Zoekresultaten  1-50 van de 5.733 resultaten

Door u gekozen filters

Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Bijlage 1 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht [P.M. en andere wetten] in verband met de versterking van de waarborgfunctie van de Algemene wet bestuursrecht (Wet versterking waarborgfunctie Awb)

  Dit is het wetsvoorstel Wet versterking waarborgfunctie Awb. Bijlage 1 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht [P.M. en andere wetten] in verband met  de versterking van de waarborgfunctie van de Algemene wet bestuursrecht (Wet  versterking waarborgfunctie Awb) (PDF | 10 pagina's | 110 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Model G 1-3 (Betalingsbewijs van de waarborgsom bij registratie) - Model G 1-3 (PDF)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Model G 1-3 (Betalingsbewijs van de waarborgsom bij registratie) - Model G 1-3 (ODT)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij teksten voor de preconsultatie van het wetsvoorstel versterking waarborgfunctie Awb

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij teksten voor de preconsultatie van het wetsvoorstel versterking waarborgfunctie Awb (PDF | 1 pagina | 74 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Model H 12 (Betalingsbewijs waarborgsom bij kandidaatstelling)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Model G 1-3 (Betalingsbewijs van de waarborgsom bij registratie)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitwerking woonlastenwaarborg

  Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) schrijft de Tweede Kamer een brief over de wijze waarop hij de woonlastenwaarborg in het Besluit energieprestatievergoeding wil vormgeven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief over het rapport De Waarborgfunctie

  Brief van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) over het rapport De Waarborgfunctie, de beleidsdoorlichting van beleidsartikel 1 van de begroting Koninkrijksrelaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over rapport Toezicht Waarborgfonds Sociale Woningbouw 2021

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Tweede Kamer het rapport Toezicht WSW 2021 dat is opgesteld door de Autoriteit Woningcorporaties (Aw). Kamerbrief over rapport Toezicht Waarborgfonds Sociale Woningbouw 2021 (PDF | 5 pagina's | 243 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Betrouwbaarheid inbaarheidsonderzoek Waarborgfonds Sociale Woningbouw

  Het onderzoek heeft geresulteerd in een analyse over het inbare en vereiste kapitaal in tijden van idiosyncratische of macro-economische stress.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over waarborgfonds Sociale Woningbouw

  Brief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) aan de Tweede Kamer over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van financiering voor de sociale woningbouw door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief van Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw

  Afschrift brief van Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw over het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over Waarborgfonds Sociale Woningbouw

  Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) beantwoordt vragen van de Algemene Commissie voor Wonen en Rijksdienst over de voorstellen ter versterking van de risicobeheersing en prikkelwerking bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

  Minister Blok (Wonen & Rijksdienst) stuurt een brief aan de Tweede Kamer met de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Van Vliet (Van Vliet) en Bashir (SP) over het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief Kamervragen over het Waarborgfonds Sociale Woningbouw

  Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) meldt de Tweede Kamer dat hij de vragen van de Kamerleden Van Vliet (Van Vliet) en Bashir (SP) over het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), niet binnen de gebruikelijke termijn kan beantwoorden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Rapport toezicht op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 2018

  Minister Ollongren ( BZK) informeert de Tweede Kamer over de uitkomst van de toezichtsrapportages van de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) over het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 2018.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de waarborgfunctie naar aan leiding van het wetgevingsoverleg d.d. 12 juni 2014

  Brief van minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer over de waarborgfunctie naar aanleiding van het wetgevingsoverleg over een aantal onderwerpen dat betrekking heeft op de relatie van de Koninkrijksregering met de landen van het Koninkrijk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten

  Kamerbrief van minister Spies (BZK) aan de Tweede Kamer met betrekking tot de samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten in verband met doorloop of vertraging van de uitvoering van deze plannen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief ontwerpbesluit verlenging Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Ssamenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten

  Minister Plasterk (BZK) schrijft de Tweede Kamer een brief over de verlenging van de Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader rapport ontwerpbesluit Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curacao en St Maarten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Model H 12 (Betalingsbewijs waarborgsom bij kandidaatstelling)

  Dit bewijs toont aan dat u de waarborgsom heeft betaald voor de kandidaatstelling.

