Zoekresultaten  1-50 van de 773 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Ziekten en behandelingenverwijder
Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sportverwijder
 • Antwoorden op Kamervragen over de Wob/Woo-documentatie over de gang van zaken rondom ‘Het Grootste Coronaspreekuur’

  Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de Wob/Woo-documentatie over de gang van zaken rondom ‘Het Grootste Coronaspreekuur’. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft de vragen gesteld.

 • Kostprijsonderzoek Maternale Kinkhoestvaccinatie

  Rapport over een kostprijsonderzoek naar de maternale kinkhoestvaccinatie (MKV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies over Wet publieke gezondheid (Wpg)

  Advies van het RIVM aan het ministerie van VWS over welke maatregelen vanuit epidemiologisch perspectief wenselijk kunnen zijn voor de bestrijding van een Al-infectieziekte wegens de wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gebruikerstest voor MijnVraagOverCorona nl over Testen

  De hoofdvraag is in hoeverre ondersteunt Mijnvragenovercorona.nl gebruikers in het beantwoorden van hun vragen rondom testen op corona?

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Spreken met medisch kwetsbaren

  Hoe ervaren medisch kwetsbare mensen op dit moment nog corona(maatregelen)?

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Adviezen voor grotere pandemische paraatheid - Plan van aanpak regionale en landelijke versterking infectieziektebestrijding

  Het RIVM heeft op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 3 adviezen uitgebracht om de pandemische paraatheid in Nederland te kunnen vergroten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over vervolg overgangsrecht ggz-behandeling voor Wlz-cliënten met een psychische stoornis

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer een brief over vervolg overgangsrecht ggz-behandeling voor Wlz-cliënten met een psychische stoornis.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over beleidsreactie op het adviesrapport van het Zorginstituut over passende eerstelijns fysio- en oefentherapeutische zorg

  Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer beleidsreactie op het adviesrapport van het Zorginstituut over passende eerstelijns fysio- en oefentherapeutische zorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deel 5 documenten besluit op Woo-verzoek over apenpokken

  Deel 5 openbaar gemaakte documenten na een verzoek om informatie over de apenpokken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eerste deelbesluit op Woo-verzoek over apenpokken

  Deelbesluit 1 op een verzoek om informatie over apenpokken. Het gaat om openbaarmaking van documenten over de volgorde van vaccinatie, de wijze waarop de vaccinatie door de betrokken organisaties/GGD'en zal plaatsvinden, gemelde uitvoeringsproblemen en getrokken lessen over de periode van 1 mei 2022 tot en met 21 augustus 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). Op 23 mei 2023 is het 2e deelbesluit op het Woo-verzoek over apenpokken genomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deel 3 documenten besluit op Woo-verzoek over apenpokken

  Deel 3 openbaar gemaakte documenten na een verzoek om informatie over de apenpokken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deel 2 documenten besluit op Woo-verzoek over apenpokken

  Deel 2 openbaar gemaakte documenten na een verzoek om informatie over de apenpokken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuurlijke afspraken over zorg en ondersteuning voor mensen in langdurige GGZ

  Bestuurlijke afspraken tussen de organisaties Valente, de Nederlandse GGZ, Zorginstituut Nederland (ZN), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Mind en het ministerie van VWS over de manier waarop mensen met een psychische aandoening en een langdurige zorgvraag passende zorg en ondersteuning krijgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van toelichting bij de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

  Nota van toelichting bij de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Wetsvoorstel Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid

  Nota naar aanleiding van het verslag bij de Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over reactie op de adviezen over het oversterfteonderzoek

  Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op de adviezen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de factsheets van de hoogleraren Ploem en Buijsen over het gebruik van gezondheidsgegevens voor medisch-wetenschappelijk onderzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over gebruik Corona Opt-in

  Minister Kuipers (VWS) beantwoordt vragen over de stand van zaken van het gebruik van Corona Opt-in. De vragen zijn van de VVD, D66, PVV en CDA.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over vormgeving regeling zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de vormgeving van een regeling voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten. De minister geeft ook een reactie op een vonnis van de voorzieningenrechter over dit onderwerp.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toetsingskader Ingebruikname Technologie bij Infectieziektebestrijding

