Zoekresultaten  1-6 van de 6 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Brochureverwijder
Thema: Migratie en integratieverwijder
 • Nederland op weg naar de burgerbegroting

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Procesbegeleiding in participatietrajecten

  De essentie van besturen is samenwerking tussen verschillende partners om ingewikkelde maatschappelijke problemen op te lossen. In die opvatting is het helemaal niet vanzelfsprekend dat één van die partijen, de gemeente, altijd tevens de rol zou moeten vervullen van procesbegeleider en –regisseur. Eigenlijk kunnen alle participatieprocessen waarbij verschillende belangen en gezichtspunten samenkomen, worden beschreven als pogingen om vertrouwen te wekken, bruggen te slaan en open te staan voor de inbreng van anderen. Dit kan alleen lukken als het professioneel wordt aangepakt. Ook als bestuurders of ambtenaren ervoor kiezen het zelf te doen, lukt het alleen als zij zich ervan bewust zijn dat zij zich niet teveel moeten vereenzelvigen met een standpunt om profijt te kunnen hebben van burgerparticipatie. Ook als zij zich hiervan weten los te maken, hebben zij onwillekeurig een achterstand bij het wekken van vertrouwen zolang zij door burgers worden vereenzelvigd met de gemeentelijke opvattingen en voorstellen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bewonersbudgetten, wat schuift het?

  Dit voorjaar publiceerde het Instituut voor Publiek en Politiek acht “Bouwstenen voor gemeentelijk burgerparticipatiebeleid”.Dit eerste deel, verzorgd door Radboud Engbersen, Kees Fortuin en Joop Hofman, gaat over burgerbudgetten. Het boekje staat vol met voorbeelden uit binnen- en buitenland, die handzaam zijn gegroepeerd in vier categorieën: Bewonersbudgetten, Wijkbudgetten, Leefbaarheidfondsen en Budgetadvies voor de wijk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Noties voor participatienota

  Iets minder dan 50% van de gemeenten heeft een zogeheten ‘participatienota’ met uitgangspunten van het burgerparticipatiebeleid (volgens enquêtes van VNG en IPP, eind 2009). Dat is niet erg veel als mag worden gesteld dat de verwachtingen over de toepassing van burgerparticipatie bij zowel raad, bestuur als bij de burgers van de gemeente een cruciale factor vormen voor het welslagen ervan. De spelregels moeten ondubbelzinnig zijn en de ambities over de inschakeling van burgers moeten bij de genoemde drie sleutelspelers op elkaar zijn afgestemd. Dat veronderstelt dat procesafspraken duidelijk zijn vastgelegd, bijvoorbeeld in een gemeentelijke participatienota. Wij waren benieuwd wat dergelijke nota’s bevatten en hoe gemeenten hun visie op burgerparticipatie in een openbaar beleidsdocument verwoorden. In opdracht van mijn ministerie heeft daarom de Universiteit van Tilburg een verkenning uitgevoerd naar de inhoud van gemeentelijke participatienota’s.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Experimenteren met burgerinitiatief

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De Burgemeester als hoeder

  De burgemeester is één van de belangrijke spelers die een rol spelen bij burgerparticipatie in de gemeente. De uitdrukkelijke opdracht aan de burgemeester in artikel 170 van de Gemeentewet maakt dat duidelijk. Aan de burgemeester is daarin een zorgplicht voor de kwaliteit van burgerparticipatieprocessen in zijn gemeente toegewezen. De kernvraag van deze verkenning is hoe burgemeesters in de praktijk invulling geven aan deze zorgplicht. Hein Albeda heeft hiervoor in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gesprekken gevoerd met een voorhoede van burgemeesters.

  Bekijk document gepubliceerd op