Zoekresultaten  1-50 van de 6.076 resultaten

Door u gekozen filters

Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Materiaalgedrag bij brand

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Hoogbouw: eisen en richtlijnen brandveiligheid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inventarisatie grote brandcompartimenten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gescheiden markten

  In deze themapublicatie van het WBO 2002 draait het om de nieuwe verhoudingen tussen vraag en aanbod op de woningmarkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Leefbaarheid van wijken

  In het WBO zijn aan de bewoners een groot aantal vragen gesteld over de kwaliteit van hun woonomgeving. In dit rapport wordt op basis van die vragen de manier waarop de bewoners leefbaarheid ervaren in beeld gebracht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stad en land in balans

  Deze publicatie geeft informatie over het verhogen van ruimtelijke kwaliteit in steden, dorpen en landschappen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Een gekleurd beeld van wonen

  Niet-westerse allochtonen vormen met grofweg 10 procent een substantieel aandeel van de Nederlandse bevolking. In stedelijke gebieden ligt dit aandeel nog aanzienlijk hoger.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De behoefte aan Stedelijke vernieuwing 2010 - 2019

  Doelstelling van het onderzoek was: het opstellen van een raming van de behoefte aan investeringsmiddelen met betrekking tot fysieke ingrepen voor de periode 2010-2019 in het kader van stedelijke vernieuwing de raming moet worden uitgesplitst naar kostendrager (rijk, gemeente, eigenaren) inzicht geven in de geschatte kosten en opbrengsten van stedelijke vernieuwing in de periode 2010-2019 inzicht geven in de geschatte effectiviteit van de stedelijke vernieuwing in de periode 2010-2019 Conclusies: Het voornaamste effect van de ambitievarianten is een substantiële vermindering van het aantal aandachtswijken (zie figuur). Het verminderen van het aantal aandachtswijken dient meerdere doelstellingen: De kwaliteit van de woonomgeving neemt toe. Meer variatie en kwalitatief betere woningen binnen de wijk zorgen voor een betere woonomgeving en een meer duurzame exploitatie. De uitkomsten van eerder onderzoek laten bovendien zien dat een goede woonomgeving er aan bijdraagt dat de slaagkansen van bewoners met betrekking tot werkgelegenheid en opleiding verbeteren. De externe kosten voor bijvoorbeeld veiligheid nemen dan af. Er treedt een betere spreiding van inkomensgroepen op. Stedelijke vernieuwing leidt tot een aanzienlijke stijging van de woningwaarde in dergelijke gebieden. Het economisch draagvlak om via de markt gegenereerde investeringen te bevorderen neemt daardoor toe. De precieze ontwikkelingen staan in het rapport. De voornaamste overige gevolgen kunnen in het kort worden samengevat: Nulvariant leidt tot toename van het woningtekort, een achterblijvende kwaliteit, achterblijvende vastgoedwaarden en een toename van het aantal aandachtswijken. Voortzetting huidige inzet leidt niet tot verbetering; er is zelfs sprake van een lichte toename van het aantal aandachtswijken. Het volgen van de trend zorgt voor lichte daling door hogere onttrekkingen en meer uitleg; de veroudering en de groei van de vraag worden bijgehouden. Door de gerichte extra inzet van middelen is de daling in het aantal aandachtswijken aanzienlijk en kan oplopen naar ongeveer 25% (zie figuur). Bij de wijken met de grootste achterstanden is de daling nog sterker.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actieprogramma brandveiligheid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wegwijzer brandveiligheid unitbouw, versie bestaande bouwwerken

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wegwijzer brandveiligheid unitbouw, versie nieuwbouw

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verbeteren in plaats van slopen

  De stedelijke vernieuwing is de afgelopen jaren in een stroomversnelling gekomen. Woningcorporaties en gemeenten zetten zich in om van probleemwijken krachtwijken te maken. Vanuit de samenleving klinkt de roep om meer aandacht te besteden aan verbeteren in plaats van slopen. Zes projecten waar is gekozen voor een andere aanpak dan sloop, worden in deze rapportage beschreven: Swammerdambuurt in Amsterdam (Oost), De Witte Wijk in Heerlen (Molenberg), De Lessepsbuurt in Utrecht (Zuilen), Rembrandtlaan in Almelo (Zuidwest), Gerbrand Bakkerstraat in Groningen (Oosterparkwijk), Millinxbuurt in Rotterdam (Tarwewijk). De zes projecten geven inzicht in de praktijkervaring bij vernieuwing van een buurt, zonder dat grootschalige sloop plaatsvindt. Waar lopen corporaties tegenaan, hoe verloopt de communicatie met bewoners, welke ontwikkeling maakt de buurt door?

