Zoekresultaten  1-20 van de 703 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Deelbesluit 1 op Woo-verzoek over Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen - Besluit op Woo-verzoek over Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen.pdf

  Deelbesluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming, het doel en het (beoogde) functioneren van de Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over rol notarissen bij dubieuze grondhandel

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de rol van notarissen bij dubieuze grondhandel. Het Tweede Kamerlid Boulakjar (D66) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Flitspeiling Grondwet

  Om in kaart te brengen in hoeverre burgers in hun dagelijks leven bezig zijn met de Grondwet en hun grondrechten heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een korte publiekspeiling onder het algemeen publiek uitgevoerd. Deze representatieve steekproef geeft inzicht in kennisniveau en communicatiebehoefte over de Grondwet. En in wat de burger belangrijk vindt rond de Grondwet. Tot slot worden houding en ervaringen ten aanzien van de Grondwet getoetst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infoblad Veiligheid en gezondheid bij bouw- en sloopwerkzaamheden

  Tegelijk met de inwerkingtreding van de Omgevingswet dient voor bouw- en sloopwerkzaamheden een veiligheidsplan te worden opgesteld en een veiligheidscoördinator te worden aangesteld als er risico's zijn voor de veiligheid in de omgeving van deze werkzaamheden. Door het invullen van een risicomatrix wordt duidelijk of er veiligheidsrisico's zijn. Dit infoblad geeft hierover meer informatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de implementatie van de Omgevingswet

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de openbaarmaking van concept adviezen van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT). De Eerste Kamerleden van de fracties van PvdD en SP van de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over inwerkingtreding Omgevingswet

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De vaste commissies voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over bestuurlijke aangelegenheid van de hack bij ID-ware - Lijst van documenten en bijlagen bij besluit op Woo-verzoek over bestuurlijke aangelegenheid van de hack bij ID-ware

  Besluit op een verzoek om informatie over algemene openbaarmaking en verstrekking van documenten met informatie over bestuurlijke aangelegenheid van de hack bij ID-ware. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over koopcontract Pesthuiscomplex Leiden - Documenten bij Woo-besluit over koopcontract Pesthuiscomplex Leiden

  Besluit op een verzoek om informatie over het koopcontract van het in 2019 verkochte Pesthuiscomplex in Leiden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Staat van de Corporatiesector 2022

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over de Staat van de Corporatiesector 2022 en geeft hier een reactie op. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van de Corporatiesector 2022

  In de jaarlijkse Staat van de Corporatiesector geeft de Autoriteit woningcorporaties (Aw) het beeld van belangrijke actuele ontwikkelingen in de sector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van de corporatiesector 2022 Onderzoeksrapport

  Dit onderzoeksrapport is een bijlage bij het hoofdrapport van de jaarlijkse Staat van de corporatiesector (Staat) en bevat aanvullende achtergrondinformatie bij analyses uit het hoofdrapport van de Staat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen (VSO) over Fiche verordening dataverzameling en -deling kortetermijnverhuur accommodaties

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over het Fiche: Verordening dataverzameling en -deling kortetermijnverhuur accommodaties. Tweede Kamerleden van de VVD, D66, CDA, GroenLinks en BBB hebben de vragen gesteld in een verslag van een schriftelijk overleg (VSO) met de minister.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Landsadvocaat over reikwijdte eIDAS-verordening en open source-eis

  Het advies van de Landsadvocaat naar aanleiding van 2 vragen over de reikwijdte van de eIDAS-verordening en open source-eis.De vragen werden gesteld tijdens de plenaire behandeling van de Wet digitale overheid en bijbehorende novelle van 21 februari 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aansluiting Domein Roerende Zaken op Rijkspas

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over de aansluiting van Domein Roerende Zaken (DRZ) op de Rijkspas. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie DU Groeiopgave Almere

  Rapport met een onderzoek dat als doel had om te komen tot een onderbouwd oordeel over de noodzaak en de doeltreffendheid van de DU (decentralisatieuitkering) Groeiopgave Almere in de afgelopen 5 jaar. De evaluatie dient als basis voor de bestuurlijke besluitvorming over de voortzetting van de uitkering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over verdrag Raad van Europa over AI, mensenrechten, democratie en rechtsstaat

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over verdrag Raad van Europa over AI, mensenrechten, democratie en rechtsstaat

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeert de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken van het comité voor Artificiële intelligentie (CAI) van de Raad van Europa, het proces, de inzet en de verhouding met het EU-traject over de AI-verordening. De staatssecretaris stuurt de 'nulversie' van het verdrag mee.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Protocol flexibele pool Koninklijke Marechaussee

  Evaluatie van het ‘Protocol inzake de inzet van personeel vanuit de flexibel inzetbare pool Koninklijke Marechaussee’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Versterken rechtsstaat

  Beschrijving van de resultaten van de beleidsdoorlichting van het 1e artikel van het hoofdstuk IV van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met Kabinetsreactie op beleidsdoorlichting artikel 1 Versterken Rechtsstaat

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeert de Tweede Kamer over de Kabinetsreactie op de beleidsdoorlichting van begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties artikel 1 Versterken Rechtsstaat. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op