Zoekresultaten  1-50 van de 372 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsregelverwijder
 • Fiche 3: Richtlijn en verordening voor hernieuwbaar gas, aardgas en waterstof ('Waterstof- en gasdecarbonisatiepakket')

  Fiche (document) van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). Dit gaat over voorstellen van de Europese Commissie voor nieuwe wetgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitputting Quotum: tarbot en griet in de Noordzee

  Vanaf 22 december 2012 is het Nederlands quotum voor tarbot en griet in de EU-wateren van de ICES gebieden IIa en IV opgebruikt. Vanaf deze datum is de visserij op deze vissoort verboden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvulling op 'Tijdelijk beleidskader voor het waarborgen acute zorg in de COVID-19 pandemie' voor de IC-afhankelijke kritiek planbare zorg

  Om de toegankelijkheid tot de IC-afhankelijke kritiek planbare zorg bij toenemende COVID-19-druk te borgen en meer uniformiteit en voorspelbaarheid te realiseren bij de op- en afschaling van de planbare zorg, zijn in samenwerking met alle betrokken partijen aanvullende uitgangspunten en spelregels geformuleerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 8 modelportfolio werk

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 8 modelportfolio werk ibg

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsdraaiboek bestrijding Q-koorts

  In het Beleidsdraaiboek ‘Q-koorts’ is het beleid beschreven dat wordt uitgevoerd op het moment dat Q-koorts bij geiten of schapen in Nederland wordt vastgesteld. Het draaiboek is gebaseerd op de Europese Diergezondheidsverordening (verordening (EU) nr. 2016/429) en onderliggende regelgeving, en op aanvullende nationale regelgeving. Het draaiboek is een handleiding voor een effectief en zorgvuldig optreden door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dit draaiboek dient enerzijds als een “checklist” voor de te nemen maatregelen bij een uitbraak en anderzijds als toelichting op de verschillende maatregelen en beleidsbeslissingen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsagenda 2020: investeren in participatie en inzetbaarheid

  In juni 2010 hebben de sociale partners in de Stichting van de Arbeid het Pensioen Akkoord Voorjaar 2010 afgesloten. Daarin maken zij afspraken over aanpassingen van de arbeidspensioenen. Er zijn belangrijke aanpassingen nodig. Het Pensioenakkoord bevat ook de afspraak om de arbeidsparticipatie van oudere werknemers te verhogen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 15 modelportfolio smpd

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Introductiedossier nieuwe bewindslieden sociale zaken en werkgelegenheid

  Het introductiedossier is bedoeld om de nieuwe bewindslieden wegwijs te maken bij een ministerie. Het bevat onder meer het inwerkprogramma van de bewindspersoon, uitleg over de organisatie en achtergrondinformatie over sociale zaken en werkgelegenheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • NVS-document Lektesten en besmettingscontroles

  Het doel van dit document is het vastleggen van beoordelingscriteria voor het uitvoeren van lektesten en besmettingscontroles. Als de vergunninghouder of uitvoerende partij zich aan deze criteria houdt kan op verantwoorde wijze invulling gegeven worden aan deze wettelijke verplichting. Door deze criteria vast te leggen in het uitvoeringsbeleid van de Arbeidsinspectie of deze op te nemen in de voorschriften van de vergunning, wordt het mogelijk om op uniforme wijze toezicht te houden en controle uit te oefenen op deze vergunningplichtige handelingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Introductiedossier ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Het introductiedossier is bedoeld om de nieuwe bewindslieden wegwijs te maken bij een ministerie. Het bevat onder meer het inwerkprogramma van de bewindspersoon, uitleg over de organisatie en achtergrondinformatie over het ministerie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsdraaiboek Q-koorts

  Dit draaiboek dient als een 'checklist' voor de te nemen maatregelen bij een uitbraak van Q-koorts.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsdraaiboek Q-koorts

  Dit draaiboek dient als een checklist voor de te nemen maatregelen bij een uitbraak van Q-koorts.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gedragscode lifestyle-neutraliteit

  Deze gedragscode geeft een leidraad voor de gewenste uitstraling voor de gehele Nederlandse politie. Het is een landelijk uniforme richtlijn bij functionerings- ontwikkel- en beoordelingsgesprekken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 12 handleiding panelgesprek 2009

