Zoekresultaten  1-50 van de 64 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Jaarplanverwijder
Thema: Onbekend themaverwijder
 • Informatieplan VWS 2024-2028

  Het meerjarig informatieplan van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) beschrijft de prioriteiten van het ministerie op het gebied van ICT en digitalisering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatieplan EZK 2024-2028

  Het meerjarig informatieplan van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) beschrijft de prioriteiten van het ministerie op het gebied van ICT en digitalisering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatieplan LNV 2024-2028

  Het meerjarig informatieplan van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) beschrijft de prioriteiten van het ministerie op het gebied van ICT en digitalisering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarig departementaal informatieplan BZ 2024-2025

  Het meerjarig informatieplan van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) beschrijft de prioriteiten van het ministerie op het gebied van ICT en digitalisering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan 2024 Dienst Toeslagen

  Jaarplan 2024 van de Dienst Toeslagen, met prioriteiten voor 2024 zowel wat betreft de lopende uitvoering, als de verbeteropgave.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Planningsoverzicht 2023 en voorziene wetgeving 2024

  Overzicht van voorziene wetgeving voor de rest van het jaar 2023 en de eerste helft van 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennisagenda SZW 2023/2026 - Technische bijlage Verkenning maatschappelijke trends en ontwikkelingen

  Wat zijn de grote kennisvragen voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor de komende jaren? Sinds 2008 publiceert het Ministerie van SZW elke vier jaar een kennisagenda. Deze geeft aan welke kennis al aanwezig is op het werkgebied van SZW, en welke kennis er nog nodig is. De wens is dat de nieuwe kennisagenda de komende jaren een kompas kan zijn voor SZW zelf en voor de partners waarmee wordt samengewerkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan Belastingdienst 2023

  Met het jaarplan 2023 wordt toegelicht welke activiteiten zijn gepland en hoe de Belastingdienst invulling geeft aan de strategische prioriteiten uit de Meerjarenvisie 2020-2025.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezichtjaarplan 2022 Inspectie Veiligheid Defensie

  De Inspectie Veiligheid Defensie beschrijft de plannen voor het toezicht in 2022. De Inspectie Veiligheid Defensie houdt toezicht op de fysieke en sociale veiligheid bij Defensie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezichtjaarplan 2022 Inspectie Militaire Gezondheidszorg

  De Inspectie Militaire Gezondheidszorg beschrijft de plannen voor het toezicht in 2022. De Inspectie Militaire Gezondheidszorg heeft als belangrijkste taak toezicht houden op de kwaliteit van de militaire gezondheidszorg en de naleving van wettelijke voorschriften hierover. Daarnaast vallen ook de voedselveiligheid en stralingsbescherming binnen Defensie onder het toezicht van de Inspectie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezichtjaarplan 2022 Functionaris voor Gegevensbescherming

  De Functionaris voor Gegevensbescherming van het ministerie van Defensie beschrijft de plannen voor het toezicht in 2022. De Functionaris voor Gegevensbescherming ziet toe op de naleving van de wet- en regelgeving rond de verwerking van persoonsgegevens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezichtjaarplan 2022 Beveiligingsautoriteit

  De Beveiligingsautoriteit van het ministerie van Defensie beschrijft de plannen voor het toezicht in 2022. De Beveiligingsautoriteit is binnen het ministerie belast met het toezicht op de integrale beveiliging.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan 2020 Belastingdienst

  Dit jaarplan geeft inzicht in de activiteiten van de Belastingdienst voor 2020 en legt uit welke keuzes er zijn gemaakt, waarom die keuzes zijn gemaakt en wat burgers en ondernemers hier van merken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkplan 2020 Belastingdienst

  Bijiage bij Jaarplan 2020 Belastingdienst. Gericht op interne en departementale sturing en verantwoording.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan 2022 Sociale Verzekeringsbank

  Dit jaarplan beschrijft de ambities van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • NVWA-jaarplan 2022

  Het jaarplan beschrijft de prioriteiten van het toezicht door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan 2022 Nederlandse Arbeidsinspectie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rappelabele toezeggingen EK Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Een prognose van de termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gestructureerd planningsoverzicht BiZa 2020

  Planningsoverzicht voor vaste commissie voor Binnenlandse Zaken voor het jaar 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan 2020 NVWA

  In dit jaarplan presenteert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) haar prioriteiten voor de inzet van haar toezicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan en Begroting SVB 2020

