Zoekresultaten  1-50 van de 2.073 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • ISMS-audit Nederlandse Peppolautoriteit

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over een audit van het proces van informatiebeveiliging en de implementatie en effectiviteit van het information security management system (ISMS), inclusief ISMS-voorziening, binnen de uNPa (uitvoeringsorganisatie Nederlandse Peppolautoriteit).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brede welvaart in elke regio

  In het rapport 'Brede welvaart in elke regio - Voor welke keuzes staat het rijk?' beschrijft het Planbureau voor de Leefomgeving voor welke typen keuzes het Rijk staat om te komen tot een streefbeeld, als het zich richt op brede welvaart in elke regio.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Hoogbouw: eisen en richtlijnen brandveiligheid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gescheiden markten

  In deze themapublicatie van het WBO 2002 draait het om de nieuwe verhoudingen tussen vraag en aanbod op de woningmarkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Leefbaarheid van wijken

  In het WBO zijn aan de bewoners een groot aantal vragen gesteld over de kwaliteit van hun woonomgeving. In dit rapport wordt op basis van die vragen de manier waarop de bewoners leefbaarheid ervaren in beeld gebracht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stad en land in balans

  Deze publicatie geeft informatie over het verhogen van ruimtelijke kwaliteit in steden, dorpen en landschappen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Een gekleurd beeld van wonen

  Niet-westerse allochtonen vormen met grofweg 10 procent een substantieel aandeel van de Nederlandse bevolking. In stedelijke gebieden ligt dit aandeel nog aanzienlijk hoger.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De behoefte aan Stedelijke vernieuwing 2010 - 2019

  Doelstelling van het onderzoek was: het opstellen van een raming van de behoefte aan investeringsmiddelen met betrekking tot fysieke ingrepen voor de periode 2010-2019 in het kader van stedelijke vernieuwing de raming moet worden uitgesplitst naar kostendrager (rijk, gemeente, eigenaren) inzicht geven in de geschatte kosten en opbrengsten van stedelijke vernieuwing in de periode 2010-2019 inzicht geven in de geschatte effectiviteit van de stedelijke vernieuwing in de periode 2010-2019 Conclusies: Het voornaamste effect van de ambitievarianten is een substantiële vermindering van het aantal aandachtswijken (zie figuur). Het verminderen van het aantal aandachtswijken dient meerdere doelstellingen: De kwaliteit van de woonomgeving neemt toe. Meer variatie en kwalitatief betere woningen binnen de wijk zorgen voor een betere woonomgeving en een meer duurzame exploitatie. De uitkomsten van eerder onderzoek laten bovendien zien dat een goede woonomgeving er aan bijdraagt dat de slaagkansen van bewoners met betrekking tot werkgelegenheid en opleiding verbeteren. De externe kosten voor bijvoorbeeld veiligheid nemen dan af. Er treedt een betere spreiding van inkomensgroepen op. Stedelijke vernieuwing leidt tot een aanzienlijke stijging van de woningwaarde in dergelijke gebieden. Het economisch draagvlak om via de markt gegenereerde investeringen te bevorderen neemt daardoor toe. De precieze ontwikkelingen staan in het rapport. De voornaamste overige gevolgen kunnen in het kort worden samengevat: Nulvariant leidt tot toename van het woningtekort, een achterblijvende kwaliteit, achterblijvende vastgoedwaarden en een toename van het aantal aandachtswijken. Voortzetting huidige inzet leidt niet tot verbetering; er is zelfs sprake van een lichte toename van het aantal aandachtswijken. Het volgen van de trend zorgt voor lichte daling door hogere onttrekkingen en meer uitleg; de veroudering en de groei van de vraag worden bijgehouden. Door de gerichte extra inzet van middelen is de daling in het aantal aandachtswijken aanzienlijk en kan oplopen naar ongeveer 25% (zie figuur). Bij de wijken met de grootste achterstanden is de daling nog sterker.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actieprogramma brandveiligheid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verbeteren in plaats van slopen