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Protocol veranderingen Kinderopvang

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Protocol kinderopvang & COVID-19 versie 17-12-2021

  Protocol kinderopvang & COVID-19 versie 17-12-2021 (PDF | 10 pagina's | 333 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Protocol Kinderopvang & Covid-19 versie 28-1-2022

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 100ste Internationale Arbeidsconferentie (IAC) Genève, 1 -17 juni 2011

  Richtlijnen voor de delegatie naar de jaarlijkse conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht geïmplementeerde richtlijnen 2023 - 1e kwartaal

  Een overzicht van richtlijnen die geïmplementeerd zijn in het 1e kwartaal van 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 9 handleiding assesment 2009

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsdraaiboek Bestrijdingsplichtige dierziekten Algemeen deel

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 2 Richtlijn gemeenschappelijke regels voor stimuleren reparatie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Iv3-informatievoorschrift 2023 provincies

  Hier vindt u de Iv3 informatievoorschriften 2023 voor provincies. Iv3-informatievoorschrift 2023 provincies (PDF | 64 pagina's | 553 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 1: Richtlijnen standaarden gelijke behandelingsinstanties

  Voorstel voor een richtlijn van het Europees parlement en de Raad betreffende normen voor organen voor gelijke behandeling in arbeid en beroep. Fiche 1: Richtlijnen standaarden gelijke behandelingsinstanties (PDF | 9 pagina's | 236 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gids Proportionaliteit - 3e herziening

  De Gids Proportionaliteit geeft handvatten voor de manier waarop met het begrip 'proportionaliteit' bij aanbestedingen moet worden omgegaan. Dit is de 3e herziene versie van de Gids. Gids Proportionaliteit - 3e herziening (PDF | 70 pagina's | 1,2 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Introductiedossier bewindspersonen ministerie van Financiën

  Introductiedossier om nieuw aangetreden ministers en staatssecretarissen wegwijs te maken bij het ministerie van Financiën. Het bevat onder meer het inwerkprogramma voor de bewindspersoon, uitleg over de organisatie en achtergrondinformatie over het ministerie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 1: Richtlijn en aanbeveling strategische rechtszaken tegen publieke participatie

  Fiche (document) van de interdepartementale werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen over de Richtlijn en aanbeveling strategische rechtszaken tegen publieke participatie. Fiches van de werkgroep BNC bevatten informatie over voorstellen voor wetgeving en/of mededelingen van de Europese Commissie (EC). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Schorsingsverordening 1 januari 2016

  Verordening (EU) 2015/2449 van de Raad van 14 december 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1387/2013 houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en industrieproducten. Gepubliceerd op 30 december 2015 in het publicatieblad L345 en per 1 januari 2016 van toepassing.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tabel met reactie op UPR-aanbevelingen

  Tabel met reactie op UPR-aanbevelingen. Dit document is enkel in het Engels beschikbaar.   Tabel met reactie op UPR-aanbevelingen (PDF | 28 pagina's | 400 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Schorsingsverordening 1 januari 2012

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Introductiedossier bewindspersonen ministerie van EZK

  Introductiedossier om nieuw aangetreden ministers en staatssecretarissen wegwijs te maken bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het bevat onder meer het inwerkprogramma voor de bewindspersoon, uitleg over de organisatie en achtergrondinformatie over het ministerie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Praktijkboek Besluit bouwwerken leefomgeving

  Het Praktijkboek Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) helpt u om wegwijs te worden in het Bbl. U kunt het Praktijkboek zien als een studieboek om de nieuwe materie te doorgronden. Het bevat daarbij diverse praktische voorbeelden en aandachtspunten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbestedingsreglement Werken 2016

  Reglement voor het aanbesteden van opdrachten voor werken en aan werken gerelateerde leveringen en diensten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbestedingsreglement Werken 2012

  Het Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW 2012) is een verplicht richtsnoer bij aanbestedingen van werken onder de Europese aanbestedingsdrempel. Boven de Europese drempel is het gebruik van het richtsnoer niet verplicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvragen tariefschorsingen en quota per 1 juli 2014

