Zoekresultaten  1-30 van de 30 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsnotaverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Besluit GSM-1800 vergunningen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag Nationale Nummerdag

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Marktconsultatie over AMVB congestiemanagement

  Momenteel ligt in de Eerste Kamer het wetsvoorstel 31904 (wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang van duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wetten) ter behandeling voor. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Beleidsdoorlichting Duurzaam Ondernemen

  Rapport bij kamerbrief over de onderbouwing van het LNV-beleid over duurzaam ondernemen. Verduurzaming van landbouw en visserij komt niet vanzelf; het zorgt voor boeren en vissers voor hogere kosten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel aanbestedingswet

  Nieuwe regels omtrent aanbestedingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota Duurzame gewasbescherming - beleid voor gewasbescherming tot 2010

  Beleid voor duurzame bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategische nota mobiele communicatie

  Deze nota is aangekondigd in de brief van 18 mei 2010  aan de Tweede Kamer en gedurende de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 23 en 24 november 2010. Deze nota geeft helderheid over de wijze waarop de overheid tot 2017 omgaat met de uitgifte van de schaarse frequentieruimte voor mobiele communicatie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Digitale Agenda.nl - ICT voor innovatie en economische groei

  Een Nederland dat vergrijst en moet concurreren in een open wereldeconomie, kan 3 dingen doen: harder werken, langer werken en slimmer werken. Deze Digitale Agenda.nl focust op het laatste. Hoe kan ICT slim worden ingezet voor groei en welvaart? Welke randvoorwaarden zijn daarvoor nodig? Een geslaagde uitvoering van deze agenda voor de periode 2011 - 2015 geeft een krachtige impuls aan innovatie en economische groei.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op Groenboek over collectief verhaal consumenten

  Op 27 november 2008 heeft de Europese Commissie het Groenboek over collectief verhaal voor consumenten gepubliceerd. Dit document bevat het Nederlandse standpunt op het voornemen van de Commissie om de mogelijkheden voor consumenten te verbeteren om hun rechten in het buitenland te kunnen halen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbevelingen: Het werken met therapeutische doses radionucliden

  Deze Aanbevelingen zijn een revisie van de Richtlijn Radionuclidentherapie, deel 1: Jodium- 131-therapie voor schildklieraandoeningen uit 1994, met bovendien een uitbreiding naar andere radionucliden. Deze Aanbevelingen zijn bedoeld als leidraad voor degenen die bij de bouw van radionuclidenfaciliteiten zijn betrokken, zoals ziekenhuisdirecties en architectenbureaus, en voor toezichthoudende overheidsinstanties. Deze Aanbevelingen zijn tevens bedoeld voor hen die in de medische praktijk betrokken zijn bij het werken met therapeutische doses radionucliden en met name bij jodium-131-therapieën.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie CPB op Research en Development aftrek

  In het memo Een research en development aftrek (RDA) d.d. 19 mei 2011 van EL&I wordt namens de boegbeelden van de topteams een voorstel beschreven ter invulling van een afspraak in het Regeerakkoord (RA). Daarin is een schuif opgenomen van € 500 mln innovatie- en ondernemerschapssubsidies naar € 500 mln lastenverlichting. De topteams stellen voor om deze middelen gerichter in te zetten voor innovatiedoeleinden door het fiscaal stimuleren van de R&D-investeringen en R&D-exploitatiekosten via de winstbelastingen. Aan het CPB is gevraagd wat de effecten zijn van deze manier van lastenverlichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Raamwerk voor uitvoering van subsidies

  Dit is een rijksbreed bindend raamwerk voor uitvoering van subsidies (RUS). Het is ontwikkeld in het kader van project 11 clustering backoffices subsidies bedrijfsleven uit het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst, waaraan de Ministerraad op 11 november 2011 de minister van EL&I (inmiddels EZ) verzocht uitvoering te geven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsvoornemen berekeningsmethode eenmalig bedrag verlenging GSM-vergunningen 2013

