Zoekresultaten  1-50 van de 570 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Organisatie: Ministerie van Financiënverwijder
 • Carbon price floor for electricity generation and industry

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek waarborgenkader selectieprocessen en instrumenten Belastingdienst Toeslagen en Douane

  Onderzoek over het waarborgenkader van de selectieprocessen en selectie-instrumenten van de Belastingdienst Toeslagen en Douane.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport van feitelijke bevindingen Waarborgen Projectcode 1043

  De Auditdienst Rijk (ADR) heeft een onderzoek verricht naar de opzet en het bestaan van de door de Belastingdienst opgestelde en versterkte waarborgen rond projectcode 1043. Deze projectcode maakt deel uit van de uitvoerings- en toezichtstrategie van de Belastingdienst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afsluiting onderzoek security waarborgen Target 2 Consolidatie

  Onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) naar het project 'DSTA - Target 2 consolidatie'. Het Agentschap van Financiën heeft ter voorbereiding op veranderingen in het internationale betalingsverkeer deze consolidatie uitgevoerd. De resultaten van de audit worden hierbij gepubliceerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichting uitkomst analyses Wet waarborgen gegevensverwerking Belastingdienst, Toeslagen en Douane (WGBTD)

  Toelichting op de uitkomst van de analyses van de grondslagen voor verschillende soorten gegevensverwerkingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De toekomst van de trustsector

  Dit rapport onderzoekt de vraag of bij trustdienstverlening de integriteit voldoende is te waarborgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatieplan Belastingdienst 2024-2028

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatieplan Toeslagen 2024-2026

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatieplan Douane 2023-2027

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek zelfreinigende maatregelen bij de aanbesteding van Perceel C

  In 2022 is voor perceel C een beoordeling uitgevoerd op ernstige beroepsfout of vervalsing van de mededinging. Dit onderzoek betreft de ADR-beoordeling van de waarborgen in opzet bestaan en werking van de beoordelingsprocessen van het Agentschap.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringstoets CBAM-taken Douane

  De Douane heeft de uitvoerbaarheid beoordeeld van de taken die de Douane krijgt op basis van de Europese Verordening voor een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek naar het proces van totstandkoming van eindprocessen-verbaal FIOD

  Doel van de audit is meer inzicht te krijgen in de opzet en werking van de kwaliteitswaarborgen in de totstandkoming van het eindproces-verbaal. De ADR concludeert dat de FIOD organisatorische en technische maatregelen heeft getroffen om de kwaliteit van het eindproces-verbaal te borgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Review accountantscontrole financiële verantwoording 2019 van CEA, WBF, NBM en NLFI

  De Auditdienst Rijk heeft reviews uitgevoerd op de door publieke accountantskantoren uitgevoerde accountantscontrole voor 4 instellingen over het jaar 2019. Het gaat om de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA), het Waarborgfonds Motorverkeer (WBF), het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars (NBM) en NL Financial Investment (NLFI).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringstoets wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Pijler 2)

  De Belastingdienst heeft de uitvoerbaarheid beoordeeld van het voorstel van wet houdende Invoering van de Wet minimumbelasting 2024 en enkele wijzigingen in de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in de Invorderingswet 1990 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2523 van de Raad van 14 december 2022, tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen in de Unie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Departementaal Meerjarig InformatiePlan Financiën 2024-2026

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport ziekteverzuim ministerie van Financiën

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over onderzoek naar het ziekteverzuim binnen het ministerie van Financiën. Het doel is inzicht te geven in de huidige sturing op verzuim en de bijdrage van de ingezette acties om het ziekteverzuim terug te dringen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Berekening van de thuiswerkkosten t.b.v. een thuiswerkkostenvergoeding

  Rapport van het Nibud over de kosten van thuiswerken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Half vol of half leeg? Eindrapportage microbelevingsmonitor regeldruk 2010

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bevindingen Quick scan monitoring PPS De Knoop Utrecht 2018

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over een assuranceonderzoek naar het systeem van registratie en afhandeling van meldingen over het facilitair beheer van Rijkskantoor 'De Knoop' in Utrecht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitoring PPS Kempkensberg Groningen 2018