 • Model G 1-3 (Betalingsbewijs van de waarborgsom bij registratie)

 • Model H 12 (Betalingsbewijs waarborgsom bij kandidaatstelling) - Model H 12 (ODT)

  Dit bewijs toont aan dat u de waarborgsom heeft betaald voor de kandidaatstelling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Model H 12 (Betalingsbewijs waarborgsom bij kandidaatstelling) - Model H 12 (PDF)

  Dit bewijs toont aan dat u de waarborgsom heeft betaald voor de kandidaatstelling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenvatting Wetsvoorstel gebruik Friese taal

  In het regeerakkoord dat is gesloten tussen CDA en VVD staat op bladzijde 6: In een taalwet worden de gelijke rechten van de Nederlandse taal en de Friese taal binnen de provincie Fryslân gewaarborgd. Met dit wetsvoorstel worden de mogelijkheden voor het gebruik van het Fries in het rechtsverkeer en het bestuurlijk verkeer versterkt. Het doel van deze wet is om in de provincie Fryslân het recht van een ieder te garanderen om gebruik te maken van zijn eigen taal, hetzij Nederlands of Fries, in de rechtszaal en in het contact met bestuursorganen en daarmee de gelijke positie van het Fries en het Nederlands, conform de wens van de regering, in de provincie Fryslân te waarborgen. Het voorstel is om de Wet gebruik Friese taal in het rechtsverkeer en de artikelen 2:7 t/m 2:11 van de Algemene wet bestuursrecht, met enkele aanpassingen, over te hevelen naar de nieuwe wet, Wet gebruik Friese taal. Het wetsvoorstel bevat verder een algemene bepaling waarin de positie van het Fries als tweede officiële taal van Nederland wordt aangeduid. Ook is de introductie van een Raad voor de Friese taal een onderdeel van deze wet. De Raad voor de Friese taal kan door middel van taken en bevoegdheden neergelegd in de Wet gebruik Friese taal bijdragen aan een versterking en waarborging van de Friese taal in de provincie Fryslân. De invulling van deze taken worden nader toegelicht in paragraaf 1.4. Voorts bevat dit wetsvoorstel aanvullende bepalingen inzake de eed en belofte in de Friese taal, met name in het rechtsverkeer. Tot slot is in de memorie van toelichting opgenomen dat voor de toekomst het beschikbaar stellen van Friestalige modellen voor kandidaatstelling bij verkiezingen nader zal worden bezien. In de volgende paragrafen worden de voorgestelde wijzigingen samengevat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 Memorie van Toelichting wetsvoorstel Wet versterking waarborgfunctie Awb

  De memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Wet versterking waarborgfunctie Awb. Bijlage 2 Memorie van Toelichting  wetsvoorstel Wet versterking waarborgfunctie Awb (PDF | 43 pagina's | 445 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief evaluatie Waarborgfonds Sociale Woningbouw en splitsing Vestia

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) deelt de uitkomsten van de externe evaluatie van het risicokapitaalbeleid van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de jaarlijkse kapitaaltoereikendheidstoets met de Tweede Kamer. Ook gaat de minister in op de splitsing van Vestia en enkele financiële aspecten die daarbij van belang zijn. Kamerbrief evaluatie Waarborgfonds Sociale Woningbouw en splitsing Vestia (PDF | 6 pagina's | 294 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij teksten voor de preconsultatie van het wetsvoorstel versterking waarborgfunctie Awb

  Minister Bruins Slot (BZK) zendt de Tweede Kamer ter kennisname de teksten voor de preconsultatie van het wetsvoorstel versterking waarborgfunctie Algemene wet bestuursrecht (Awb). Aanbiedingsbrief bij teksten voor de preconsultatie van het wetsvoorstel versterking waarborgfunctie Awb (PDF | 5 pagina's | 61 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief evaluatie Waarborgfonds Sociale Woningbouw en splitsing Vestia

