Zoekresultaten  1-20 van de 158 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Jaarplanverwijder
 • Evaluatiebeleid en richtlijnen Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkprogramma 2010

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Herzien jaarprogramma EVF 2009 na uitkomst tender

  Bekijk document gepubliceerd op

 • SKI-agenda

  Agenda voor kennis en innovatie op het gebied van verkeer en vervoer en water.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Herziene begroting 2011 Radio Nederland Wereldomroep

  Conform artikel 2.160 van de Mediawet 2008 dient de Wereldomroep jaarlijks vóór 15 september een begroting in bij de Minister van OCW en het Commissariaat voor de Media.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan met begroting 2011 UWV

  Bekijk document gepubliceerd op

 • jaarplan en begroting SVB 2011

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inlichtingenbureau Jaarplan SZW 2011

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkprogramma 2011 Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkprogramma 2011 Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Adviesprogramma 2011 Raad voor Cultuur

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkprogramma 2011-2012 Raden voor de Leefomgeving en infrastructuur (RLI)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkprogramma 2011 Onderwijsraad

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarwerkprogramma Inspectie Jeugdzorg 2011

  In het regeerakkoord van het kabinet Rutte geeft het kabinet aan dat zij de wijze waarop de jeugdzorg is georganiseerd de komende jaren wezenlijk gaat veranderen. Er komt meer nadruk op preventie en alle taken op het gebied van jeugdzorg worden gefaseerd overgeheveld naar de (samenwerkende) gemeenten. De plannen worden in 2011 verder uitgewerkt. In het Jaarwerkprogramma 2011 heeft de Inspectie Jeugzorg toezichtprojecten opgenomen die inspelen op deze stelselwijziging. De meeste wijzigingen worden pas in 2014 doorgevoerd en zullen als toezichtproject daarom pas terugkomen in de komende jaarwerkprogramma’s van de inspectie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst

  In het regeerakkoord is onder de aanduiding “kleinere overheid” een ombuiging opgenomen van 6,14 miljard euro in 2015 en 6,56 miljard euro structureel. Het realiseren van deze ambitie vraagt om een compacte overheid. Dit raakt alle overheidslagen: rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Dit uitvoeringsprogramma gaat in op het onderdeel compacte rijksdienst. Het is kaderstellend bij het opstellen van de departementale plannen van aanpak voor de invulling van de taakstelling. De met dit programma gerealiseerde netto-besparingen komen volledig ten goede aan de departementen die immers op hun begroting gekort zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan 2011 Kustwacht in Caribisch gebied

  Het Jaarplan 2011 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied omvat het Algemeen Beleidsplan, het Jaarplan Operaties, het Jaarplan Personeel en Voorlichting, het Jaarplan Materieel, het Jaarplan Bedrijfsvoering, de Herziene Begroting 2011, de Ontwerpbegroting 2012 en de Meerjarenramingen voor de periode 2013-2016.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • IGZ Werkplan 2011

  Werkplan 2011 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De IGZ informeert met dit werkplan het veld en de burger over wat zij in 2011 aan toezicht kunnen verwachten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarbericht Inspectie Jeugdzorg 2010

  De rode draad van dit jaarbericht: Wat is het resultaat van de zorg en wat het effect van het toezicht? 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategisch beleidsplan RIVM/CIb

  Strategisch beleidsplan van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor de jaren 2011-2015. In het strategisch beleidsplan is een selectie gemaakt van onderwerpen waarop het RIVM-CIb zich de komende jaren extra gaat richten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Managementplan Oostvaardersplassengebied 2011 -2015

  In dit managementplan geeft Staatsbosbeheer aan hoe de Oostvaardersplassen de komende jaren beheerd zullen worden.

  Bekijk document gepubliceerd op