  Lijst met nieuwe aanvragen voor tariefschorsingen en quota per 1 juli 2014. Bedrijven kunnen tot 29 november 2013 bezwaar aantekenen bij EZ.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Landsadvocaat bij Voortgang Wet Collectieve warmtevoorziening

  Advies Landsadvocaat over Europeesrechtelijke analyse Wet collectieve warmtebedrijven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • General Comment 25 IVRK: de rechten van het kind in relatie tot de digitale wereld

  Dit voorjaar is General Comment 25 van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) uitgebracht. Een General Comment is een nadere uitleg van 1 of meer artikelen van het IVRK. General Comment 25 gaat over kinderrechten in relatie tot de digitale wereld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Iv3 informatievoorschrift gemeenten en gemeenschappelijke regelingen - Iv3 informatievoorschrift gemeenten en gemeenschappelijke regelingen 2023

  Hier vindt u de Iv3 informatievoorschriften voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Schorsingsverordening 1 juli 2016

  Verordening (EU) 2016/1051 van de Raad van 24 juni 2016 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1387/2013 houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en industrieproducten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Schorsingsverordening 1 juli 2016

  Verordening (EU) 2016/1051 van de Raad van 24 juni 2016 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1387/2013 houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en industrieproducten  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Introductiedossier bewindspersonen ministerie van IenW

  Introductiedossier om nieuw aangetreden ministers en staatssecretarissen wegwijs te maken bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het bevat onder meer uitleg over de organisatie en achtergrondinformatie over het ministerie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking verzelfstandiging en samenwerking bij decentrale overheden

  In deze handreiking wordt in zes stappen beschreven hoe decentrale overheden tot een keuze voor een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtsvorm kunnen komen. Deze samenvatting is in het bijzonder bedoeld voor raadsleden, statenleden, wethouders, gedeputeerden, burgemeesters en commissarissen van de Koning die geconfronteerd worden met vraagstukken rond de keuze tussen publiek- en privaatrecht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 2 - Richtlijn betreffende aanpassing civielrechtelijke aansprakelijkheidsregels voor kunstmatige intelligentie

  Fiche 2 over de richtlijn aanpassing van de civielrechtelijke aansprakelijkheidsregels voor kunstmatige intelligentie. Fiche 2 - Richtlijn betreffende aanpassing civielrechtelijke aansprakelijkheidsregels voor kunstmatige intelligentie (PDF | 10 pagina's | 225 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 8 Herziening richtlijn EU ETS Luchtvaart en CORSIA

  Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG betreffende de bijdrage van luchtvaart aan de economie-brede emissiereductiedoelstelling van de Unie en de implementatie van een mondiale marktgerichte maatregel. Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG betreffende de notificatie van CO2-compensatie door luchtvaartmaatschappijen uit de Unie in relatie tot de mondiale marktgerichte maatregel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gedragscode Integriteit Rijk

  De Gedragscode Integriteit Rijk (GIR) geeft een overzicht van de belangrijkste rijksbrede afspraken op het gebied van integriteit. Daarnaast biedt de gedragscode een houvast bij het maken van afwegingen en het nemen van beslissingen. De code geldt voor iedereen die voor het Rijk werkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvragen tariefschorsingen en quota per 1 juli 2013

  Lijst met nieuwe aanvragen voor tariefschorsingen en quota per 1juli 2013. Bedrijven kunnen tot 10 december 2012 bezwaar aantekenen bij EL&I.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Schorsingsverordening 1 januari 2016

  Verordening (EU) 2015/2449 van de Raad van 14 december 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1387/2013 houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en industrieproducten. Gepubliceerd op 30 december 2015 in het publicatieblad L345 en per 1 januari 2016 van toepassing.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Lijst nieuwe aanvragen 1 juli 2017

  Eventuele bezwaren tegen bestaande tariefschorsingen en –quota moeten worden ingediend bij EZ uiterlijk 7 november 2016. Eventuele bezwaren tegen nieuwe aanvragen voor tariefschorsingen en –quota moeten worden ingediend bij EZ uiterlijk 9 december 2016.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 5 - Richtlijn minimumniveau aan belastingheffing

  Bekijk document gepubliceerd op