Zoekresultaten  1-10 van de 56 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Persberichtverwijder
 • Nieuw vandaag

  Letterlijke tekst persconferentie na ministerraad 25 november 2022

  Letterlijke tekst van de persconferentie van minister-president Rutte na afloop van de ministerraad op 2 december 2022. Bekijk de hele persconferentie via YouTube.

 • Werving voorzitter en leden vaste integriteitscommissie JenV

  Achtergrond Het ministerie wil een geloofwaardige, betrouwbare partner zijn voor burgers, bedrijven, andere overheden, media en maatschappelijke organisaties. De integriteit van de organisatie is één van de fundamenten voor het realiseren van deze ambitie. Een wezenlijk onderdeel van die integriteitzorg is dat, -zowel vanuit het perspectief van melders of klagers die vermoedens van misstanden of integriteitsschendingen willen aankaarten, als vanuit het perspectief van politieke en publieke opinie- zelfs maar de schijn wordt vermeden dat deze vermoedens niet zorgvuldig, onafhankelijk en adequaat worden onderzocht. Met het inrichten van een vaste commissie wordt zichtbaar gemaakt dat er een voorziening is voor een externe, onafhankelijke toets. De taken van de commissie Zij neemt in behandeling iedere door haar ontvangen melding of klacht die door haar wordt ontvangen en betreft: Een vermoeden van een misstand in de zin van artikel 1, onder d van de Wet Huis voor klokkenluiders; Een vermoeden van een integriteitschending of ongewenste omgangsvormen –niet zijnde een misstand- dat betrekking heeft op    gedragingen van leidinggevenden die de bevoegdheid hebben om rechtspositionele beslissingen ten aanzien van medewerkers te nemen, dan wel een mandaat hebben om financiële verplichtingen aan te gaan; Zij beoordeelt of een dergelijke melding of klacht door de commissie dient te worden onderzocht. De commissie betrekt bij haar oordeel de zienswijze op de melding of klacht van het hoogste bevoegd gezag van het dienstonderdeel waarop deze betrekking heeft. Zij informeert met redenen omkleed de melder of klager (of vertrouwenspersoon) die zich tot het meldpunt van de commissie heeft gewend, respectievelijk het bevoegd gezag dat de melding of klacht heeft doorgeleid, indien de commissie van oordeel is dat de melding of klacht geen verder onderzoek door de commissie rechtvaardigt. Indien de ontvangen melding of klacht naar het oordeel van de commissie verder onderzoek rechtvaardigt: Voert zij zelfstandig feitenonderzoek uit naar de melding of klacht Stelt zij op basis van dit onderzoek een rapport van bevindingen op; Geeft zij op basis van de bevindingen het bevoegd gezag een oordeel over de gegrondheid van de melding of klacht; Geeft zij op basis van de bevindingen het bevoegd gezag een advies over te nemen personele en/of organisatorische maatregelen; Zij stelt de melder of klager (of vertrouwenspersoon), respectievelijk het bevoegd gezag dat de melding of klacht heeft doorgeleid, in kennis van de beslissing om de melding of klacht te onderzoeken en van de termijn waarbinnen de commissie verwacht dit onderzoek af te ronden. Zij schakelt externe deskundigen in die zij dienstig acht om haar taken naar behoren uit te voeren; Zij richt een eigen meldpunt bij de commissie zelf in waartoe medewerkers of vertrouwenspersonen zich rechtstreeks kunnen wenden met hun melding of klacht, onder waarborging van door hen gewenste vertrouwelijkheid. Dit meldpunt bevindt zich fysiek en digitaal buiten het ministerie van Justitie en Veiligheid. De commissie bepaalt zonder last of ruggespraak van het bevoegd gezag welke onderzoeksvragen en –methoden zij dienstig acht aan het onderzoeken van een bij haar binnengekomen melding of klacht. Onder de reikwijdte van de commissie vallen naast het bestuursdepartement van het ministerie de volgende diensten en agentschappen: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Nederlands Forensisch Instituut (NFI), Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), Raad voor de kinderbescherming (RvdK), Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), Justitiële Informatiedienst, dienst JUSTIS en het Nationaal Cyber Security Centrum. Samenstelling, benoeming, ontslag De commissie bestaat uit een voorzitter en twee andere leden. De leden hebben zitting op persoonlijke titel en oefenen hun functie uit zonder last of ruggespraak van het bevoegd gezag. Eén van de leden van de commissie wordt benoemd op voordracht van de Departementale Ondernemingsraad en de vakbonden. De voorzitter wordt benoemd nadat is vastgesteld dat Departementale Ondernemingsraad (DOR) en vakbonden hiermee instemmen. De benoeming geschiedt voor de duur van drie jaren. De benoeming kan eenmalig worden verlengd met nog eens drie jaren. De voorzitter en de overige leden kunnen wegens ongeschiktheid, onbekwaamheid of op andere zwaarwegende gronden worden geschorst en ontslagen door de secretaris-generaal (SG). De SG neemt deze beslissing na instemming van Departementale Ondernemingsraad en vakbonden. Deze bevoegdheid wordt alleen gebruikt indien de SG is gebleken dat sprake is van gedragingen die niet in overeenstemming zijn met de eisen die conform de door Departementale Ondernemingsraad, vakbonden en de SG vastgestelde profielschets aan de voorzitter of leden zijn gesteld dan wel indien de goede taakuitoefening van de commissie redelijkerwijs niet langer is verzekerd. Vergoeding De voorzitter en andere leden van de commissie hebben recht op een vergoeding op basis van het besluit vergoedingen adviescolleges en commissies van 21 januari 2009. De hoogte van arbeidsduur op basis waarvan de vergoeding wordt vastgesteld, wordt nader overeengekomen. Profiel voorzitter Ruime ervaring met een (semi-) overheidsorganisatie in een politieke-bestuurlijke complexe context; Aantoonbare affiniteit en ervaring met integriteitszorg in organisaties en het agenderen van ethiek; Geen functionele of persoonlijke banden met of belangen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid; Boegbeeld van de commissie; Spreekt zich duidelijk uit, heeft een kritische en onderzoekende instelling en biedt tegenspraak. Profiel leden Gezaghebbende kennis en ervaring op het gebied van integriteitsmanagement en/of arbeidsorganisatie psychologie; Aantoonbare affiniteit en ervaring met integriteitszorg in organisaties en het agenderen van ethiek; Geen functionele of persoonlijke banden met of belangen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid; Spreekt zich duidelijk uit, heeft en kritische en onderzoekende instelling en biedt tegenspraak. Selectieprocedure Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun brief met motivatie en cv sturen naar de Centrale Coördinator Integriteit, dhr. drs. T.M. Rinkel, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag. Eén van de leden van de commissie wordt benoemd op voordracht van de Departementale Ondernemingsraad en de vakbonden. Mocht u als kandidaat in aanmerking willen komen voor die voordracht, dan wordt u verzocht dit kenbaar te maken in uw brief. De secretaris-generaal van het ministerie respectievelijk de Departementale Ondernemingsraad en vakbonden stellen twee selectiecommissies samen die de briefselectie uitvoeren, de gesprekken met kandidaten voeren en een voordracht doen aan de secretaris-generaal. U kunt reageren op de vacature tot uiterlijk 25 november 2019.

