Zoekresultaten  1-10 van de 13 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Thema: Ondernemenverwijder
 • Besluit tot het nader bepalen van het toepassingsbereik van de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames op het gebied van sensitieve technologie

  Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot het nader bepalen van het toepassingsbereik van de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames op het gebied van sensitieve technologie. Dit besluit is ook naar de Eerste Kamer verstuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Schorsingsverordening 1 januari 2010

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Quota verordening 1 januari 2010

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Winstallocatie Vaste Inrichtingen

  Dit besluit geeft de standpunten weer met betrekking tot de winstallocatie aan vaste inrichtingen. Het besluit is grotendeels een technische uitwerking inzake de toepassing van richtlijnen van de OESO ter bevordering van de duidelijkheid en uitvoerbaarheid voor het Nederlandse bedrijfsleven en de Belastingdienst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Schorsingsverordening 1 juli 2010

  Verordening tot wijziging van tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde industrie-, landbouw- en visserijproducten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Quota verordening 1 juli 2010

  Verordening tot wijziging van Verordening (EU) nr. 7/2010 betreffende de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde landbouw- en industrieproducten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit belastingen op milieugrondslag

  Het besluit houdt een wijziging in van het kaderbesluit waarin beleidsregels staan voor de milieubelastingen. De wijzigingen zien op het vervallen van een aantal tijdelijke goedkeuringen in de afvalstoffenbelasting en de verpakkingenbelasting. Daarnaast is voor de energiebelasting een nieuwe goedkeuring opgenomen voor teruggaaf wegens oninbaarheid bij factoorovereenkomsten en is in overleg met de branchevereniging Energie-Nederland de tekst van de complexbepaling aangescherpt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit reiskostenvergoedingen en privé-gebruik auto in de loonheffingen en in de inkomstenbelasting

  Dit besluit is een actualisering van het besluit van 26 augustus 2010, nr. DGB2010/1879M. De wijzigingen hebben onder andere betrekking op de invoering van de werkkostenregeling per 1 januari 2011 en op het keuzeregime voor vergoedingen en verstrekkingen in de jaren 2011 tot en met 2013.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • BLKB2014-1054,VPBWI,Innovatiebox

  Dit besluit gaat in op de innovatiebox van artikel 12b van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Gebleken is dat in de praktijk behoefte bestaat aan een nadere uitleg bij het gehanteerde uitvoeringskader voor de toepassing van de innovatiebox. Om hieraan tegemoet te komen, worden verschillende elementen van de innovatiebox in dit besluit relatief uitvoerig beschreven, nader toegelicht en waar nodig verder ingevuld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsbesluit uitstel eerste notificatie

  Dit besluit bevat de goedkeuring om de notificatie op grond van artikel 29d van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 voor de eerste keer uiterlijk op 1 september 2017 te doen.    

  Bekijk document gepubliceerd op