Zoekresultaten  1-50 van de 2.030 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Toekenningen Startbouwimpuls Gemeenten en projecten

  Overzicht van projecten die een bijdrage krijgen uit de Startbouwimpuls. Bij elk project staat de gemeente vermeld waarin het project ligt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van de Volkshuisvesting 2023

  De Staat van de Volkshuisvesting 2023 is de nieuwe integrale voortgangsrapportage over de 6 programma’s voor de volkshuisvesting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Categorieplan Werkplekomgeving

  In dit categorieplan staan de strategische inkoopplannen 2022 t/m 2024 op het gebied van de onderdelen kantoorinrichting, kantoorartikelen, blanco papier en facilitair drukwerk. Het vormt de basis voor een werkplekomgeving met een maatschappelijke impact binnen alle Rijkskantoren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek onzekerheden financiële verantwoording Beheer DSO-LV en IPLO 2022

  Onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) naar de onzekerheden van de financiële verantwoording Beheer DSO-LV en IPLO 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationale Aanpak Biobased Bouwen

  Dit rapport beschrijft de doelen, activiteiten en organisatie die nodig zijn om de markt voor biogrondstoffen in de bouw snel op te schalen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichting stand van zaken Basisregistratie Personen 2023

  Dit document geeft een gedetailleerd overzicht van de stand van zaken van alle punten van de Ontwikkelagenda BRP. Ook informatie over de realisatie van een doelarchitectuur voor de BRP en over enkele ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving staat in dit document. BRP staat voor Basisregistratie Personen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringsrapportage landspakket Curaçao 1 juli - 30 september 2023

  Dit rapport beschrijft de voortgang van de acties uit het Landspakket Curaçao in het 3e kwartaal van 2023. In het Landspakket Curaçao staan maatregelen op de gebieden financieel beheer, kosten en effectiviteit van de publieke sector, belastingen, de financiële sector, de economie, zorg, onderwijs en het versterken van de rechtsstaat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies hypotheeknormen 2024

  Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) adviseert over de financieringslastpercentages voor 2024 die horen bij de normen voor een hypothecaire lening.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Interim-auditrapport Staten-Generaal (IIA) 2023

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) met de tussentijdse bevindingen over het beheer van de begroting van de Staten-Generaal (Tweede en Eerste Kamer).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Interim-auditrapport 2023 BZK

  Tussentijdse bevindingen van de Auditdienst Rijk (ADR) over het financieel en IT-beheer bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Dit betreft de begrotingshoofdstukken Koninkrijksrelaties (IV), Binnenlandse Zaken (VII), Gemeentefonds (B), Provinciefonds (C) en het BES fonds (H).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport Fonds verduurzaming maatschappelijk vastgoed

  De centrale vraag in dit onderzoek is of en hoe een (revolverend) fonds voor verduurzaming van maatschappelijk vastgoed van meerwaarde kan zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Juridisch kader online onderzoek in publiek toegankelijke bronnen door gemeenten in het kader van de openbare orde

  Juridisch kader bij de Handreiking voor gemeenten voor online onderzoek bij het handhaven van de openbare orde.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking voor gemeenten voor online onderzoek bij het handhaven van de openbare orde

  Deze handreiking biedt een stappenplan om te beoordelen of het nodig is online onderzoek te doen om bepaalde openbare orde bevoegdheden in te kunnen zetten, of indien daarover nog geen duidelijkheid bestaat, om een algemeen beeld te kunnen vormen van een (dreigende) openbare orde verstoring.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MKBA EDI - Kosten en baten regie op gegevens en EDI-wallet

  Rapport over indirecte kosten en baten van de herziening van de eIDASverordening. Deze herziening heeft tot doel dat iedere lidstaat digitale wallets moet realiseren en laten certificeren voor gebruik binnen de EU. Het gaat om een Europees raamwerk voor een Digitale Identiteit (EUDI).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Kostengrens Methodiek

  De NHG-kostengrens bepaalt de maximale hypotheekwaarde die onder de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) valt. In 2020 is de manier waarop deze grens wordt bepaald aangepast. Dit rapport onderzoekt of deze aangepaste manier van bepalen doeltreffend is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Hoge Buffers, Lage Drempels: Evaluatie Borgtochtpremiemethodiek NHG

  Om recht te hebben op de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), betalen woningkopers bij aankoop van een woning een percentage van de hypotheeksom als borgtochtpremie aan de NHG. Dit rapport onderzoekt of deze borgtochtpremiemethodiek doeltreffend en doelmatig is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inrichting Gezantschap voor de BES-eilanden voor de EU, VN en economische ontwikkeling met Latijns-Amerika en het Caribisch gebied