  De stedelijke vernieuwing is de afgelopen jaren in een stroomversnelling gekomen. Woningcorporaties en gemeenten zetten zich in om van probleemwijken krachtwijken te maken. Vanuit de samenleving klinkt de roep om meer aandacht te besteden aan verbeteren in plaats van slopen. Zes projecten waar is gekozen voor een andere aanpak dan sloop, worden in deze rapportage beschreven: Swammerdambuurt in Amsterdam (Oost), De Witte Wijk in Heerlen (Molenberg), De Lessepsbuurt in Utrecht (Zuilen), Rembrandtlaan in Almelo (Zuidwest), Gerbrand Bakkerstraat in Groningen (Oosterparkwijk), Millinxbuurt in Rotterdam (Tarwewijk). De zes projecten geven inzicht in de praktijkervaring bij vernieuwing van een buurt, zonder dat grootschalige sloop plaatsvindt. Waar lopen corporaties tegenaan, hoe verloopt de communicatie met bewoners, welke ontwikkeling maakt de buurt door?

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapportage Actieprogramma Brandveiligheid

  Het actieprogramma had een looptijd van twee jaar; van januari 2007 tot januari 2009. Doel van het actieprogramma was het vergroten van het bewustzijn en de kennis van brandveiligheid bij diverse verantwoordelijke actoren in de fasen van het bouw- en gebruiksproces.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Visie op brandveiligheid

  De visie op brandveiligheid bevat de koers voor de komende jaren en is daarmee richtinggevend voor de eventuele aanpassingen binnen het systeem van brandveiligheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Drijvende woningen en de bouwregelgeving - Handreiking voor ontwikkelaars, bouwers en gemeentelijke plantoetsers

  Veel Nederlandse bouwbedrijven experimenteren met het bouwen van drijvende woningen. Ontwikkelaars, bouwers en gemeentelijke plantoetsers hebben soms moeite met de uitleg van de bouwregelgeving voor drijvende bouwwerken. Voor hen heeft de VROM-Inspectie deze Handreiking opgesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkgroep brandmeldinstallaties

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek Bouwstenen van Burgerschap

  Aanbiedingsbrief en rapport met bijlagen van het rapport Bouwstenen van Burgerschap van Veldkamp. Het rapport bevat een weergave en een analyse van de informatie die is verkregen uit het discussietraject in de tweede helft van 2009. Dit traject is op 2 juni 2009 door de minister in gang gezet met de presentatie van het startdocument ‘Verantwoordelijk burgerschap, een kwestie van geven en nemen’ en de website www.handvestburgerschap.nl.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Polarisatie en radicalisering in Nederland

  Onderzoeksrapport Polarisatie en radicalisering. Een verkenning van de stand van zaken in 2009.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Stemhulp voor Blinden

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Provinciaal verslag artikel 12 Loppersum 2010

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Rob: Vertrouwen op democratie

  De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) adviseert met dit rapport over de noodzaak van het leggen van nieuwe verbindingen tussen politiek en samenleving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek De burger aan zet over burgerfora en burgerjuries

  Op verzoek van de Tweede Kamer liet het ministerie door mevrouw prof. Monique Leyenaar onderzoek doen naar de praktijk van burgerfora en burgerjuries. Onder de titel De burger aan zet verschijnen drie deelrapporten:

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Betrokken Burgers Bewogen Bestuur

  B&A heeft op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken een evaluerend onderzoek uitgevoerd naar het eParticipatiebeleid. Doelstelling was om het beleid te evalueren en succes- en faalfactoren van verschillende experimenten, concepten en ideeën te achterhalen. Deze informatie wil BZK gebruiken als input voor nieuw beleid op het gebied van eParticipatie in Nederland, waarbij de initiatieven verder worden doorontwikkeld, verbreed en opgeschaald.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek De burger aan zet over burgerfora en burgerjuries

  Op verzoek van de Tweede Kamer liet het ministerie door mevrouw prof. Monique Leyenaar onderzoek doen naar de praktijk van burgerfora en burgerjuries. Onder de titel De burger aan zet verschijnen drie deelrapporten:

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek De burger aan zet over burgerfora en burgerjuries

  Op verzoek van de Tweede Kamer liet het ministerie door mevrouw prof. Monique Leyenaar onderzoek doen naar de praktijk van burgerfora en burgerjuries. Onder de titel De burger aan zet verschijnen drie deelrapporten:

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Oproep aan partijen voor bag-Beheeraudits accreditatie

  Het Ministerie van VROM nodigt bedrijven en instellingen uit zich te laten accrediteren voor het uitvoeren van Beheeraudits bij gemeenten in het kader van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet bag).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Senioren op de woningmarkt

  Op tal van beleidsterreinen heeft de vergrijzing aandacht gekregen en zijn maatregelen overwogen en genomen. Op het vlak van het wonen ? waar deze rapportage op is gericht - is de voornaamste uitdaging om de voorwaarden te scheppen voor adequate huisvesting van de ouderen in de komende decennia. Deze studie schetst de dominante trends in het woongedrag van opeenvolgende generaties ouderen en mogelijke consequenties van de vergrijzing van de bevolking voor de woningmarkt. Lees ook de aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer. (pdf, 44 KB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Regeren met Programmas

  In 2009 is in opdracht van de secretaris-generaal voor Vernieuwing van de Rijksdienst Roel Bekker een onderzoek verricht naar de voortgang en interdepartementale samenwerking bij dertien grote kabinetsprogramma’s en -projecten die sinds de vorming van het kabinet-Balkenende IV zijn (door)gestart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Energiegedrag in de woning

  In de studie Energiegedrag in de woning staat niet zozeer de woning centraal, maar het energiegedrag van de bewoners in de woning. De aandacht spitst zich toe op het stookgedrag van bewoners. Tevens wordt het bad- en douchegedrag, het ventileergedrag en het bezit van elektrische apparaten in beeld gebracht. De studie richt zich op de achtergronden van energie(on)zuinig gedrag. Door de omstandigheden waarin bewoners (on)zuinig gedrag vertonen in beeld te brengen en de achterliggende redenen voor dit gedrag bloot te leggen, trachten de onderzoekers te komen tot concrete aanknopingspunten om bewonersgedrag te kunnen beïnvloeden. Ook gaan ze op zoek naar een bruikbare doelgroepenindeling voor de beïnvloeding van onzuinig gedrag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Brandveiligheidscongres 2010

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het wonen overwogen

  Dit rapport bevat de resultaten van het WoonOnderzoek Nederland (WoON) 2009. Het WoOn meet sinds 1964 bij personen van 18 jaar en ouder onder andere verhuiswensen en feitelijk verhuisgedrag. De enquête is gehouden van september 2008 tot en met mei 2009. Slechts een deel van de ontwikkelingen op de woningmarkt blijkt in dit onderzoek gevoelig voor de gevolgen van de kredietcrisis.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het inkleuren van voorkeuren, de woonconsument bekent

  Het Ministerie van VROM heeft samen met de Vereniging Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM) een nieuwe, experimentele methode laten ontwikkelen om de voorkeuren van woonconsumenten te onderzoeken. In dit onderzoek wordt de hierarchie aan voorkeuren van mensen gemeten. Daarmee geeft het onderzoek zicht op wat mensen als second best kiezen als hun first best niet tot de mogelijkheden behoort. Bijvoorbeeld: neemt men genoegen met een kleinere woning of wijkt men liever uit naar een nadere wijk of is men bereid meer te betalen? Dit leidt tot een beter zicht op realistische woonwensen van consumenten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Maakt de buurt verschil?

  De relatie tussen de etnische samenstelling van de buurt, interetnisch contact en wederzijdse beeldvorming.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwetsbaarheidsanalyse Spionage

  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) constateert dat economische, strategische en technisch-wetenschappelijke spionage een actuele dreiging vormt voor de Nederlandse nationale veiligheid. Om deze dreiging beter in beeld te brengen en aanbevelingen te doen hoe deze dreiging (verder) te reduceren hebben de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en het Directoraat-Generaal Veiligheid (DGV) van het ministerie van BZK gezamenlijk onderzoek gedaan naar spionagerisico’s op het terrein van economisch welzijn & wetenschappelijk potentieel en openbaar bestuur & vitale infrastructuur. De AIVD neemt in zijn contraspionageonderzoeken waar dat in sectoren binnen deze aandachtsgebieden, verschillende buitenlandse inlichtingendiensten actief zijn met het heimelijk vergaren van inlichtingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Aansprakelijkheid van werkgevers: belemmerende factor voor de doorgroei van ondernemingen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aan de slag met sterke vrouwen in het Koninkrijk

