Zoekresultaten  1-10 van de 14 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Thema: Stoffenverwijder
 • EU-raadsbesluit over duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

  Besluit van de Raad waarbij de Commissie wordt verzocht met een studie te komen ter aanvulling van de effectbeoordeling bij het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en tot wijziging van Verordening (EU) 2021/2115, en afhankelijk van de resultaten van de studie vervolgmaatregelen voor te stellen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit Wijziging van het Besluit bodemkwaliteit PFAS

  Minister Van Veldhoven antwoordt op vragen van de Eerste Kamer over het ontwerpbesluit voor wijziging van het besluit Bodemkwaliteit. Het ontwerpbesluit staat in verband met de versnelling van de totstandkomingsprocedure voor het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid voor PFAS.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Biocidenverordening 528/2012 EU

  Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden (Voor de EER relevante tekst).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitspraak Raad van State over programma aanpak stikstof 2015-2021

  De Raad van State oordeelt over vergunningen die de provincie Noord-Brabant heeft verleend voor het exploiteren, uitbreiden en wijzigen van 6 verschillende agrarische bedrijven. Kernvraag hierbij is of het programma aanpak stikstof 2015-2021 in lijn is met Europese richtlijnen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitspraak Raad van State over vergunningvrijstelling beweiden en bemesten

  De Raad van State oordeelt over de vrijstelling van de vergunningplicht voor beweiden en bemesten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Biocidenverordening 528/2012 EU

  Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden (Voor de EER relevante tekst).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit grenswaarden programmatische aanpak stikstof

  Ontwerp van het Besluit houdende grenswaarden voor toestemmingsbesluiten in het kader van de programmatische aanpak stikstof (Besluit grenswaarden programmatische aanpak stikstof).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit van 13 december 2019 tot wijziging van het Besluit bodemkwaliteit

  Besluit tot wijziging van het Besluit bodemkwaliteit. De wijziging houdt verband met de versnelling van de totstandkomingsprocedure voor het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid voor PFAS.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringsbesluit van de commissie van 16 mei 2014

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Integriteitscode CTGB

  Gedragscode van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).

  Bekijk document gepubliceerd op