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over de publiek-private samenwerking (PPS) bij het facilitair beheer van het Belastingdienstkantoor aan de Kempkensweg in Groningen. Jaarlijks wordt een audit uitgevoerd naar de betrouwbaarheid van het monitoringsysteem op de kwaliteit van de facilitaire dienstverlening. De ADR komt tot het oordeel dat het monitoringsysteem voldoet aan de gestelde normen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Assurancerapport Monitoring PPS Hamburgerbroeklaan Doetinchem 2020

  Het facilitair beheer van het Belastingdienstkantoor in Doetinchem is ingericht op basis van het samenwerkingsmodel publiek-private samenwerking (PPS). De Auditdienst Rijk heeft onderzocht of het monitoringsproces voor de prestatie-eisen die zijn afgesproken goed heeft gewerkt in 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Assurancerapport monitoring PPS 2016 Kempkensberg Belastingkantoor Groningen

  Jaarlijks wordt een audit uitgevoerd naar de betrouwbaarheid van het monitoringsysteem op de kwaliteit van de facilitaire dienstverlening. De Auditdienst Rijk komt tot het oordeel dat het monitoringsysteem voldoet aan de gestelde normen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitoring PPS Hamburgerbroeklaan Doetinchem 2018

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over de publiek-private samenwerking (PPS) bij het facilitair beheer van het Belastingdienstkantoor aan de Hamburgerbroeklaan in Doetinchem. Jaarlijks wordt een audit uitgevoerd naar de betrouwbaarheid van het monitoringsysteem op de kwaliteit van de facilitaire dienstverlening. De ADR komt tot het oordeel dat het monitoringsysteem voldoet aan de gestelde normen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag Eurogroep en Ecofinraad 8 en 9 november 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beoordeling Herziening benchmarkverordening

  Fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 6 UvA-Onderzoeksrapport Intermediair model - Onderzoek naar de invoering van het intermediairmodel in de accountancysector - 22 September 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gerichte vrijstelling thuiswerkvergoeding

  Dit kwantitatieve onderzoek is uitgevoerd voor de invoeringstoets Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten en Verhoging vrije ruimte WKR in verband met de steunpakketten vanwege COVID-19. De invoeringstoets is een lichtvoetige bestudering van de werking van nieuwe regelgeving in de praktijk, met bijzondere aandacht voor de gevolgen voor de doelgroep en de uitvoering. De invoeringstoets wordt uitgevoerd op het vroegst mogelijke moment om zo vroegtijdig te kunnen bijsturen of zelfs te stoppen als het volledig mis dreigt te gaan. In dit onderzoek zijn de gevolgen in kaart gebracht voor burgers en bedrijven die met de gerichte vrijstelling thuiswerkkosten te maken hebben gehad.

 • Eindrapportage Regeldruk Bedrijven, april 2010

  Met de val van het kabinet Balkenende IV is deze rapportage de laatste over het programma Regeldruk Bedrijven. In de rapportage wordt niet alleen ingegaan op de voortgang van de concrete acties, maar ook inzicht gegeven in de eindstand van de diverse onderdelen van het programma. In onderstaande tabel wordt de realisatie van het kabinet afgezet tegen de doelstellingen en wordt een doorkijk gegeven naar de verwachtingen voor 2011 en later.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksopdracht gebruik publieke en private clouddiensten Belastingdienst

  Onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) naar gebruik publieke en private clouddiensten Belastingdienst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Belevingsmonitor Regeldruk 2010

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatierapport Europese aanbesteding PPS Renovatie Financiën

  De Europese aanbesteding voor de renovatie van het ministerie van Financiën was het eerste pilotproject voor Rijkshuisvesting in Nederland met behulp van pps. In dit rapport blikt de projectorganisatie terug op het verloop van de aanbesteding en de leerpunten die daaruit naar voren zijn gekomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatierapport Europese aanbesteding PPS Renovatie Financiën