  Toetsingskader om technologie bij de bestrijding van infectieziekten maatschappelijk verantwoord in te zetten. Dat doet het door in elke fase van de inzet van een technologie te wijzen op belangrijke sociaalmaatschappelijke en ethische waarden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over diverse onderwerpen COVID-19 virus

  Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken op een aantal COVID-19 gerelateerde onderwerpen. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afscheid in Coronatijd

  Onderzoek naar de psychosociale effecten van de coronacrisis en coronamaatregelen op uitvaartmedewerkers om in het geval van een volgende golf of pandemie - indien nodig - passende preventieve maatregelen en adequate (na)zorg kan worden geboden aan uitvaartmedewerkers en nabestaanden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen (VSO) over Kamerbrief Diverse onderwerpen met betrekking tot het COVID-19 virus

  Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de Kamerbrief 'Diverse onderwerpen met betrekking tot het COVID-19 virus' van 9 februari 2023. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de vragen gesteld in een verslag van een schriftelijk overleg (VSO) met de minister.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit van 12 april 2023, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 7 december 2022 tot wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse onderwerpen op het gebied van langdurige zorg (Stb. 2022, 510)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang verdere vormgeving Nationale Zorgreserve

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de vormgeving van een toekomstige Nationale Zorgreserve (NZR). De NZR kan worden ingezet als in tijden van crisis de zorgcontinuïteit in gevaar is. In deze brief besteedt de minister aandacht aan 2 openstaande vraagstukken, namelijk of er noodzaak bestaat voor wet- en regelgeving en het opschalingsplan bij crisis en het vervolgproces en het daarbij horende financieringsinstrument.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief planning wijziging Wet publieke gezondheid

  Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de planning van de 3e en overige tranches van de aanpassing van de Wet publieke gezondheid in het kader van pandemische paraatheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over onduidelijkheden bij overdracht data onderzoek oversterfte

  Minister Kuipers (VWS) stuurt zijn antwoorden op vragen over de onduidelijkheden die zijn gerezen bij de overdracht van data ten behoeve van het onderzoek naar de oversterfte gefaciliteerd door ZonMW. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep-Van Haga) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Correspondentie over gegevensuitwisseling medisch-wetenschappelijk onderzoek

  Afschriften van correspondentie per e-mail tussen de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en het ministerie van VWS over gegevensuitwisseling ten behoeve van medisch-wetenschappelijk onderzoek. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van antwoord wetsvoorstel wijziging Wet publieke gezondheid

  Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan. De Eerste Kamer heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Capaciteit Infectieziektebestrijding in beeld

  Onderzoek naar de capaciteit (kwantitatief en kwalitatief) van de IZB bij GGD’en over de peiljaren 2019 en 2022. Daarbij wordt gekeken naar het reguliere IZB-takenpakket van de GGD’en, waaronder algemene IZB, Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA), TBC, technische hygiënezorg (THZ) en reizigerszorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over amendering WHO-bepalingen met betrekking tot de International Health Regulations (IHR)

  Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over amendering WHO-bepalingen met betrekking tot de International Health Regulations (IHR). De vragen zijn van het Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wet van 16 januari 2023 tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Coördinatie- en opschalingsplan COVID-19

  Dit plan richt zich op het opvangen van de covidpandemie in 2022/2023. De onderliggende principes van dit plan zijn verder wellicht ook goed toepasbaar bij andersoortige crises of omstandigheden die de zorg langdurig onder grote druk zetten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over beantwoording inbreng schriftelijk overleg over beschikbaarheid opnames OMT-vergaderingen

  Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de inbreng van het schriftelijk overleg over de reactie op het verzoek van het lid Omtzigt. Het verzoek gaat over het niet informeren van de Kamer over de beschikbaarheid van opnames van Outbreak Management Team (OMT)- vergaderingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over schriftelijk overleg Beleidsprogramma pandemische paraatheid

  Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer antwoorden op vragen en opmerkingen over het beleidsprogramma pandemische paraatheid. De vragen zijn van de fracties van de VVD, D66, PVV, CDA, PvdA en GroenLinks, SP, PvdD, ChristenUnie, Groep Van Haga en de BBB.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • IV & IT governance ten behoeve van pandemisch parate IZB

