Zoekresultaten  1-50 van de 2.024 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Kamerbrief over evaluatie waarborginstellingen en waarborgstelsel

  Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de bevindingen uit de zbo-evaluatie van de waarborginstellingen Edelmetaal Waarborg Nederland en WaarborgHolland. Een eenluidende brief wordt aan de Eerste Kamer verstuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over Carbon Capture and Storage-subsidies

  Minister Van 't Wout beantwoordt vragen over Carbon Capture and Storage-subsidies.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij advies Adviescommissie verdeling 3,5 GHz-band en waarborging nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie

  Minister Adriaansens (EZK) biedt de Tweede Kamer het advies van de Adviescommissie verdeling 3,5 GHz-band en waarborging nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie aan. Dit advies gaat over hoe en per wanneer de 3,5 GHz-band in heel Nederland ter beschikking kan worden gesteld voor mobiele communicatie, op een wijze die de verzorging van de nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie die momenteel in de 3,5 GHz-band wordt afgewikkeld, waarborgt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op rapport van Joint Research Centre (JRC) Carbon accounting of forest bioenergy

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Waarborging .nl-domein Evaluatie 2015 - 2022

  Overzicht op hoofdlijnen van de relevante ontwikkelingen in de periode na de ondertekening van het convenant op de punten zoals deze zijn omschreven in het Eindrapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over marktordening van Carbon Capture and Storage (CCS)

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op Kamervragen over de marktordening van Carbon Capture and Storage (CCS). Het lid Bontenbal (CDA) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Carbon tax in British Columbia

  In de Canadese provincie British Columbia is sinds 1 juli 2008 een zogenoemd carbon tax van kracht. Minister Kamp informeert de Tweede Kamer over dit Canadese systeem en vergelijkt dit met de Nederlandse heffingssystematiek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij de kabinetsreactie op de consultatie Carbon Leakage

  Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Mansveld (IenM) en minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer bij de kabinetsreactie op de consultatie over Carbon Leakage (koolstoflekkage).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken Carbon Capture and Storage (CCS)

  Staatssecetaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK – Klimaat en Energie) informeert de Tweede kamer over de stand van zaken over de afvang, transport en opslag van CO2 (Carbon Capture and Storage, CCS). Voor de CO2- reductiedoelstelling van 2030 is additionele infrastructuur voor CO2-transport en -opslag vereist.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over rapport A carbon takeback obligation for fossil fuels: Feasibility study - phase 2

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) reageert op het rapport 'A carbon takeback obligation for fossil fuels: Feasibility study phase 2'. De commissie voor Economische Zaken en Klimaat had om een reactie gevraagd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie op advies verdeling 3,5 GHz-band

  Minister Adriaansens (EZK) deelt haar reactie op het advies van de Adviescommissie verdeling 3,5 GHz-band en waarborging nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie met de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Instellingsbesluit Adviescommissie Verdeling 3,5 GHz-band en NSV-communicatie

  Besluit van de minister van Economische Zaken en Klimaat tot instelling van de Adviescommissie verdeling 3,5 GHz-band en waarborging nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie (Instellingsbesluit Adviescommissie Verdeling 3,5 GHz-band en NSV-communicatie).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over CCS-installatie bij waterstofproject Shell

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt zijn antwoorden op vragen over de CSS-installatie (carbon capture and storage) bij een waterstofproject van Shell. De vragen zijn gesteld door de Tweede Kamerleden Teunissen en Van Raan (PvdD). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief rapport onderzoek koolstoflekkage non-ETS

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt het rapport 'Risk of carbon leakage in Dutch non-ETS sectors' naar de Tweede Kamer. Ook geeft de minister een samenvatting van het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voornemen tot verstatelijking Verispect B.V.

  Minister Kamp (EZ) informeert de Tweede Kamer over het voornemen om de taken van Verispect B.V. onder te brengen bij Agentschap Telecom. Verispect B.V. houdt toezicht op de Metrologiewet en de Waarborgwet. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag panelgesprek MKB toets AI-verordening

  Het panelgesprek op 22 september 2022 ging over de AI-verordening die door de Europese Commissie is gepubliceerd. De verordening moet ervoor zorgen dat er veilige AI-systemen op de interne markt komen met waarborgen voor de bescherming van fundamentele rechten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met actuele stand van zaken 'Fit for 55'-pakket van de Europese Commissie

