Zoekresultaten  1-50 van de 593 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Organisatie: Ministerie van Financiënverwijder
 • Carbon price floor for electricity generation and industry

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek waarborgenkader selectieprocessen en instrumenten Belastingdienst Toeslagen en Douane

  Onderzoek over het waarborgenkader van de selectieprocessen en selectie-instrumenten van de Belastingdienst Toeslagen en Douane.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport van feitelijke bevindingen Waarborgen Projectcode 1043

  De Auditdienst Rijk (ADR) heeft een onderzoek verricht naar de opzet en het bestaan van de door de Belastingdienst opgestelde en versterkte waarborgen rond projectcode 1043. Deze projectcode maakt deel uit van de uitvoerings- en toezichtstrategie van de Belastingdienst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afsluiting onderzoek security waarborgen Target 2 Consolidatie

  Onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) naar het project 'DSTA - Target 2 consolidatie'. Het Agentschap van Financiën heeft ter voorbereiding op veranderingen in het internationale betalingsverkeer deze consolidatie uitgevoerd. De resultaten van de audit worden hierbij gepubliceerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichting uitkomst analyses Wet waarborgen gegevensverwerking Belastingdienst, Toeslagen en Douane (WGBTD)

  Toelichting op de uitkomst van de analyses van de grondslagen voor verschillende soorten gegevensverwerkingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De toekomst van de trustsector

  Dit rapport onderzoekt de vraag of bij trustdienstverlening de integriteit voldoende is te waarborgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek zelfreinigende maatregelen bij de aanbesteding van Perceel C

  In 2022 is voor perceel C een beoordeling uitgevoerd op ernstige beroepsfout of vervalsing van de mededinging. Dit onderzoek betreft de ADR-beoordeling van de waarborgen in opzet bestaan en werking van de beoordelingsprocessen van het Agentschap.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringstoets CBAM-taken Douane

  De Douane heeft de uitvoerbaarheid beoordeeld van de taken die de Douane krijgt op basis van de Europese Verordening voor een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek naar het proces van totstandkoming van eindprocessen-verbaal FIOD

  Doel van de audit is meer inzicht te krijgen in de opzet en werking van de kwaliteitswaarborgen in de totstandkoming van het eindproces-verbaal. De ADR concludeert dat de FIOD organisatorische en technische maatregelen heeft getroffen om de kwaliteit van het eindproces-verbaal te borgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Review accountantscontrole financiële verantwoording 2019 van CEA, WBF, NBM en NLFI

  De Auditdienst Rijk heeft reviews uitgevoerd op de door publieke accountantskantoren uitgevoerde accountantscontrole voor 4 instellingen over het jaar 2019. Het gaat om de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA), het Waarborgfonds Motorverkeer (WBF), het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars (NBM) en NL Financial Investment (NLFI).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringstoets wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Pijler 2)

  De Belastingdienst heeft de uitvoerbaarheid beoordeeld van het voorstel van wet houdende Invoering van de Wet minimumbelasting 2024 en enkele wijzigingen in de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in de Invorderingswet 1990 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2523 van de Raad van 14 december 2022, tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen in de Unie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport ziekteverzuim ministerie van Financiën

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over onderzoek naar het ziekteverzuim binnen het ministerie van Financiën. Het doel is inzicht te geven in de huidige sturing op verzuim en de bijdrage van de ingezette acties om het ziekteverzuim terug te dringen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitkomsten inventarisatie koopkrachtmaatregelen na 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Berekening van de thuiswerkkosten t.b.v. een thuiswerkkostenvergoeding

  Rapport van het Nibud over de kosten van thuiswerken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Half vol of half leeg? Eindrapportage microbelevingsmonitor regeldruk 2010

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2a - Rapport kwantitatief onderzoek bij Invoeringstoets Thuiswerkkosten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bevindingen Quick scan monitoring PPS De Knoop Utrecht 2018

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over een assuranceonderzoek naar het systeem van registratie en afhandeling van meldingen over het facilitair beheer van Rijkskantoor 'De Knoop' in Utrecht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitoring PPS Kempkensberg Groningen 2018

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over de publiek-private samenwerking (PPS) bij het facilitair beheer van het Belastingdienstkantoor aan de Kempkensweg in Groningen. Jaarlijks wordt een audit uitgevoerd naar de betrouwbaarheid van het monitoringsysteem op de kwaliteit van de facilitaire dienstverlening. De ADR komt tot het oordeel dat het monitoringsysteem voldoet aan de gestelde normen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Assurancerapport Monitoring PPS Hamburgerbroeklaan Doetinchem 2020

  Het facilitair beheer van het Belastingdienstkantoor in Doetinchem is ingericht op basis van het samenwerkingsmodel publiek-private samenwerking (PPS). De Auditdienst Rijk heeft onderzocht of het monitoringsproces voor de prestatie-eisen die zijn afgesproken goed heeft gewerkt in 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Assurancerapport monitoring PPS 2016 Kempkensberg Belastingkantoor Groningen