  Bekijk document gepubliceerd op

 • UWV Handhavingsjaarplan 2020

  Bekijk document gepubliceerd op

 • UWV Informatieplan 2020-2024

  Een volgende stap naar moderne dienstverlening.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • UWV Jaarplan 2020

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan Inspectie SZW 2020

  Jaarplan van de Inspectie SZW voor het jaar 2020. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp-jaarwerkplan 2020 Inspectie van het Onderwijs

  Doelen en activiteiten van de Inspectie van het Onderwijs in 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan 2019 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied

  Jaarplan 2019 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied en doorkijk 2020-2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennisagenda SZW 2019/2022

  De Kennisagenda bevat bijna 100 kennisvragen en laat op een overzichtelijke manier zien op welke onderwerpen SZW zich de komende jaren zal gaan focussen. Veel van de vragen zullen door of in samenwerking met externe kennispartners uitgewerkt gaan worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage Meerjarenprogramma CBS 2019-2023

  Bijlage bij Kamerbrief over aanbieding van het Strategisch Meerjarenprogramma CBS 2019-2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Hoofdlijnennotitie kennisvragen SZW 2017/2018

  De Hoofdlijnennotitie bevat 75 kennisvragen en laat op een overzichtelijke manier zien op welke onderwerpen SZW zich de komende jaren zal gaan focussen. Veel van de vragen zullen door of in samenwerking met externe kennispartners uitgewerkt gaan worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Hoofdlijnennotitie kennisvragen SZW 2017/2018

  De Hoofdlijnennotitie bevat 75 kennisvragen en laat op een overzichtelijke manier zien op welke onderwerpen SZW zich de komende jaren zal gaan focussen. Veel van de vragen zullen door of in samenwerking met externe kennispartners uitgewerkt gaan worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan Kustwacht Caribisch gebied 2016

  Jaarplan 2016, kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied Herziene begroting 2016 en Meerjarenramingen 2016-2020

  Bekijk document gepubliceerd op

 • UWV Jaarplan 2015

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan 2015 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied

  Jaarplan 2015 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Transparantiebenchmark 2013 De Kristal 2013

  Resultaten van de Transparantiebenchmark 2013, over het verslagjaar 2012. De Transparantiebenchmark geeft inzicht in de mate van transparantie in maatschappelijke verslaggeving bij de 460 grootste bedrijven van Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland

  Dit NEEAP3 bevat een beschrijving van de maatregelen ter bevordering van energie-efficiëntie in Nederland, een berekening van de in de periode 2011-2013 behaalde en verwachte efficiëntie, en overige rapportageverplichtingen voortvloeiend uit de REE.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategische visie standaardenbeheer 2013-2016

  Uitgangspunten voor een strategisch vierjarenplan voor de periode 2013 – 2016.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan 2014 UWV

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarwerkplan 2014 van de Inspectie van het Onderwijs

  Dit jaarwerkplan gaat vooral over de concrete toezichtactiviteiten in 2014.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage A: In te dienen wetsvoorstellen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkprogramma 2013 Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • UWV jaarplan 2013

  Jaarplan 2013 van het UWV.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan en begroting SVB 2013

  Jaarplan en begroting van de Sociale Verzekeringsbank voor 2013.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarwerkplan 2013. Doelen en activiteiten in 2013 van de Inspectie van het Onderwijs

  Effectief toezicht voor goed onderwijs. Dat is ook in 2013 de inzet van de Inspectie van het Onderwijs die in dit jaarwerkplan wordt beschreven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkprogramma 2012 Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • UWV jaarplan 2012

  Jaarplan 2012 van het UWV.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan en begroting 2012 RWI

  Jaarplan en begroting voor 2012 van de Raad voor Werk en Inkomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarwerkplan 2012 Inspectie van het Onderwijs

  Het Jaarwerkplan 2012 beschrijft de activiteiten van de Inspectie van het Onderwijs in 2012 en de manier waarop de Inspectie deze activiteiten gaat uitvoeren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Managementplan Oostvaardersplassengebied 2011 -2015

  In dit managementplan geeft Staatsbosbeheer aan hoe de Oostvaardersplassen de komende jaren beheerd zullen worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • IGZ Werkplan 2011

  Werkplan 2011 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De IGZ informeert met dit werkplan het veld en de burger over wat zij in 2011 aan toezicht kunnen verwachten.

  Bekijk document gepubliceerd op