Zoekresultaten  1-26 van de 26 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsnotaverwijder
Thema: Recreatieverwijder
Thema: Koninkrijksrelatiesverwijder
Thema: Inrichting van de overheidverwijder
 • Waarborgfunctie Koninkrijk

  Nota over de visie van het kabinet over het waarborgen van rechten en vrijheden, rechtszekerheid en deugdelijk bestuur in het Koninkrijk der Nederlanden. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tijd voor sport

  Sport is niet weg te denken uit onze maatschappij. Velen doen aan sport, velen dragen een steentje bij aan sportorganisaties, velen kijken naar sport. Sport vertegenwoordigt belangrijke maatschappelijke waarden: sport verbroedert, sport stimuleert sportief gedrag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsagenda volksgezondheid, welzijn en sport Caribisch Nederland per domein

  Opsomming van de plannen op het gebied van volksgezondheid, welzijn en sport in Caribisch Nederland voor 2022-2025.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Notitie De Toekomst van het Koninkrijk

  Met deze notitie beoogt het kabinet van Nederland de vraag te beantwoorden wat we willen met het Koninkrijk na 10-10-10.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Landelijke nota gezondheidsbeleid

  Landelijke nota gezondheidsbeleid, Gezondheid dichtbij. In deze nota benoemt de minister de landelijke prioriteiten op het gebied van publieke gezondheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Natuur- en milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030

  Het Natuur- en milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030 biedt een integraal kader dat ingaat op de verantwoordelijkheden, beleidsdoelstellingen en wettelijke verplichtingen die verband houden met het beheer van de natuurlijke omgeving in Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint Eustatius). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota over update vreemdelingenbewaring Curacao

  Een nota met een update over de vreemdelingenbewaring op Curaçao voor het periodiek overleg met staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag verruiming fouilleerbevoegdheden 33112

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag inzake wetsvoorstel permanente kiezersregistratie niet-ingezetenen

  Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Kieswet in verband met het vereenvoudigen van de procedure voor registratie als kiezer voor Nederlanders die in het buitenland wonen (permanente kiezersregistratie niet-ingezetenen).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beschouwing inzake Hoofdstuk 7 van de Grondwet

  Beschouwing inzake Hoofdstuk 7 van de Grondwet

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van de Kieswet elektronische openbaarmaking van de processen-verbaal van de stembureaus en van de opgaven van de burgemeesters van de aantallen in de gemeenten uitgebrachte stemmen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Visienota bestuur en bestuurlijke inrichting

  Bestuur en bestuurlijke inrichting: tegenstellingen met elkaar verbinden. Het kabinet geeft in deze nota weer hoe het overheidsapparaat en de bestuurlijke inrichting vereenvoudigd moeten gaan worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota kennismakingsgesprek HRDC

  Een nota met annotatie voor het periodiek overleg met staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) over de kennismaking met Human Rights Defense Curaçao (HRDC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo)

  Wijziging van de Wet veiligheidsonderzoeken in verband met het opnemen van een grondslag voor het doorberekenen van kosten verbonden aan het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken alsmede enkele andere wijzigingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota verwachtingen accountantscontrole 2012

  Bekijk document gepubliceerd op

 • CO2-managementplan 2018-2019

  Dit CO2-managementplan 2018-2019 (en het separaat opgestelde CO₂-Prestatieladder-communicatieplan 2018-2019) beschrijft de vervolgstappen die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat neemt ten aanzien van implementatie van de CO2-Prestatieladder – de plan-fase van de PDCA-cyclus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging inzake wetsvoorstel permanente kiezersregistratie niet-ingezetenen

  Nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Kieswet in verband met het vereenvoudigen van de procedure voor registratie als kiezer voor Nederlanders die in het buitenland wonen (permanente kiezersregistratie niet-ingezetenen).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State inzake de nota van wijziging

  Advies Raad van State

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Reparatiewet WNT

  Wijziging van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector met het oog op een betere uitvoering van de wet (Reparatiewet WNT ).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Algemeen beleidskader indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing

  Dit beleidskader bevat de uitgangspunten voor het nemen van besluiten door een toezichthouder (provincie of het Rijk) wanneer een provincie of gemeente wettelijke taken niet naar behoren uitvoert. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichting bij de ontwerpen voor een nieuw stembiljet

  Bijlage bij de Kamerbrief over een nieuw model stembiljet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Raamwerk voor uitvoering van subsidies

  Dit is een rijksbreed bindend raamwerk voor uitvoering van subsidies (RUS). Het is ontwikkeld in het kader van project 11 clustering backoffices subsidies bedrijfsleven uit het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst, waaraan de Ministerraad op 11 november 2011 de minister van EL&I (inmiddels EZ) verzocht uitvoering te geven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

  Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en een aantal andere wetten in verband met de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur en de invoering van een bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid, alsmede regeling van diverse andere onderwerpen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging Kaderwet adviescollege

  Wijziging van de Kaderwet adviescolleges houdende vermindering van het maximum aantal leden en het laten vervallen van de verplichte kabinetsreactie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Algemeen beleidskader indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing

  Dit beleidskader bevat de uitgangspunten voor het nemen van besluiten door een toezichthouder (provincie of het Rijk) wanneer een provincie of gemeente wettelijke taken niet naar behoren uitvoert. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Hervormingsagenda Rijksdienst: dienstverlenend, slagvaardig, kostenbewust

  Bekijk document gepubliceerd op