  Verslag van de verkenning, de aandachtsgebieden, de geplande activiteiten en de inrichting van het gezantschap van de speciaal gezant voor Caribisch Nederland voor EU-fondsen, VN-fondsen en economische betrekkingen met Latijns-Amerika.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Categorieplan Vervoer en Verblijf - Efficiënt werken, slim reizen

  Dit categorieplan 2022 t/m 2024 gaat in op de manier van reizen en samenkomen van ambtenaren nu en in de toekomst. En de manier waarop producten en diensten daaromheen ingekocht worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • GRECO Vijfde evaluatieronde, tweede nalevingsverslag: Nederland

  Dit rapport beoordeelt hoe Nederland de aanbevelingen uit de evaluatie door de Groep van Staten tegen Corruptie van de Raad van Europa (GRECO) uit 2018 heeft opgevolgd. Dit is de Nederlandse vertaling van het oorspronkelijk Engelstalige rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tiende Voortgangsrapportage Binnenhof renovatie

  De 10e voortgangsrapportage geeft inzicht in de stand van zaken van het renovatieprogramma van het Binnenhof over de periode van maart tot en met augustus 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning Ladder voor duurzame verstedelijking - Opvattingen van private partijen

  Rapport over ervaringen van private partijen, zoals projectontwikkelaars en bouwbedrijven, met de Ladder voor duurzame verstedelijking.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kleine groene woonlocaties

  Rapport over het belang van kleinschalige woningbouwlocaties in het groen voor het woningbouwbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De veteranennota 2021-2022

  De Veteranennota beschrijft de werkzaamheden en behaalde resultaten in het afgelopen jaar op het gebied van het veteranenbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De veteranennota 2022-2023

  De Veteranennota beschrijft de werkzaamheden en behaalde resultaten in het afgelopen jaar op het gebied van het veteranenbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De veteranennota 2020-2021

  De Veteranennota beschrijft de werkzaamheden en behaalde resultaten in het afgelopen jaar op het gebied van het veteranenbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Landelijke werking Fonds Duurzaam Funderingsherstel

  Dit rapport onderzoekt de knelpunten van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel en stelt oplossingsrichtingen voor om deze knelpunten aan te pakken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van zaken implementatie Omgevingswet

  Rapport over de stand van zaken van de implementatie van de Omgevingswet

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagenboek onderzoek eilandelijke taken en middelen Caribisch Nederland

  In het bijlagenboek is per eilandelijke taak het beleid, de uitvoering en de middelen in beeld gebracht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Contourennotitie Nota Ruimte

  De Nota Ruimte is gericht op de nationale schaal, waarbij het gaat om Europees Nederland inclusief de territoriale wateren, zoals aangegeven in de Omgevingswet. De Nota heeft gaat over de leefomgeving in brede zin. Dus niet alleen op traditionele ruimtelijke onderwerpen, maar ook op veiligheid, gezondheid, milieu, landschappelijke en stedenbouwkundige waarden, cultureel erfgoed, natuur, klimaat en inclusiviteit. En niet alleen op gebouwen, infrastructuur en grondgebruik, maar ook op de ruimte in de ondergrond, op de Noordzee en in de lucht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringsagenda Landspakket Curaçao 4e kwartaal 2023

  In deze Uitvoeringsagenda Curaçao voor het 4e kwartaal van 2023 zijn de gerealiseerde afspraken uit de Uitvoeringsagenda 2023 voor het 3e kwartaal verdwenen, de afspraken uit de Uitvoeringsagenda 2023 voor het 3e kwartaal die nog gerealiseerd moeten worden, blijven staan en nieuwe afspraken voor het 4e kwartaal toegevoegd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag financieel toezicht provincies op gemeenten en gemeenschappelijke regelingen

  Verslag over het financieel toezicht door provincies op gemeenten en gemeenschappelijke regelingen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning GWP-eis Gebouw

  Verkenning van het beleidsvoornemen om een normering te introduceren voor de CO2-emissie van het materiaalgebruik in gebouwen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het gebruik van de bevoegdheid af te zien van horen in bezwaar

  Onderzoek naar het gebruik van de bevoegdheid af te zien van horen in bezwaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Proactief Maatwerk

  Een inventarisatie van mogelijkheden en knelpunten binnen de uitvoeringspraktijk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geclusterd overzicht wijzigingsvoorstellen