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over kabinetsreactie op uitkomst overleg over maatregelen voor reizigers China

  Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de Kamerbrief uitkomst overleg over maatregelen voor reizigers uit China. Het Tweede Kamerlid Tielen (VVD) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 3 behorend bij Addendum II bij Overeenkomst VWS-SON

  Het addendum Helpdesk en Supportdesk behorende bij het antwoord op vraag 16. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overeenkomst XL-Testpaviljoen

  De overeenkomst en bruikleenovereenkomst tussen Stichting Open Nederland en de testaanbieders die de XL-paviljoens hebben geëxploiteerd behorende bij het antwoord op vraag 7.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over manipulatie ziekenhuiscijfers en coronatoegangsbewijs

  Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over manipulatie van ziekenhuiscijfers en coronatoegangsbewijs. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep-Van Haga) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over adviezen en besluitvorming bij epidemiologische situatie van coronavirus in China

  Minister Kuipers (VWS) informeert deTweede Kamer over de adviezen en besluitvorming naar aanleiding van de epidemiologische situatie met betrekking tot het coronavirus in China. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Data Protection Impact Assessment (DPIA)

  Levering COVID-19-vaccinatiedata (CIMS) door RIVM aan het CBS.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Institutioneel ontwerp Nationale Zorgreserve

  Eindrapport over de uitwerking van juridische, uitvoeringstechnische en financiële vraagstukken bij de vormgeving van een toekomstige Nationale Zorgreserve (NZR). De NZR kan worden ingezet als in tijden van crisis als de zorgcontinuïteit in gevaar is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang vormgeving Nationale Zorgreserve

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer een brief over de voortgang van de vormgeving van een toekomstige Nationale Zorgreserve (NZR). De NZR kan worden ingezet als in tijden van crisis als de zorgcontinuïteit in gevaar is. In deze brief besteedt de minister ook aandacht aan aan de stand van zaken bij 2 onderdelen uit het advies van de Taskforce Ondersteuning optimale inzet zorgverleners, in relatie tot de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over ondersteuning zorgmedewerkers met post-COVID na '1e golf' besmettingen coronavirus

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) meldt de Tweede Kamer hoe het kabinet de ondersteuning wil regelen voor zorgmedewerkers die kampen met post-COVID-klachten door een besmetting met het coronavirus tijdens de zogenoemde '1e golf' van de pandemie in 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over vervolgonderzoek oversterfte in Nederland 2020-2022

  Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het vervolgonderzoek naar oversterfte in Nederland in de periode 2020-2022. Het Tweede Kamerlid Omtzigt (Omtzigt) heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede nota van wijziging over wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting

  Met deze tweede nota van wijziging worden nog enkele wijzigingen aangebracht in het voorstel tot wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Adviesbrief RIVM over 2e Deskundigenberaad COVID-19

  Advies van het Deskundigenberaad (DB) over de situatie rondom de COVID-19-pandemie. Het DB kwam op 10 en 18 november 2022 bijeen op verzoek van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over bericht Losser testbeleid in ziekenhuizen

  Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Losser testbeleid in ziekenhuizen'. De Tweede Kamerleden Van den Hil en Tielen (beiden VVD) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelbesluit 2 Woo-verzoek over de totstandkoming van de Kamerbrieven over het zoönosenbeleid - Bijlagen deel 2

  De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 2 juni 2022 een eerste deelbesluit en op 1 december 2022 een tweede deelbesluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet Open Overheid. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over de totstandkoming van de Kamerbrieven over het zoönosenbeleid van 6 juli 2021 en 23 december 2021. Het verzoek werd ingediend op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen voor de Wet open overheid (Woo). Het besluit is op basis van de Woo genomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelbesluit 2 Woo-verzoek over de totstandkoming van de Kamerbrieven over het zoönosenbeleid - Bijlagen deel 1

  De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 2 juni 2022 een eerste deelbesluit en op 1 december 2022 een tweede deelbesluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet Open Overheid. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over de totstandkoming van de Kamerbrieven over het zoönosenbeleid van 6 juli 2021 en 23 december 2021. Het verzoek werd ingediend op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen voor de Wet open overheid (Woo). Het besluit is op basis van de Woo genomen.

  Bekijk document gepubliceerd op