  Bekijk document gepubliceerd op

 • HVP-controle

  De Auditdienst Rijk (ADR) heeft onderzoek gedaan bij het ministerie van Financiën om vast te stellen of aan de gestelde eisen voor het eerste betaalverzoek voor het Herstel- en Veerkrachtplan (HVP) wordt voldaan. De ADR constateert dat de onderzochte mijlpalen en doelstellingen volledig en juist zijn en dat de procesbeschrijving een goed beeld geeft van hoe het proces binnen het ministerie van Financiën is ingericht. Het ministerie van Financiën heeft geen investeringsmaatregelen in het HVP en derhalve is hier geen onderzoek naar gedaan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Druk en tegendruk: Slotrapportage kwartiermakers toekomst accountancy

  De Kwartiermakers toekomst accountancy presenteren hun bevindingen en eindconclusies.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek Follow-up Archiefbeheer Belastingdienst

  Shared Service Organisatie Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (SSO CFD) van de Belastingdienst, heeft de Auditdienst Rijk (ADR) gevraagd onderzoek te doen naar hoe de aanbevelingen uit de onderzoeken van de ADR en de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed, (lOenE) uit 2021 zijn opgevolgd. Dit teneinde de DG Belastingdienst in staat te stellen te kunnen beoordelen of het vernietigingsproces voor het fysieke archief weer kan worden vrijgegeven. Uit het onderzoek blijkt dat een groot aantal aanbevelingen (in opzet) is opgevolgd, dan wel onderhanden is. SSO CFD heeft meerdere acties ondernomen om het archiefbeheer te verbeteren, zoals de introductie van het digitale aanbiedingsformulier en het retourformulier bij onjuiste aanbieding.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorlopige beoordeling RRF-betaalverzoek Kroatië

  Voorlopige beoordeling door de Europese Commissie van een betaalverzoek van Kroatië voor de herstel- en veerkrachtfaciliteit (Recovery and Resilience Facility, RRF). Dit document is in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Financiën Kwartaalrapportage oktober 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Impactanalyse afschaffing vrijstelling duaal verbruik kolen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 Actuele onderwerpen toezeggingen en moties

  Bijlage 1 Actuele onderwerpen toezeggingen en moties

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringstoetsen wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2024 (OFM 2024)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 7 SEO_AEF-Vervolgonderzoek Audit-only model - Vormgevingsopties operationele splitsing accountancysector - 27 September 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Comptabiliteitswet 2016

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beoordeling Richtlijn Business in Europe: Framework for income taxation

  Fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Benchmark staffuncties Douane

  Onderzoek naar de kosten van de staffuncties bij de Douane, ten opzichte van vergelijkbare overheidsorganisaties. Door de vele wijzigingen bij de Douane is de vraag ontstaan of de staffunctie van de Douane voldoende is meegegroeid met de toegenomen taken in het primaire proces.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Impactanalyse afschaffen inputvrijstelling aardgas voor elektriciteitsopwekking en vrijstelling kolenbelasting voor gebruik kolen bij elektriciteitsopwekking

  Bekijk document gepubliceerd op

 • CW3.1 kaders wetsvoorstel Belastingplan 2024

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Transparant en bestuurbaar maken van Beheer en Onderhoud

  Adviesrapport over de tijdsbesteding van beheer en onderhoud aan ICT-systemen van de Belastingdienst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 3 Correctiebeleid v 2 1

  Bijlage 3 Correctiebeleid v 2 1

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tussentijds rijksbreed beeld ADR 2023

  In deze nota schetst de Auditdienst Rijk (ADR) het tussentijdse rijksbrede beeld over 2023. Dit is gebaseerd op de kennis en inzichten die de ADR heeft opgedaan bij de onderzoeken voor de Rijksdienst in de 1e helft van 2023. Ook heeft de ADR een aantal goede praktijkvoorbeelden uit de interim-rapportages 2023 opgenomen op het terrein van financieel beheer, IT-beheer en informatiebeveiliging.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Departementaal programmaplan Informatie op Orde 2021-2026

  Het programmaplan Informatie op Orde (IOO) van Financiën heeft als doel de informatiehuishouding en -voorziening te verbeteren. Dit plan is geactualiseerd en openbaar gemaakt, zoals toegezegd door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en vervangt daarmee het eerder openbaar gemaakte plan van januari 2022.