  Integraal rapport van het onderzoek naar Antilliaanse en Arubaanse vrouwen in eenoudergezinnen dat is uitgevoerd door de Universiteit van de Nederlandse Antillen in opdracht van de leden van het Sterke Vrouwen Initiatief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek: Vrouwen van de Nederlandse Antillen en Aruba

  Een onderzoek van de Universiteit van de Nederlandse Antillen in opdracht van het ministerie van BZK naar de positie van de Antilliaanse en Arubaanse vrouw in het heden, verleden en in de toekomst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstudie Menselijke Waardigheid

  Na installatie heeft de Staatscommissie extern onderzoek laten verrichten betreffende de opname van een bepaling over de bescherming van de menselijke waardigheid in de Nederlandse Grondwet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Conferentierapport Dag van het Risico

  De Dag van het Risico op 19 mei 2010 was gericht op het probleem en de oorzaken van de risicoregelreflex, en ging op zoek naar een andere benadering van risico’s en incidenten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag gemeentefonds 2009

  Het jaarverslag van het gemeentefonds maakt onderdeel uit van de financiële verantwoording van het Rijk maar heeft daarbinnen, evenals het jaarverslag van het provinciefonds, een eigen bijzonder karakter. Het jaarverslag van het gemeentefonds kent in tegenstelling tot een departementaal jaarverslag slechts één beleidsartikel: het gemeentefonds. Het beleid dat wordt gevoerd ter realisatie van de algemene beleidsdoelstelling is direct verbonden met dit ene beleidsartikel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vijfde Voortgangsrapportage Programma Vernieuwing Rijksdienst

  De rapportage laat zien dat een groot aantal van de verbeterprojecten van het Programma Vernieuwing Rijksdienst goed loopt. De doelstelling van de projecten is: meer flexibiliteit en ontkokering van de rijksdienst. In de vijfde rapportage wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de voortgang van de verschillende verbeterprojecten. De uitvoering van de Vernieuwing Rijksdienst is per 1 mei 2010 overgedragen aan een commissie van SG’s onder voorzitterschap van de SG van BZK.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport van VROM-inspectie over woningcorporaties Lessons Learned - Rapport LESSONS LEARNED

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Juryrapport CanonRO.nl

  In deze publicatie vindt u het juryrapport over de 35 belangrijkste iconen van de Canon van de Ruimtelijke Ordening in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Volkshuisvesting versus verzorgingsstaat

  Volkshuisvesting gaat meer en meer over het organiseren van solidariteit, is steeds sterker verweven met andere beleidsterreinen, en mist een duidelijk sturingsconcept: het woonbeleid in de context van de ontwikkeling van de bredere verzorgingsstaat. In het licht van de discussies over de mogelijke hervorming van het woningmarktbeleid heeft VROM/WWI aan Arjen Zandstra gevraagd een brede beschouwing te schrijven die het woonbeleid plaatst in de context van de ontwikkeling van de bredere verzorgingsstaat. Belangrijke samenhangen met andere beleidsterreinen worden geanalyseerd, die daarmee de kaders bepalen voor een nieuw te ontwikkelen woonbeleid. Tevens worden vele mogelijke motieven van het woonbeleid geïnventariseerd. Hiermee krijgt de discussie over de toekomst van het woonbeleid meer structuur.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Economische crisis, woningmarkt en beleidsinterventies; een internationale inventarisatie

  Doorstroommarkten zoals in Nederland, Ierland en Engeland zijn gevoeliger voor economische conjunctuur dan statische markten zoals in Duitsland en Belgie. Maar het effect van een economische crisis kan beperkt worden door de aanwezigheid van stabilisatoren zoals de hypotheekrenteaftrek, lange rentevaste periodes van hypotheken, restrictief ruimtelijk beleid en het voorkomen van speculatie bij nieuwbouw.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Maatschappelijke en individuele effecten van huren en kopen

