Zoekresultaten  1-50 van de 361 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsnotaverwijder
 • Waarborgen voor een generatieproof nieuw pensioencontract

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Waarborgfunctie Koninkrijk

  Nota over de visie van het kabinet over het waarborgen van rechten en vrijheden, rechtszekerheid en deugdelijk bestuur in het Koninkrijk der Nederlanden. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Dienstverlening in verband met rechten betrokkenen

  Deze nota over de ontwikkelng van een contactcentrum, om de rechten van betrokkenen te kunnen waarborgen en het beantwoorden aan de informatieplicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezicht BZK op zelfstandige organisaties 2013 - 2017

  Om te waarborgen dat de zelfstandige organisaties van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het BZK-beleid naar behoren uitvoeren, wordt vanuit het ministerie van BZK toezicht gehouden. De wijze waarop dat toezicht vorm moet worden gegeven is hoofdonderwerp van dit toezichtkader.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanpassing uitvoeringsbeleid asbest aan boord van zeeschepen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage 2010 Rijksbrede Actieplan Nanotechnologie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage bij brief aan Actal

  In de bijlage geeft minister Asscher een reactie op alle afzonderlijke aanbevelingen in het Actal-advies.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tijd voor sport

  Sport is niet weg te denken uit onze maatschappij. Velen doen aan sport, velen dragen een steentje bij aan sportorganisaties, velen kijken naar sport. Sport vertegenwoordigt belangrijke maatschappelijke waarden: sport verbroedert, sport stimuleert sportief gedrag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geweld hoort nergens thuis: Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

  Programma voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de periode 2018-2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidskader Mondiaal Multilateralisme

  Dit kader beschrijft de multilaterale beleidsinzet van Nederland voor de periode 2022-2026. 'Multilateraal' betekent tussen verschillende landen of partijen. In deze notitie gaat het om samenwerking in wereldwijde verbanden, met de Verenigde Naties, het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank en de Wereldhandelsorganisatie als belangrijkste organisaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindnotitie Verkenning haalbaarheid epidemiologisch onderzoek chroom-6 Defensie

  Nota van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu over Eindnotitie Verkenning haalbaarheid epidemiologisch onderzoek chroom-6 Defensie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie initiatiefwet Bisschop cs

  Het rapport evalueert de Initiatiefwet van de Tweede Kamerleden Bisschop (SGP), Van Meenen (D66) en Rog (CDA). De Initiatiefwet gaat over wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht. Evaluatie initiatiefwet Bisschop c.s. (PDF | 47 pagina's | 800 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Notitie Reikwijdte en Detailniveau

  Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Nationaal MilieuProgramma.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 2022 – 2027 Reactienota op zienswijzen en adviezen

  De reactienota bevat de reactie van ht kabinet op de zienswijzen op het Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 2022-2027 (AO PNZ).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactienota op zienswijzen en adviezen

  De reactienota bevat de reactie van ht kabinet op de zienswijzen op het Ontwerp Nationaal Water Programma2022-2027 (Ontwerp-NWP). Daarnaast bevat de nota een toelichting op de adviezen en toetsen op het Ontwerp-NWP. Tot slot geeft de nota een schets van het gevolgde en toekomstige proces van planvorming en besluitvorming.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Wet vrachtwagenheffing

  Minister Harbers (IenW) reageert op het verslag van de vaste commissie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Wet vrachtwagenheffing.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Polaire strategie 2021-2025: Beslagen ten ijs

  In de nieuwe strategie voor het arctisch gebied leest u hoe Nederland de komende jaren blijft bijdragen aan het beschermen van mens en milieu, de internationale veiligheid en het tegengaan van klimaatverandering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Omgevingswet

  Nota naar aanleiding van het Verslag bij de Omgevingswet . De nota gaat in op de vragen die de fracties hebben gesteld naar aanleiding van het wetsvoorstel. Veel vragen gingen over sturing op kwaliteit van de fysieke leefomgeving, de balans tussen flexibiliteit en rechtszekerheid en de verhouding tussen wet en algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ciep kernenergie een internationale beleidsverkenning

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Subsidiebeleidskader Safety for Voices 2022-2027

  Het subsidiebeleidskader Safety for Voices heeft de volgende beleidsdoelstelling: verhoogde online en offline veiligheid van mensenrechtenverdedigers en van journalisten, wereldwijd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Internationaal gecoördineerd stroomgebiedbeheerplan Schelde

  Internationaal beheerplan voor het stroomgebiedsdistrict Schelde voor de beheerperiode 2015 - 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichtende Nota bij verdrag tussen Koninkrijk der Nederlanden en Kosovo over vermijden dubbele belasting

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over Beleidsnotitie 'Doen waar Nederland goed in is’

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op vragen over de Beleidsnotitie 'Doen waar Nederland goed in is’. De vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsagenda volksgezondheid, welzijn en sport Caribisch Nederland per domein

  Opsomming van de plannen op het gebied van volksgezondheid, welzijn en sport in Caribisch Nederland voor 2022-2025.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota mobiele communicatie 2019

  Deze nota zet het beleid uiteen op basis waarvan de verdeling van de beschikbaar komende frequenties voor mobiele communicatie in de aankomende jaren wordt uitgevoerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging van enige onderwijswetten inzake samenwerkingsscholen - nota n.a.v. het verslag

