Zoekresultaten  1-20 van de 926 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Voorstel van wet waarborgen parlementaire betrokkenheid

  Het wetsvoorstel gaat over het waarborgen van de parlementaire betrokkenheid bij de aanwijzing van andere samenwerkingsverbanden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader rapport wetsvoorstel waarborgen parlementaire betrokkenheid

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) stuurt het nader rapport over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden naar de Koning en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over het waarborgen van de parlementaire betrokkenheid bij de aanwijzing van andere samenwerkingsverbanden. Het nader rapport gaat over het advies van de Raad van State (RvS) over dit wetsvoorstel.

 • Waarborgen voor Heimelijk Werk

  Het rapport gaat over onderzoek van de commissie Waarborgen Werken Onder Dekmantel. De commissie onderzoekt mogelijkheden om het heimelijk werken door de politie te versterken en geeft hier advies over.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies RvS wetsvoorstel waarborgen parlementaire betrokkenheid

  De Raad van State (RvS) geeft advies over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden naar de Koning en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over het waarborgen van de parlementaire betrokkenheid bij de aanwijzing van andere samenwerkingsverbanden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van toelichting wetsvoorstel waarborgen parlementaire betrokkenheid

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft een toelichting op het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden naar de Koning en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over het waarborgen van de parlementaire betrokkenheid bij de aanwijzing van andere samenwerkingsverbanden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Nader rapport wetsvoorstel waarborgen parlementaire betrokkenheid

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het waarborgen van een sterke rechtsstaat en veilig Nederland

  Ambtelijk geformuleerde aandachtspunten die voor Justitie en Veiligheid (JenV) van belang zijn in aanloop naar de verkiezingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De hackbevoegdheid in het buitenland

  Rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het rapport gaat over een rechtsvergelijkend onderzoek naar het gebruik van de wettelijke hackbevoegdheid van de politie in het buitenland. Daarnaast bespreekt het rapport het waarborgen van de kwaliteit van gegevens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over ontwikkelingen College voor de Rechten van de Mens

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de actuele ontwikkelingen naar aanleiding van een melding van een vermoeden van een misstand bij het College voor de Rechten van de Mens (CRM) Hij gaat daarbij  in op de maatregelen om de continuïteit van het CRM te waarborgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage Functionaris Gegevensbescherming Passagiersinformatie-eenheid Nederland 2022

  Rapportage over het jaar 2022 van de functionaris voor gegevensbescherming van de Passagiersinformatie-eenheid Nederland (FG). De rapportage gaat in op de controle van de FG op de verwerking van de persoonsgegevens door de Passagiersinformatie-eenheid Nederland (Pi-NL) en de uitvoering van de waarborgen voor de gegevensbescherming. Ook bevat de rapportage statistieken over verstrekking, doorgeven van of verzoeken om passagiersgegevens op grond van de artikelen 9a tot en met 16 van de PNR-wet (Personal Name Record).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage Functionaris Gegevensbescherming Passagiersinformatie-eenheid Nederland 2022

  Rapportage over het jaar 2022 van de functionaris voor gegevensbescherming van de Passagiersinformatie-eenheid Nederland (FG). De rapportage gaat in op de controle van de FG op de verwerking van de persoonsgegevens door de Passagiersinformatie-eenheid Nederland (Pi-NL) en de uitvoering van de waarborgen voor de gegevensbescherming. Ook bevat de rapportage statistieken over verstrekking, doorgeven van of verzoeken om passagiersgegevens op grond van de artikelen 9a tot en met 16 van de PNR-wet (Personal Name Record).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Brief bevindingen inspectiebezoek JC Zeist 8 september 2023

  Afschrift de brief van de Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie Gezondheidszorg en jeugd, de Inspectie van het Onderwijs en de Nederlandse Arbeidsinspectie van 29 november 2023. Aanleiding van deze brief was een inspectiebezoek op 8 september 2023 aan Justitieel Complex Zeist (JC Zeist). De brief gaat over de bevindingen en aanbevelingen van de inspecties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so over de JBZ Raad van 4 en 5 december 2023 algemeen en asiel en migratie deel

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming), minister Yeşilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van der Burg (JenV) geven antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) over de JBZ-Raad (Raad Justitie en Binnenlandse Zaken) van 4 en 5 december 2023. De vragen gingen over de Verordening voorkoming en bestrijding van seksueel kindermisbruik, de mensenhandelrichtlijn, asiel en migratie, de Schengen-toetreding van Roemenië en Bulgarije en vluchtelingen. De vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten bij Woo-besluit over de verhoging verkeersboete

  Openbaar gemaakte documenten bij een besluit op een verzoek om informatie over de verhoging verkeersboete.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanpak personeelskrapte en capaciteitsproblematiek gevangeniswezen

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de oorzaken van de personeelskrapte en capaciteitsproblematiek in het gevangeniswezen. Hij gaat daarbij in op de maatregelen die hij wil nemen en de voorbereidingen die hij treft voor als de druk op de capaciteit in het gevangeniswezen nog verder toeneemt.

 • Evaluatie van de wijziging van de B8/3-regeling

  Rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het rapport bevat een planevaluatie en procesevaluatie van een wijziging in de B8/3-regeling van augustus 2019. Het sluit af met 2 aanbevelingen. De B8/3-regeling is een verblijfsregeling voor slachtoffers en getuigen van mensenhandel die aangifte doen of meewerken aan het strafproces.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage Landeninformatie Bosnië Herzegovina Brazilië Jamaica Kosovo Mongolië en Servië

  De bijlage geeft een toelichting per land bij de herbeoordelingen van Bosnië en Herzegovina, Brazilië, Jamaica, Kosovo, Mongolië en Servië als veilige landen van herkomst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Indicatoren van agressie en geweld

  Rapport van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC). Het rapport gaat over een verkenning naar indicatoren van agressie en geweld tegen politieambtenaren, brandweerlieden en buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie op WODC rapport over de evaluatie van de B8 3 regeling

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) stuurt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport 'Evaluatie van de wijziging van de B8/3-regeling' van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). De B8/3-regeling is een verblijfsregeling voor slachtoffers en getuigen van mensenhandel die aangifte doen of meewerken aan het strafproces. Hij geeft zijn beleidsreactie op het rapport.

 • Wet van 7 juni 2023 tot wijziging van de Binnenvaartwet in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2017/2397 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart en tot intrekking van de richtlijnen 91/672/EEG en 96/50/EG van de Raad

  Bekijk document gepubliceerd op