  Op verzoek van VROM/WWI heeft Maurice van Noordenne een essay geschreven over bestaande noties met betrekking tot de maatschappelijke effecten van huren en kopen. Hieruit blijkt dat huren voor individuele huurders flexibiliteit biedt en zekerheid, omdat zij nauwelijks financiële en onderhoudsrisico’s lopen. Kopers ervaren vrijheid, omdat zij vrij zijn de eigen woning aan te passen. Daar staat tegenover dat een koper meer financiële verplichtingen heeft. Hierdoor vervullen huren en kopen ook aanvullende maatschappelijke functies. Huren is flexibeler en kan daarmee bijvoorbeeld bijdragen aan dynamiek op de woningmarkt. Terwijl kopers vaak langer in hun woning wonen en daarmee zorgen voor stabiliteit in een buurt. Op deze verschillende betekenissen en functies van huren en kopen wordt in het rapport nader ingegaan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afwegingskader regiospecifiek rijksbeleid voor het wonen

  Aan regionaal gedifferentieerd rijksbeleid zitten veel haken en ogen. De voorbereidings- en uitvoeringskosten zijn hoog, het is onduidelijk in hoeverre regiospecifiek beleid de oorzaken in plaats van de symptomen van het niet goed functioneren van de regionale woningmarkt kan bestrijden, en het is moeilijk om regio’s beleidsmatig af te zonderen. De bewijslast voor het voeren van regiospecifiek rijksbeleid berust daarom bij de overheid zelf. Dit onderzoek maakt duidelijk dat regiospecifiek rijksbeleid zeer complex is, omdat de werking van de woningmarkt niet uitsluitend regionaal is bepaald, en de dynamiek op de woningmarkt regiogrenzen overschrijdt. Regionaal beleid kan daardoor waarschijnlijk niet helpen de oorzaken van de onderliggende problemen weg te nemen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Menukaart klachtenrecht

  Ieder bestuursorgaan heeft in meer of mindere mate te maken met klachten van burgers, bedrijven en organisaties. Teneinde deze klachten naar tevredenheid af te handelen, is het van belang dat er sprake is van een consistente klachtprocedure. De menukaart klachtrecht is een gezamenlijke productie van dertien departementenen een aantal uitvoeringsorganisaties, onder coördinatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Er is voor deze vorm gekozen omdat dit bestuursorganen de mogelijkheid biedt om bij de eigen organisatie passende good practices te kiezen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapportage invoering basisregistratie personen

  Vanaf januari 2010 zijn gemeenten en afnemers wettelijk verplicht gebruik te maken van de Basisregistratie Personen. Dit houdt in dat zij bij het uitvoeren van publiekrechtelijke taken gebruik moeten maken van actuele persoonsgegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Bij gerede twijfel over de juistheid van authentieke gegevens moeten zij terugmelden aan de bronhouder: de gemeente waar de betreffende persoon staat ingeschreven. De mate van invoering wordt uitgedrukt met een fase, oplopend van fase 1 (‘voorbereiding’) tot en met fase 5 (‘gebruik’). In dit onderzoek wordt de invoering van de Basisregistratie Personen als gereed beschouwd wanneer een gemeente of afnemer in fase 4 of 5 verkeert en een terugmeldvoorziening heeft, of een aanvraag daartoe heeft ingediend.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Arbeidsmarktverkenning sector provincies 2005

  De Arbeidsmarktverkenning sector provincies 2005 analyseert de huidige en toekomstige ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Niet alleen kwantitatieve aspecten zullen hierbij de revue passeren, maar ook kwalitatieve aspecten zoals de tevredenheid met de huidige baan, motieven om uit de huidige baan te vertrekken, enz. Na een uitgebreide beschrijving van de huidige arbeidsmarktsituatie, wordt een blik in de toekomst geworpen. De toekomstige arbeidsvraag van de sector provincies zal in detail worden behandeld. Deze arbeidsvraag wordt afgezet tegen het beschikbare aanbod van arbeidskrachten. Hieruit zal blijken voor welke functies knelpunten bij het werven van arbeidskrachten verwacht kunnen worden. In het laatste hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies uit deze rapportage herhaald.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Bevindingen Task Force Management Overstromingen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie financiële functie gemeenten en provincies

  Bekijk document gepubliceerd op