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Eerste Kamer wat de recente ontwikkelingen in Oekraïne betekenen voor de kabinetsappreciatie van de Europese voorstellen binnen het ‘Fit for 55’-pakket die gericht zijn op herziening en herschikking van de EU-richtlijn en -verordening voor hernieuwbaar gas, aardgas en waterstof (“Waterstof en gas decarbonisatiepakket”).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie op moties uit tweeminutendebat Milieuraad

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) reageert op 2 moties van het Tweede Kamerlid Thijssen en de motie-Kröger-Klaver. De moties gaan over de Effort Sharing Regulation, het Carbon Border Adjustment Mechanism, en de hoge gasprijzen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over veiligheid op hoge zendmasten en omroepetherdistributie

  Brief van minister Verhagen (EL&I) aan de Tweede Kamer over de uitkomsten van het onderzoek naar de verantwoordelijkheid voor de veiligheid op de hoge zendmasten. Ook is onderzocht hoe de continuïteit van de dienstverlening voor de omroepetherdistributie beter kan worden gewaarborgd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitvoering motie over toegang tot de Commissie van Aanbestedingsexperts

  Minister Kamp (EZ) informeert de Tweede Kamer hoe hij uitvoering geeft aan de aangenomen motie Schouten/Gesthuizen. Deze motie verzoekt het kabinet snelle en laagdrempelige toegang tot onafhankelijk advies bij de Commissie van Aanbestedingsexperts te waarborgen en zo nodig extra financiële middelen in te zetten om de capaciteit te kunnen uitbreiden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over 2e collectieve actie IEA strategische olievoorraad

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de tweede collectieve actie van de leden van het Internationaal Energie Agentschap (IEA). Hij gaat in op de situatie in de wereldwijde oliemarkt (met name de Europese markt voor diesel) en op de acties die moeten borgen dat brandstofleveranties gewaarborgd blijven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbieding nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel implementatie richtlijn (EU) 2019/1

  Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het voorstel van wet tot wijziging van de Mededingingswet en de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2019/1 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een doeltreffendere handhaving en ter waarborging van de goede werking van de interne markt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over investering ArcelorMittal en Belgische overheden in groen staal

  Minister Blok (EZK) geeft antwoord op vragen over de berichten 'ArcelorMittal ondertekent intentieverklaring met de Belgische en Vlaamse regering ter ondersteuning van een investering van 1,1 miljard euro in decarbonisatietechnologieën in de toonaangevende vestiging in Gent' en '1 miljard voor groenere staalproductie ArcelorMittal in Gent'. De Tweede Kamerleden Bontenbal (CDA) en Leijten (SP) hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel implementatie richtlijn (EU) 2019/1

  Staatssecretaris Keijzer reageert op vragen en opmerkingen over het wetsvoorstel tot wijziging van de Mededingingswet en de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2019/1 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een doeltreffendere handhaving en ter waarborging van de goede werking van de interne markt (PbEU 2019, L 11).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van antwoord wetsvoorstel wijziging Mijnbouwwet

  Antwoorden van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op de vragen van de Eerste Kamer over het voorstel tot wijziging van de Mijnbouwwet in verband met implementatie van richtlijn nr. 2009/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de geologische opslag van kooldioxide en tot wijziging van richtlijn 85/337/EEG van de Raad, de richtlijnen 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG en 2008/1/EG en verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad (PbEG L 140) en van Ospar Decision 2007/2 on the storage of carbon dioxide streams in geological formations (Kamerstuknummer 32343).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Gaswinning Groningen en meerjarenprogramma NCG

  Hierbij treft u de Kamerbrief Kamerbrief Gaswinning Groningen en meerjarenprogramma NCG. Het kabinet heeft besloten om de voorlopige voorziening die de Raad van State met haar uitspraak van 18 november 2015 heeft getroffen voor het gasjaar 2015/2016 in stand te houden. Dat betekent dat de gaswinning wordt beperkt tot 27 miljard m³ met ruimte voor meer productie als dat nodig is om de leveringszekerheid te waarborgen. De keuze voor dit productieniveau is in lijn met het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Op basis van het nieuwe winningsplan van NAM zal het kabinet volgend jaar, na advisering door SodM en decentrale overheden, een besluit nemen voor de langere termijn. Hieronder treft u tien bijlagen bij deze Kamerbrief. De eerste bijlage, de invulling van aantal andere moties en toezeggingen, treft u achter de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de afvalwaterinjectie in Twente

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) geeft antwoord op vragen over de afvalwaterinjectie in Twente. Het Tweede Kamerlid Omtzigt heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoorden commissievragen over aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus

  Minister Van 't Wout beantwoordt commissievragen over aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitvoering motie opschorten frackwerkzaamheden

  Minister Kamp (EZ) meldt de Tweede Kamer hoe hij de motie van het Kamerlid Mulder c.s. uitvoert. Deze motie vraagt om opschorting van alle frackwerkzaamheden in afwachting van de seismische risicoanalyse en de wijziging van de Mijnbouwwet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met Geannoteerde agenda Raad Concurrentievermogen 7-8 december 2023

  Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer de Geannoteerde agenda voor de Raad voor Concurrentievermogen op 7 en 8 december 2023.