 • Letterlijke tekst persconferentie minister-president Rutte en minister De Jonge (14 september 2021)

  Minister-president Rutte en minister De Jonge leggen uit hoe Nederland vanaf 25 september weer verder open gaat. Zo wordt onder meer de verplichte 1,5 meter maatregel losgelaten.

 • Letterlijke tekst persconferentie na ministerraad 8 juli 2022

  Letterlijke tekst van de persconferentie van minister-president Rutte na afloop van de ministerraad op 8 juli 2022. Bekijk de hele persconferentie via YouTube.

 • Letterlijke tekst persconferentie minister-president Rutte en minister De Jonge (13-10-2020)

  Minister-president Rutte en minister De Jonge geven een toelichting en beantwoorden vragen over de aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen. Bekijk de hele persconferentie via YouTube.

 • Letterlijke tekst persconferentie na ministerraad 23 februari 2018

  Letterlijke tekst van de persconferentie van viceminister-president De Jonge na afloop van de ministerraad op 23 februari 2018.

 • Houd wereldwijd de focus op lage-inkomenslanden

  Door Kristalina Georgieva en Sigrid Kaag

 • Letterlijke tekst persconferentie minister-president Rutte en minister De Jonge na afloop van crisisberaad kabinet (7-4-2020)

  Minister-president Rutte en minister De Jonge geven een toelichting na afloop van het crisisberaad van het kabinet. Minister-president Rutte zei trots te zijn op Nederland na het goed verlopen weekend: mensen bleven thuis en gingen niet massaal op pad. Hij benadrukte het belang om dat ook met de paasdagen vol te houden. Minister De Jonge ging onder meer in op het testbeleid en de mogelijkheid om met behulp van apps de ontwikkeling van het virus te volgen. Bekijk de hele persconferentie via YouTube.

 • Letterlijke tekst persconferentie na ministerraad 23 maart 2018

  Letterlijke tekst van de persconferentie van viceminister-president Ollongren na afloop van de ministerraad op 23 maart 2018.

 • Letterlijke tekst persconferentie na ministerraad 6 april 2018

  Letterlijke tekst van de persconferentie van minister-president Rutte na afloop van de ministerraad op 6 april 2018.