Zoekresultaten  1-50 van de 203 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Ministeriële regelingverwijder
 • Wijziging Rijks-achtervang Nationale Hypotheek Garantie

  Wijziging Rijks-achtervang Nationale Hypotheek Garantie Overeenkomst tussen het Rijk en de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) die ertoe strekt de 50 - 50 % verdeling tussen gemeenten en het Rijk te wijzigen zodat het Rijk voor nieuwe gevallen met ingang van 1 januari 2011 de volledige achtervang draagt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling aanpassing 2011 en bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs 2012

  Regeling van minister van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) van 24 september 2011 nr. VO/FBI-2011/330515, houdende de aanpassing van de bekostiging voor de exploitatiekosten voortgezet onderwijs voor kalenderjaar 2011 en vaststelling van de bekostiging voor de exploitatiekosten voortgezet onderwijs voor kalenderjaar 2012.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling Uitkering chroom-6

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Protocol verantwoord blijven reizen in het openbaar vervoer – versie 20 januari 2022

  Het OV-protocol is op 20 januari 2022 geüpdatet. Hierin staat omschreven hoe er in verband met het coronavirus veilig en verantwoord kan worden gewerkt en gereisd in trein, (water)bus, tram en metro.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling RHC Drents Archief

  Regeling over het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Drents Archief. RHC is de opvolger van het voormalig Rijksarchief in de provincie en beheert de overgebrachte archieven van de gemeente Assen en rijksorganen in de provincie Drenthe.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpregeling regionaal investeringsfonds mbo 2024-2027

  Regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap houdende regels voor de verstrekking van aanvullende middelen voor de verbetering van de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt door publiek-private samenwerking (Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2024-2027).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen landelijke commerciële radio-omroep 2023

  Regeling tot vaststelling van regels met betrekking tot de aanvraag en veiling van vergunningen voor landelijke commerciële FM-radio-omroep met bijbehorende vergunningen voor digitale radio-omroep in laag 2 (kanaal 11C) (Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen landelijke commerciële radio-omroep 2023). Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen landelijke commerciële radio-omroep 2023 (PDF | 54 pagina's | 472 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp-veilingregeling 35 GHz-band

  De geactualiseerde ontwerp-veilingregeling 35 GHz-band. Ontwerp-veilingregeling 35 GHz-band (PDF | 69 pagina's | 1,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen landelijke commerciële radio-omroep 2023

  Afschrift van de Regeling van de minister van EZK tot vaststelling van regels met betrekking tot de aanvraag en veiling van vergunningen voor landelijke commerciële FM-radio-omroep met daaraan gekoppelde vergunningen voor digitale radio-omroep in laag 2 (kanaal 11C). Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen landelijke commerciële radio-omroep 2023 (PDF | 38 pagina's | 603 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling aanvragen veilingprocedure vergunningen 3,5 GHz

  Regeling van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat tot vaststelling van de aanvraag- en veilingprocedure voor vergunningen voor frequentieruimte in de 3,5 GHz-band ten behoeve van mobiele communicatietoepassingen en tot wijziging van de Capregeling frequenties mobiele communicatie 2020 (Regeling aanvragen veilingprocedure vergunningen 3,5 GHz)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagen bij regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening (technische aanpassingen 2015)

  De Regeling materialen en chemicaliën leidingwater is recent herzien en in juli ter notificatie aan de Europese Commissie aangeboden. De wijzigingen volgen Europese ontwikkelingen op het gebied van geharmoniseerde testmethoden en het advies van Commissie van Deskundigen Materialen en Chemicaliën.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpregeling kansspelen op afstand en ontwerpuitvoeringsregeling kansspelen – versie 12 augustus 2020

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 800, 900 en 1800 MHz met bijlagen

  Ontwerp Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van , nr. WJZ/10146523, tot vaststelling van de aanvraag- en veilingprocedure voor vergunningen voor frequentieruimte in de 800, 900 en 1800 MHz-band voor mobiele communicatietoepassingen (Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 800, 900 en 1800 MHz)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van toelichting wetsvoorstel goedkeuring verdrag wederzijdse rechtshulp in strafzaken Verenigde Arabische Emiraten

  Toelichting op het voorstel van Rijkswet houdende goedkeuring van het op 29 augustus 2021 te Abu Dhabi tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Arabische Emiraten inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken. Memorie van toelichting wetsvoorstel goedkeuring verdrag wederzijdse rechtshulp in strafzaken Verenigde Arabische Emiraten (PDF | 13 pagina's | 148 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept-Regeling ambulancezorgvoorzieningen

  Concept van de regeling van de minister voor Medische Zorg met de eisen voor ambulancezorgvoorzieningen (Regeling ambulancezorgvoorzieningen).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp-Subsidieregeling Verduurzaming VvE's

  Ontwerp voor de Subsidieregeling Verduurzaming Vereniging van Eigenaars (VvE's).  Ontwerp-Subsidieregeling Verduurzaming VvE's (PDF | 57 pagina's | 1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning over Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

  Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tijdelijke regels over de instelling van een begrotingsfonds voor het landelijk gebied en de natuur (Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van , nr. WJZ/221491 (2752), houdende instelling van de Adviescommissie fusietoets in het onderwijs, regels en beleidsregels ten behoeve van de uitvoering van de fusietoets in het onderwijs (Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp-regeling ter wijziging Regeling overige pyrotechnische artikelen

  Voorstel tot wijziging van de Regeling overige pyrotechnische artikelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling tot wijziging van de Landbouwkwaliteitsregeling