 • Kamerbrief over economische maatregelen met betrekking tot het coronavirus

  Minister Wiebes, minister Hoekstra en minister Koolmees informeren de Tweede Kamer over de economische maatregelen met betrekking tot het coronavirus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over het verscherpte toezicht op de zoutwinning

  Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over handhaving verscherpt toezicht op Nouryon Salt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over supermarkten en verduurzaming

  Staatssecretaris Dijksma (EZ) informeert de Tweede Kamer over verantwoordelijkheden van supermarkten op het gebied van verduurzaming en arbeidsomstandigheden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gebruik van garageboxen als postdepot door TNT Post

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over regeldruk

  Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen over regeldruk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over geannoteerde agenda formele Telecomraad 5 december 2023

  Minister Adriaansens (EZK) en staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) sturen de Tweede Kamer de geannoteerde agenda van de formele Telecomraad van 5 december 2023.

 • Voortgangsrapportage Actieplan Nanotechnologie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen naar aanleiding van Jaarverslag ATR 2019

  Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen naar aanleiding van het  Jaarverslag  voor 2019 van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) .

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over reactie op motie over in Nederland gewonnen gas

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) reageert op een motie van het Tweede Kamerlid Omtzigt (Omtzigt). Deze motie verzoekt de regering om een strategie waarmee ernaar gestreefd wordt dat in Nederland gewonnen gas beschikbaar is voor de Nederlandse consument en ook duidelijk gemaakt wordt wat de verhouding is tussen Nederland als doorvoerland van gas en het van het gas afhalen van Nederlandse huishoudens.

 • Stand van zaken Zwartboek Regeldruk MKB-NL

  Overzicht van alle knelpunten in wet- en regelgeving die MKB-NL heeft aangedragen in het Zwartboek Regeldruk, met hierop een reactie van de verantwoordelijke ministeries.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleding van het verslag inzake de verwerking in Frankrijk van Nederlandse bestraalde splijtstoffen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over winning van onconventioneel gas

  Antwoorden van de minister van Economische Zaken op vragen die zijn gesteld door het lid Van Tongeren (GroenLinks) over proefboringen naar ‘onconventioneel gas’ (ingezonden 30 juli 2010).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het gebruik van chemicaliën bij Wijk & Aalburg en bij Brakel

  Antwoorden van minister Verhagen (EL&I) op vragen van het Kamerlid Van Tongeren (GroenLinks) over het gebruik van chemicaliën bij gaswinning in de omgeving van Wijk & Aalburg en Brakel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbieding geannoteerde agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen, 22 tot en met 24 juli 2013

  Brief van minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer met een geannoteerde agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen, die van 22 tot en met 24 juli zal plaatsvinden in Vilnius, Litouwen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met actualisatie Digitale Agenda.nl

  Brief van minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer met de actualisatie van de Digitale Agenda.nl.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie per knelpunt uit onderzoek regeldruk mkb

  Staatssecretaris Keijzer reageert op elk van de knelpunten uit het onderzoek naar de ervaren regeldruk bij mkb-ondernemers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage beantwoording feitelijke vragen over het artikel 47-besluit inzake de concentratie van PostNL en Sandd

  Betreft vragen en antwoorden betreffende de toekomstige ontwikkeling van de Nederlands postsector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording schriftelijke Kamervragen fracties CDA, PvdA, SP, VVD, ChristenUnie, D66 en Partij voor de Dieren n.a.v. brief inzake invulling Fes-enveloppe

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met Verslag Energieraad 17 oktober 2023

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de Energieraad die op 17 oktober 2023 plaatsvond in Luxemburg.

 • Kamerbrief Nanotechnologie

  Kamerbrief van minister Verhagen (EL&I), inzake de 2e voortgangsrapportage Nanotechnologie.

  Bekijk document gepubliceerd op