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief evaluatie Waarborgfonds Sociale Woningbouw en splitsing Vestia (PDF | 2 pagina's | 129 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief van Stichting Waarborgfonds sociale woningbouw over beperking borging

  Brief van Stichting Waarborgfonds sociale woningbouw aan minister Blok (Wonen en Rijksdienst) over de beperking van de borging door de Stichting Waarborgfonds sociale woningbouw.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Effecten regeerakkoord op kasstromen van woningcorporaties

  Bijlage bij brief aan minister Blok (Wonen en Rijksdienst) van Stichting Waarborgfonds sociale woningbouw, over de beperking van de borging door de Stichting Waarborgfonds sociale woningbouw.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De waarborgfunctie

  Rapport waarin het beleidsartikel 1 van de begroting Koninkrijksrelaties wordt onderzocht. Beleidsartikel 1 waarborgt de rechtszekerheid en mensenrechten in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Waarborgfunctie Koninkrijk

  Nota over de visie van het kabinet over het waarborgen van rechten en vrijheden, rechtszekerheid en deugdelijk bestuur in het Koninkrijk der Nederlanden. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Akkoord structurele oplossing Vestia probleem

  Akkoord structurele oplossing Vestia probleem tussen Staat de Nederlanden, Vereniging Aedes, Stichting Vestia ,Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw en De stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw, handelend namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in hoedanigheid van gemandateerd saneerder.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij nota Waarborgfunctie

  Aanbiedingsbrief van minister Donner (BZK) aan de Tweede Kamer bij de nota over de waarborgfunctie van het Koninkrijk. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Model G 1-3 (Betalingsbewijs van de waarborgsom bij registratie)

 • Model H 12 (Betalingsbewijs waarborgsom bij kandidaatstelling)

 • Kamerbrief over samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten

  Staatssecretaris Knops stuurt de Tweede Kamer een brief over de verlenging Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten. Eenzelfde brief is ook gezonden aan de Eerste Kamer. Kamerbrief over samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten (PDF | 2 pagina's | 131 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage II bij CTIVD rapport nr. 56 - Waarborgen

  Bijlage II bij het toezichtrapport nummer 56 van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over de multilaterale gegevensuitwisseling van de AIVD over (vermeende) jihadisten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de waarborgfunctie van het Koninkrijk

  Brief van minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer over de waarborgfunctie van het Koninkrijk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies beleidsregels Waarborgfonds Sociale Woningbouw

  De Autoriteit woningcorporaties adviseert minister Ollongren over de nieuwe beleidsregels van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit samenwerkingsregeling waarborgingplannen aanpak landstaken

  Ontwerpbesluit samenwerkingsregeling waarborgingplannen aanpak landstaken Curacao en Sint Maarten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op advies beleidsregels Waarborgfonds Sociale Woningbouw

  Minister Ollongren reageert op het advies van de Autoriteit woningcorporaties over de nieuwe beleidsregels van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over rapport Toezicht Waarborgfonds Sociale Woningbouw 2021

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over rapport Toezicht Waarborgfonds Sociale Woningbouw 2021 (PDF | 2 pagina's | 83 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over reactie op motie over woonlastenwaarborg

  Minister Blok (Wonen & Rijksdienst) geeft een reactie op een motie over woonlastenwaarborg die ingediend was door de Kamerleden De Vries (PvdA), Bashir (SP) en Van Veldhoven (D66).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Verdiepende analyse Waarborgfonds Sociale Woningbouw

  Verdiepende analyse Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief afronding Strategisch Programma Waarborgfonds Sociale Woningbouw

  Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over de afronding van het Strategisch Programma van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Externe Doorlichting Beleidsregel I

  Dit rapport onderzoekt de toereikendheid van het risicokapitaal van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Externe Doorlichting Beleidsregel I (PDF | 63 pagina's | 5,0 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid inzake Achtervangovereenkomst met Waarborgfonds Sociale Woningbouw

  Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid op de achtervangovereenkomst tussen het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de Staat

  Bekijk document gepubliceerd op