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Registratie integriteitsschendingen - handreiking

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatiewijzer staatssteun voor decentrale overheden

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapportage Actieprogramma Brandveiligheid

  Het actieprogramma had een looptijd van twee jaar; van januari 2007 tot januari 2009. Doel van het actieprogramma was het vergroten van het bewustzijn en de kennis van brandveiligheid bij diverse verantwoordelijke actoren in de fasen van het bouw- en gebruiksproces.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Visie op brandveiligheid

  De visie op brandveiligheid bevat de koers voor de komende jaren en is daarmee richtinggevend voor de eventuele aanpassingen binnen het systeem van brandveiligheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stimuleringsbudget woningbouw - Kamerstuk

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brochure: Nederlandse code voor goed openbaar bestuur

  Deze code is bedoeld voor besturen van gemeenten, provincies, waterschappen en Rijk om bewust de beginselen van goed bestuur levend te houden. Politie en brandweer kunnen ook van de code gebruik maken. De code bevat beginselen die besturen zelf operationaliseren in hun eigen context.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circulaire Informatie voor derden (Iv3)

  Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bevat een onderdeel over de Informatie voor derden (Iv3). Dat is de financiële informatie die de medeoverheden verstrekken aan het CBS, de financiële toezichthouder en via het CBS tevens aan de Europese Unie en aan BZK. Het betreft informatie op basis van de begroting, de realisaties per kwartaal en de jaarrekening. In de circulaire Ministeriële Regeling informatie voor derden van 6 februari 2003 is de regeling opgenomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Drijvende woningen en de bouwregelgeving - Handreiking voor ontwikkelaars, bouwers en gemeentelijke plantoetsers

  Veel Nederlandse bouwbedrijven experimenteren met het bouwen van drijvende woningen. Ontwikkelaars, bouwers en gemeentelijke plantoetsers hebben soms moeite met de uitleg van de bouwregelgeving voor drijvende bouwwerken. Voor hen heeft de VROM-Inspectie deze Handreiking opgesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezicht en handhaving bij 'grote brandcompartimenten'

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verklarende begrippenlijst duurzaam bouwen en verbouwen

  Bij duurzaam bouwen worden allerlei termen en begrippen gebruikt. Zoals betonkernarchivering, Dubokeur, gebouworiëntatie en suskast. Deze en andere begrippen worden in deze publicatie uitgelegd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkgroep brandmeldinstallaties

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Notitie herzieningsprocedure van de Grondwet

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circulaire Gemeenteraadsverkiezingen 2010

   

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan de Tweede Kamer met kabinetsreactie Rob-advies Slagvaardig bestuur

  Met deze brief stellen de minister en staatssecretaris de Kamer op de hoogte van de kabinetsreactie op het advies Slagvaardig bestuur’ van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) over integraliteit en vertrouwen in het openbaar bestuur.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan de Tweede Kamer over over klokkenluiders en besluit melden vermoeden van een misstand

  Tijdens het Algemeen Overleg met de vaste kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 16 december 2009 over klokkenluiders heeft de minister toegezegd het Besluit melden vermoeden van een misstand bij Rijk en Politie toe te zenden. Dit besluit is bijgevoegd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sectorbeeld realisaties en Financieel toezichtsverslag woningcorporaties - Sectorbeeld realisaties woningcorporaties 2009

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sectorbeeld realisaties en Financieel toezichtsverslag woningcorporaties - Verslag financieel toezicht woningcorporaties 2009

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op kamervragen over vermeende strafbare feiten bij de val van het bestuurscollege op Bonaire

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op kamervragen over corrupt openbaar bestuur op Bonaire