  Regeling tot wijziging van de Landbouwkwaliteitsregeling en enkele andere wijzigingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling van nucleaire veiligheid kerninstallaties

  Deze regeling heeft betrekking op het zestal nucleaire installaties in Nederland, te weten de kernenergiecentrale Borssele, de Hoge Fluxreactor in Petten, de Hogere Onderwijsreactor in Delft, COVRA, Urenco en de reeds buiten bedrijf gestelde kerncentrale in Dodewaard.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Landspakket Curaçao: Uitvoeringsagenda 1 april - 30 juni 2023

  In het Landspakket Curaçao staan hervormingen en investeringen op de gebieden financieel beheer, kosten en effectiviteit van de publieke sector, belastingen, de financiële sector, de economie, zorg, onderwijs, en het versterken van de rechtsstaat. De concrete afspraken staan in deze uitvoeringsagenda.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage behorende bij artikel 1 van de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen

  Lijst van maximumprijzen voor geneesmiddelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Conceptstimuleringsregeling Wonen en Zorg

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringsregeling Wkkgz

  In de Uitvoeringsregeling Wkkgz staan de basiseisen voor erkenning van een geschilleninstantie. Ook bevat de regeling nadere regels voor ziekenhuisbloedbanken. Wkkgz staat voor Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Iv3-informatievoorschrift 2016 Provincies

  Iv3-informatievoorschift provincies verslagjaar 2016.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage bij ontwerpregeling maximumprijzen geneesmiddelen april 2022

  Bijlage behorende bij artikel 1 van de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming blokaansluitingen - concept

  Tijjdelijke subsidieregeling tegemoetkoming blokaansluitingen houdende tijdelijke regels over subsidie voor tegemoetkoming in energiekosten voor bewoners achter een blokaansluiting voor elektriciteit of warmte (concept). Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming blokaansluitingen - concept (PDF | 40 pagina's | 523 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Common approaches beoordeling producten in contact met drinkwater en warm tapwater

  Nederlandse vertalingen van de gemeenschappelijke aanpak ('common approaches') zoals genoemd in de Regeling materialen en chemicaliën drink- en warmtapwatervoorziening.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling tot wijziging van de Landbouwkwaliteitsregeling (Tweede Kamer)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Common approaches beoordeling producten in contact met drinkwater en warm tapwater

  Nederlandse vertalingen van de gemeenschappelijke aanpak ('common approaches') zoals genoemd in de Regeling materialen en chemicaliën drink- en warmtapwatervoorziening.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Conceptregeling ambulancevoorzieningen

  Regeling van de minister voor Medische Zorg, houdende eisen voor ambulancevoorzieningen. Conceptregeling ambulancevoorzieningen (PDF | 26 pagina's | 414 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 800, 900 en 1800 MHz

  Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 22 december 2011, nr. WJZ / 10146523, tot vaststelling van de aanvraag- en veilingprocedure voor vergunningen voor frequentieruimte in de 800, 900 en 1800 MHz-band voor mobiele communicatietoepassingen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MLE-21 Militaire Luchtvaarteisen

  MLE-21, Militaire Luchtvaarteisen voor:de certificatie van luchtvaartuigen, onderdelen en uitrustingsstukken, wijzigingen en reparatie-ontwerpen hierop; en de goedkeuring van militair typecertificaathouderorganisaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19 (consultatieversie)

  Let op: De consultatie is afgerond. Op 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 ingegaan. Lees meer op de pagina Coronawet vervangt noodverordeningen. Dit document is de consultatieversie van  een ministeriële regeling met maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. De Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 bevat een omzetting van de huidige maatregelen die in de modelnoodverordening staan. Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19 (consultatieversie) (PDF | 36 pagina's | 491 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Saba

  Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Saba (PDF | 42 pagina's | 744 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Sint Eustatius

  Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Sint Eustatius (PDF | 41 pagina's | 741 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling zorgvraagte cGGZ

  Regeling van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 oktober 2013, kenmerk 162133-112084-mc inzake wijziging van de Regeling zorgverzekering in verband met verwerking zorgvraagzwaarteindicator geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (Regeling zorgvraagzwaarte cGGZ).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling van minister-president (30 september 2015) over vaststelling aanwijzingen toezichtstaken Rijksinspecties

  Regeling van de minister-president van 30 september 2015 over de vaststelling van aanwijzingen die betrekking hebben op de uitoefening van toezichtstaken door Rijksinspecties. De Regeling is op 8 oktober 2015 in de Staatscourant gepubliceerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Conceptbeleidsvoornemen gunning vervoerconcessie hoofdrailnet inclusief Conceptprogramma van eisen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beheerregeling documentaire informatievoorziening BZK 2014

  De Secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de “Beheerregeling documentaire informatievoorziening ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2014” per 1 juni 2014 vastgesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorhang Ministeriele regeling zorgverantwoordelijke

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging Regeling Voorschrift Vreemdelingen 2000

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp-Regeling afgedankte eletrische en elektronische apparatuur

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling Informatiehuishouding Financiën 2016

  Regeling van de minister van Financiën van 25 mei 2016, nr. 2016-50997, houdende beheersregels op het gebied van de informatiehuishouding voor het kerndepartement van Financiën (kortweg Regeling Informatiehuishouding Financiën 2016 of RINFIN2016).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept ministeriële Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2025-2028

  De regeling gaat over wijziging van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid in verband met het vaststellen van de criteria voor 4-jaarlijkse subsidiëring in de periode 2025-2028.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tijdelijke regeling maatregelen covid-19

  Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 (PDF | 71 pagina's | 991 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op