  De wijze waarop de economische waarde van de verlenging wordt berekend, en dus de wijze waarop de hoogte van deze bedragen wordt bepaald, wordt beschreven in het als onderdeel van dit beleidsvoornemen opgenomen rapport “Waarde verlenging mobiele vergunningen”, opgesteld door SEO Economisch Onderzoek en het Instituut voor Informatierecht in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Consultatieversie concept richtsnoeren voor Leveringen en Diensten

  Consultatieversie. Doelstelling van de Richtsnoeren Leveringen en Diensten is het bevorderen van uniformiteit en naleving in de aanbestedingspraktijk. Deze Richtsnoeren zijn tot stand gekomen in het kader van het flankerend beleid bij de nieuwe Aanbestedingswet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging van de Postwet 2009 ter invoering van ex ante toezicht op een postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht

  Nota naar aanleiding van het nader verslag inzake het voorstel van wet, houdende Wijziging van de Postwet 2009 ter invoering van ex ante toezicht op een postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht (Kamerstuknummer 33 501)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Visie op het toegepaste onderzoek

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage: Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (volumecorrectie nettarieven voor de energie-intensieve industrie)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept notitie reikwijdte en detailniveau planMER Structuurvisie schaliegas

  Met deze conceptnotitie informeert EZ over het voornemen om een Structuurvisie Schaliegas op te stellen en om een afbakening te geven van het onderzoek dat hiervoor in het kader van de m.e.r-procedure zal worden uitgevoerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • ECORYS-evaluatie van Netherlands Space Office

  ECORYS-evaluatie van Netherlands Space Office

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De Ruimte voor het gebruik - Meer waarde voor onze aarde

  De Ruimte voor het gebruik - Meer waarde voor onze aarde

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee - Nota van Antwoord

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee

  Partiële herziening van het Nationaal Waterplan Hollandse Kust en Ten Noorden van de Waddeneilanden

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De waarde(n) van weten: Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025

  Met deze strategische agenda zet minister Bussemaker (OCW) de koers uit voor het hoger onderwijs voor de komende 10 jaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De waarde(n) van weten: Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025

  Met deze strategische agenda zet minister Bussemaker (OCW) de koers uit voor het hoger onderwijs voor de komende 10 jaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwikkelkader windenergie op zee

  Het ontwikkelkader windenergie op zee geeft een raamwerk voor de ontwikkeling van windenergie op zee in Nederland en voor de vormgeving en aanleg van het net op zee om die ontwikkeling te ondersteunen. Het beschrijft op hoofdlijnen de functionele eisen en het technische concept van het net op zee waarop de windparken worden aangesloten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie

  Dit actieplan beschrijft de voornemens van het kabinet om de ontwikkeling van artificiële intelligentie (AI) in Nederland te versnellen en internationaal te profileren. Het gaat in op de AI-ontwikkelingen in Nederland, op de elementen die nodig zijn om AI-innovatie verder te stimuleren, en op het borgen van de publieke belangen bij AI-ontwikkelingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Langetermijnstrategie Klimaat

  Beschrijving van de Nederlandse bijdrage aan de Europese klimaatdoelen op de langere termijn: in de Europese Unie zo snel mogelijk klimaatneutraliteit bereiken en komen tot een zeer energie-efficiënt en sterk op hernieuwbare energiebronnen gebaseerd energiesysteem.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Internationale en Europese maatregelen om economische gevolgen COVID-19 te mitigeren

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Klimaatplan 2021-2030

  Dit Klimaatplan bevat de hoofdlijnen van het klimaatbeleid voor de komende 10 jaar. Ook gaat het in op de laatste wetenschappelijke inzichten over klimaatverandering, technologische ontwikkelingen, internationale beleidsontwikkelingen en de economische gevolgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De Nationale Technologiestrategie

  De Nationale Technologiestrategie geeft bouwstenen voor een strategisch technologiebeleid door sleuteltechnologieën te identificeren waar het Nederlandse kennisveld en het Nederlandse bedrijfsleven een positieve impact mee kan maken en waar een unieke Nederlandse positie op mogelijk is.

  Bekijk document gepubliceerd op