  Antwoorden van de staatssecretaris op kamervragen van het lid Van Gent (SP) over corrupt openbaar bestuur op Bonaire en op verwante vragen van de leden Leerdam en Heerts (beiden PvdA) over vermeende strafbare feiten bij de val van het bestuurscollege op Bonaire. Ingezonden op respectievelijk 8 januari onder kenmerk 2010Z00236 en op 11 januari onder kenmerk 2010Z00272.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichting op het bouwbesluit

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bouwbesluit 2003

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek Bouwstenen van Burgerschap

  Aanbiedingsbrief en rapport met bijlagen van het rapport Bouwstenen van Burgerschap van Veldkamp. Het rapport bevat een weergave en een analyse van de informatie die is verkregen uit het discussietraject in de tweede helft van 2009. Dit traject is op 2 juni 2009 door de minister in gang gezet met de presentatie van het startdocument ‘Verantwoordelijk burgerschap, een kwestie van geven en nemen’ en de website www.handvestburgerschap.nl.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek Positionering BZS-K door Atos Consulting

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op vragen van de cie. voor de Rijksuitgaven naar aanleiding van het rapport “Weloverwogen toezicht van de Algemene Rekenkamer

  Beantwoording van de door de commissie voor de Rijksuitgaven ingezonden vragen naar aanleiding van het rapport “Weloverwogen toezicht. Analyse van departementale toezichtvisies” van de Algemene Rekenkamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Aanbestedingsstrategie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Positionering BZS-K

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan de Tweede Kamer Reactie op AIVD-nota Vuur van het verzet en motie wapenbezit

  Hierbij bieden de minister en de minister van Justitie de kabinetsreactie aan op de AIVD-notitie “Het vuur van verzet”, over asielgerelateerd extremisme. Tevens berichten zij u over de motie Çörüz over het niet verlenen van een wapenvergunning bij vermoedens van radicalisering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Polarisatie en radicalisering in Nederland

  Onderzoeksrapport Polarisatie en radicalisering. Een verkenning van de stand van zaken in 2009.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op Manifest Funderingsherstel - Kamerstuk

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan de Tweede Kamer over het advies van de Kiesraad mbt. de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement

  Hierbij biedt de staatssecretaris de Tweede Kamer het advies van de Kiesraad aan naar aanleiding van de verkiezing van de leden van het Europees Parlement. De Kiesraad gaat in dit advies in op diverse uitvoeringstechnische aspecten rondom deze verkiezing.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Stemhulp voor Blinden

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Provinciaal verslag artikel 12 Loppersum 2010

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Modelconvenant Calamiteitenzender en Toelichting

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Rob: Vertrouwen op democratie

  De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) adviseert met dit rapport over de noodzaak van het leggen van nieuwe verbindingen tussen politiek en samenleving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage Vragen Vaste Commissie BZK over groenboek over een Europees burgerinitiatief

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan de Tweede Kamer over het Groenboek over een Europees burgerinitiatief

  Op 22 januari jl. heeft de griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het standpunt van de commissie over de kabinetsreactie op het Groenboek over een Europees burgerinitiatief aan de minister gestuurd. In zijn brief gaf hij te kennen dat de vaste commissie graag zo spoedig mogelijk de definitieve kabinetsreactie op het Groenboek zou willen ontvangen, voorzien van een begeleidende brief waarin wordt aangegeven hoe in de kabinetsreactie rekening is gehouden met het standpunt van de commissie. Deze brief voorziet daarin.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan de Tweede Kamer over de motie van het lid Heijnen, over leeftijdsbewustpersoneelsbeleid bij overheidssectoren

  Hierbij bied ik u het rapport Ontzien en ontwikkelen in de Publieke Sector aan, dat ingaat op het ontziebeleid bij overheidssectoren. Dit recente onderzoek sluit thematisch goed aan bij de motie van uw Lid Heijnen over leeftijdbewust personeelsbeleid, die uw Kamer op 17 december 2009 heeft aangenomen. Centraal in het onderzoek staat de vraag in hoeverre de sociale partners het ontziebeleid zoals in cao’s en arbeidsvoorwaardelijke regelingen[1] is vastgelegd, omzetten naar een activerend leeftijdbewust personeelsbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording kamervragen van de PvdA over de inkomensbestanddelen die worden meegeteld bij de Nationale Hypotheek - Beantwoorden Kamervragen

  Bekijk document gepubliceerd op