Zoekresultaten  1-20 van de 30 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsnotaverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • De Nationale Technologiestrategie

  De Nationale Technologiestrategie geeft bouwstenen voor een strategisch technologiebeleid door sleuteltechnologieën te identificeren waar het Nederlandse kennisveld en het Nederlandse bedrijfsleven een positieve impact mee kan maken en waar een unieke Nederlandse positie op mogelijk is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel aanbestedingswet

  Nieuwe regels omtrent aanbestedingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee - Nota van Antwoord

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsvoornemen berekeningsmethode eenmalig bedrag verlenging GSM-vergunningen 2013

  De wijze waarop de economische waarde van de verlenging wordt berekend, en dus de wijze waarop de hoogte van deze bedragen wordt bepaald, wordt beschreven in het als onderdeel van dit beleidsvoornemen opgenomen rapport “Waarde verlenging mobiele vergunningen”, opgesteld door SEO Economisch Onderzoek en het Instituut voor Informatierecht in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie

  Dit actieplan beschrijft de voornemens van het kabinet om de ontwikkeling van artificiële intelligentie (AI) in Nederland te versnellen en internationaal te profileren. Het gaat in op de AI-ontwikkelingen in Nederland, op de elementen die nodig zijn om AI-innovatie verder te stimuleren, en op het borgen van de publieke belangen bij AI-ontwikkelingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategische nota mobiele communicatie

  Deze nota is aangekondigd in de brief van 18 mei 2010  aan de Tweede Kamer en gedurende de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 23 en 24 november 2010. Deze nota geeft helderheid over de wijze waarop de overheid tot 2017 omgaat met de uitgifte van de schaarse frequentieruimte voor mobiele communicatie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Klimaatplan 2021-2030

  Dit Klimaatplan bevat de hoofdlijnen van het klimaatbeleid voor de komende 10 jaar. Ook gaat het in op de laatste wetenschappelijke inzichten over klimaatverandering, technologische ontwikkelingen, internationale beleidsontwikkelingen en de economische gevolgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging van de Postwet 2009 ter invoering van ex ante toezicht op een postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht

  Nota naar aanleiding van het nader verslag inzake het voorstel van wet, houdende Wijziging van de Postwet 2009 ter invoering van ex ante toezicht op een postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht (Kamerstuknummer 33 501)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De waarde(n) van weten: Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025

  Met deze strategische agenda zet minister Bussemaker (OCW) de koers uit voor het hoger onderwijs voor de komende 10 jaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota Duurzame gewasbescherming - beleid voor gewasbescherming tot 2010

  Beleid voor duurzame bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De Ruimte voor het gebruik - Meer waarde voor onze aarde

  De Ruimte voor het gebruik - Meer waarde voor onze aarde

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Langetermijnstrategie Klimaat

  Beschrijving van de Nederlandse bijdrage aan de Europese klimaatdoelen op de langere termijn: in de Europese Unie zo snel mogelijk klimaatneutraliteit bereiken en komen tot een zeer energie-efficiënt en sterk op hernieuwbare energiebronnen gebaseerd energiesysteem.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Marktconsultatie over AMVB congestiemanagement

  Momenteel ligt in de Eerste Kamer het wetsvoorstel 31904 (wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang van duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wetten) ter behandeling voor. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op Groenboek over collectief verhaal consumenten

  Op 27 november 2008 heeft de Europese Commissie het Groenboek over collectief verhaal voor consumenten gepubliceerd. Dit document bevat het Nederlandse standpunt op het voornemen van de Commissie om de mogelijkheden voor consumenten te verbeteren om hun rechten in het buitenland te kunnen halen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De waarde(n) van weten: Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025

  Met deze strategische agenda zet minister Bussemaker (OCW) de koers uit voor het hoger onderwijs voor de komende 10 jaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept notitie reikwijdte en detailniveau planMER Structuurvisie schaliegas

  Met deze conceptnotitie informeert EZ over het voornemen om een Structuurvisie Schaliegas op te stellen en om een afbakening te geven van het onderzoek dat hiervoor in het kader van de m.e.r-procedure zal worden uitgevoerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee

  Partiële herziening van het Nationaal Waterplan Hollandse Kust en Ten Noorden van de Waddeneilanden

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Consultatieversie concept richtsnoeren voor Leveringen en Diensten

  Consultatieversie. Doelstelling van de Richtsnoeren Leveringen en Diensten is het bevorderen van uniformiteit en naleving in de aanbestedingspraktijk. Deze Richtsnoeren zijn tot stand gekomen in het kader van het flankerend beleid bij de nieuwe Aanbestedingswet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag Nationale Nummerdag

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Internationale en Europese maatregelen om economische gevolgen COVID-19 te mitigeren

  Bekijk document gepubliceerd op