  Geclusterd overzicht wijzigingsvoorstellen bij het rapport Overzichtsstudie wijzigingsvoorstellen Algemene wet bestuursrecht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor Verduurzaming Bedrijventerreinen: Deelproject 1 - Definitie bedrijventerreinen

  Dit rapport beschrijft de overwegingen voor een eenduidige definitie van bedrijventerreinen in de Monitor Verduurzaming Bedrijventerreinen. De Monitor Verduurzaming Bedrijventerreinen brengt de energetische prestaties van bedrijventerreinen in kaart zodat gerichte maatregelen kunnen worden genomen om de energietransitie te versnellen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor Verduurzaming Bedrijventerreinen

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben de opdracht verstrekt om een eerste versie van de Landelijke Monitor Verduurzaming Bedrijventerreinen te ontwikkelen. Binnen deze monitor wordt informatie beschikbaar gesteld die relevant is om de potentie van de verduurzaming van bedrijventerreinen in kaart te brengen. Daarnaast wordt in deze monitor een uniforme en landelijke informatiebasis voor het monitoren van de verduurzaming van bedrijventerreinen gecreëerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht Woo-verzoeken met verbeurde dwangsommen - motie Omtzigt c.s.

  Rapport met overzicht van Woo-verzoeken met verbeurde dwangsommen - motie Omtzigt c.s..

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De gevolgen van EU-beleid en globale trends op de Nederlandse ruimtelijke ordening

  Dit document is alleen in het Engels beschikbaar. Hoewel ruimtelijke ordening geen jurisdictie van de Europese Commissie (EC) is, komt er wel veel wet- en regelgeving van de EC met een ruimtelijke impact op ons af. Om de effecten hiervan beter in kaart te krijgen, is er een onderzoek uitgevoerd voor de directie Ruimtelijk Beleid. Hier is gekeken naar de potentiële ruimtelijke impact van EU-beleid in en een aantal mondiale trends.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel voor een juridisch vooronderzoek naar enkele bepalingen uit de Wet bescherming klokkenluiders

  Afschrift van de hoofdvragen en deelvragen voor het juridisch vooronderzoek over de toezicht- en sanctietaken van het Huis voor klokkenluiders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Statische Analyse Toegankelijkheid Stemlokalen

  Statistische analyse over de toegankelijkheid van de stemlokalen bij de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag signalen gemeenten over PSWS-verkiezingen 2023

  Verslag van gemeenten over de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023. Het gaat over de uitvoerbaarheid van de verkiezingen en het proces van de uitslagvaststelling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie van de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) evalueert de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023. Het doel is te bepalen wat er verbeterd kan worden in het verkiezingsproces. Bij de evaluatie wordt de informatie betrokken uit de evaluatierapporten, die als bijlagen bij de evaluatie zijn gevoegd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie van Kiesraad over de Eerste Kamerverkiezing van 30 mei 2023

  Evaluatie door de Kiesraad van de Eerste Kamerverkiezing van 30 mei 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Steekproef Toegankelijkheid Stemlokalen 2023

  Rapport over de steekproef over de toegankelijkheid van stembureaus bij de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ervaringen GSB- en CSB-leden provinciale Verkiezingen en waterschapsverkiezingen 2023

  Rapport over de nieuwe procedure voor de vaststelling van de verkiezingsuitslagen inzake de provinciale Verkiezingen en waterschapsverkiezingen van maart 2023. De ervaringen van de leden van het gemeentelijk stembureau en de leden van het centraal stembureau zijn onderzocht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie van de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen

  Evaluatierapport van de Kiesraad over de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 2023, inclusief Eindrapportage Informatiepunt Verkiezingen 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2023

  Voortgang Landelijk actieplan studentenhuisvesting 2022-2030. De Landelijke monitor studentenhuisvesting 2023 geeft antwoord op vragen of er tekorten zijn op de studentenwoningmarkt en hoe groot deze zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Paal en perk stellen aan protestacties bij (privé)woningen van politici en andere personen

  In dit rapport wordt onderzocht op welke wijze het ongewenst en onaangekondigd thuis bezoeken van politici vanwege hun politieke overtuigingen strenger kan worden aangepakt of kan worden verboden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport Evaluatie Kader topstructuur en topfuncties Rijk 2017

  Het doel van deze evaluatie is inzicht verschaffen in het functioneren van het Kader topstructuur en topfuncties Rijk en onderzoeken welke verbeteringen mogelijk zijn binnen het huidige Kader. Het Kader topstructuur en topfuncties Rijk is het raamwerk dat de ministeries moeten gebruiken voor de inrichting van de topstructuur en daarbij behorende functies.

  Bekijk document gepubliceerd op