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overstromingsrisicobeheerplan voor het stroomgebied van de Schelde 2016-2021

  Dit overstromingsrisicobeheerplan geeft inzicht in de doelen die Nederland stelt om het risico van overstromingen in het stroomgebied van de Schelde te beperken, en de maatregelen die daarvoor getroffen worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overstromingsrisicobeheerplan voor het stroomgebied van de Rijn 2016-2021

  Dit overstromingsrisicobeheerplan geeft inzicht in de doelen die Nederland stelt om het risico van overstromingen in het stroomgebied van de Rijn te beperken, en de maatregelen die daarvoor getroffen worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deel 5 - 8 van de stukken bij de kabinetsformatie Financiën - Beslisnota's Stukken Kabinetsformatie Deel 7

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Internationaal gecoördineerd stroomgebiedbeheerplan Eems

  Internationaal beheerplan volgens artikel 13 Kaderrrichtlijn Water voor het stroomgebiedsdistrict Eems voor de beheerperiode 2015 - 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het nader verslag Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail

  Staatssecretaris Van Veldhoven reageert op aanvullende vragen van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel publiekrechtelijke omvorming ProRail. Nota naar aanleiding van het nader verslag Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail (PDF | 47 pagina's | 839 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld - Beleidskader PoV FINAL.pdf

  Een sterk maatschappelijk middenveld is van belang voor een goede democratie en een samenleving waarin iedereen mee kan doen. In veel landen wereldwijd staat het maatschappelijk middenveld onder druk. Als Nederland  steunen we maatschappelijke organisaties om bij te dragen aan het verminderen van ongelijkheid, tegengaan van corruptie, om stem te geven aan burgers om op te komen voor hun rechten. Specifieke aandacht gaat naar de realisatie van vrouwenrechten en gendergelijkheid door middel van het SDG5 fonds.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld - Beleidskader SRGR Partnerschap Fonds FINAL.pdf

  Een sterk maatschappelijk middenveld is van belang voor een goede democratie en een samenleving waarin iedereen mee kan doen. In veel landen wereldwijd staat het maatschappelijk middenveld onder druk. Als Nederland  steunen we maatschappelijke organisaties om bij te dragen aan het verminderen van ongelijkheid, tegengaan van corruptie, om stem te geven aan burgers om op te komen voor hun rechten. Specifieke aandacht gaat naar de realisatie van vrouwenrechten en gendergelijkheid door middel van het SDG5 fonds.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel aanbestedingswet

  Nieuwe regels omtrent aanbestedingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van de Wet op het notarisambt 33419

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota n.a.v. verslag Tweede Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

  Nota naar aanleiding van verslag Tweede aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland - B (Tweede Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba - B).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichtende nota verdrag tussen regering van Koninkrijk der Nederlanden en regering van Franse Republiek

  Toelichtende nota bij het verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Franse Republiek over samenwerking op defensiegebied en de status van hun strijdkrachten op de grondgebieden in de Caraïben en Zuid-Amerika van de Franse Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota 2011 Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag verruiming fouilleerbevoegdheden 33112

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Notitie De Toekomst van het Koninkrijk

  Met deze notitie beoogt het kabinet van Nederland de vraag te beantwoorden wat we willen met het Koninkrijk na 10-10-10.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kabinetsreactie op de aanbevelingen van het Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW-comité)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee - Nota van Antwoord

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deel 5 - 8 van de stukken bij de kabinetsformatie Financiën - Beslisnota's Stukken Kabinetsformatie Deel 5

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • LNV Digitaliseringsvisie

  LNV Digitaliseringsvisie: Inzet van digitalisering voor een duurzame landbouw- en voedselketen en robuuste natuur

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen over IOB evaluatie contra-terrorisme (CT) beleid

  Minister Knapen geeft antwoord op vragen over de evaluatie van de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) van het Nederlandse contra-terrorisme (CT) beleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken in de periode 2015-2021, en beleidsreactie daarop. De vragen zijn gesteld door de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsvoornemen berekeningsmethode eenmalig bedrag verlenging GSM-vergunningen 2013

  De wijze waarop de economische waarde van de verlenging wordt berekend, en dus de wijze waarop de hoogte van deze bedragen wordt bepaald, wordt beschreven in het als onderdeel van dit beleidsvoornemen opgenomen rapport “Waarde verlenging mobiele vergunningen”, opgesteld door SEO Economisch Onderzoek en het Instituut voor Informatierecht in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging 33 719

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) reageert op het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) over het wetsvoorstel Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022. Zij doet dit mede namens de minister voor Rechtsbescherming.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsagenda 2012

   Het kabinet ziet zich voor een grote maatschappelijke opgave gesteld: hoe houden we de zorg toegankelijk, verhogen we de kwaliteit en beheersen we tegelijkertijd de zorguitgaven? En hoe organiseren we de zorg anders, beter en toekomstbestendig? In de Beleidsagenda 2012 beschrijft het kabinet de maatregelen die nodig zijn om deze opgave het hoofd te bieden. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel van Wet inzake EU recht op toegang tot een advocaat

  Wetsvoorstel voor de implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees Parlement. Het wetsvoorstel gaat over het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en enkele andere procedures.

  Bekijk document gepubliceerd op