB2012 1962 , OB, Diverse kostenposten bij uitbesteding werkzaamheden

  Dit besluit is een actualisering van het besluit van 23 november 2009, nr. CPP2009/674M.

  Bekijk document gepubliceerd op