  Jaarlijks wordt een audit uitgevoerd naar de betrouwbaarheid van het monitoringsysteem op de kwaliteit van de facilitaire dienstverlening. De Auditdienst Rijk komt tot het oordeel dat het monitoringsysteem voldoet aan de gestelde normen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorlopige beoordeling 1ste RRF betaalverzoek Finland

  Voorlopige beoordeling van betaalverzoek in het kader van de faciliteit voor herstel en veerkracht (Recovery and Resilience Facility, RRF) die de Europese Commissie publiceert ter bespreking in het Economisch en Financieel Comité (EFC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht Raadsakkoord herziening Europees begrotingsraamwerk

  Deze notitie heeft als doel om een handzaam overzicht te geven van de belangrijkste afspraken die zijn gemaakt in het Raadsakkoord over de herziening van het Europese begrotingsraamwerk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitoring PPS Hamburgerbroeklaan Doetinchem 2018

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over de publiek-private samenwerking (PPS) bij het facilitair beheer van het Belastingdienstkantoor aan de Hamburgerbroeklaan in Doetinchem. Jaarlijks wordt een audit uitgevoerd naar de betrouwbaarheid van het monitoringsysteem op de kwaliteit van de facilitaire dienstverlening. De ADR komt tot het oordeel dat het monitoringsysteem voldoet aan de gestelde normen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 Beschrijving en probleemanalyse van het toeslagenstelsel

  Het toeslagenstelsel omvat vier toeslagen: zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag. Voor het uitwerken van de alternatieven voor het huidige toeslagenstelsel is een geactualiseerde beschrijving van de vier toeslagen relevant.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 8 Eindrapport toekomst toeslagenstelsel

  Het rapport bevat beleidsopties om het toeslagenstelsel af te schaffen of fundamenteel te herzien.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapportage Regeldruk Bedrijven, april 2010

  Met de val van het kabinet Balkenende IV is deze rapportage de laatste over het programma Regeldruk Bedrijven. In de rapportage wordt niet alleen ingegaan op de voortgang van de concrete acties, maar ook inzicht gegeven in de eindstand van de diverse onderdelen van het programma. In onderstaande tabel wordt de realisatie van het kabinet afgezet tegen de doelstellingen en wordt een doorkijk gegeven naar de verwachtingen voor 2011 en later.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek positieve impact afschaffing fossiele subsidies

  Dit rapport onderzoekt welke impact op innovatieve, circulaire bedrijvigheid kan worden verwacht als in Nederland fossiele subsidies worden afgebouwd. Dit rapport is een bijlage bij het rapport ‘Belastingen in maatschappelijk perspectief: Bouwstenen voor een beter en eenvoudiger belastingstelsel’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag Financieel Stabiliteitscomité 1 december 2023

  Verslag van de bijeenkomst van het Financieel Stabiliteitscomité van 1 december 2023. In het Financieel Stabiliteitscomité spreken vertegenwoordigers van de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank en het ministerie van Financiën over ontwikkelingen op het gebied van financiële stabiliteit in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksopdracht gebruik publieke en private clouddiensten Belastingdienst

  Onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) naar gebruik publieke en private clouddiensten Belastingdienst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Belastingen in maatschappelijk perspectief: Bouwstenen voor een beter en eenvoudiger belastingstelsel

  Dit rapport heeft als doel inzicht te bieden in de stand van zaken op de belangrijkste thema's van het belastingstelsel wat betreft knelpunten, stappen die daarop zijn gezet, uitdagingen en oplossingsrichtingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Belevingsmonitor Regeldruk 2010

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek Informatiebeschikking 2023 - Als we om rechtsbescherming geven

  Rapport over de werking van de wet die belasting- en administratieplichtigen beter zou moeten beschermen tegen de uitoefening van controlebevoegdheden door de inspecteur in het algemeen en tegen onrechtmatige informatieverzoeken in het bijzonder.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatierapport Europese aanbesteding PPS Renovatie Financiën

  De Europese aanbesteding voor de renovatie van het ministerie van Financiën was het eerste pilotproject voor Rijkshuisvesting in Nederland met behulp van pps. In dit rapport blikt de projectorganisatie terug op het verloop van de aanbesteding en de leerpunten die daaruit naar voren zijn gekomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatierapport Europese aanbesteding PPS Renovatie Financiën

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 6 - Rapportage Meldpunt FSV-Gegevensdeling

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag Eurogroep en Ecofinraad 15-16 januari 2024

  Minister Van Weyenberg (Financiën) doet verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 15 en 16 januari 2024. Ook gaat de minister in op het akkoord over de herziening van het Financieel Reglement van de Europese begroting en op een betaalverzoek van Polen in het kader van de Herstel- en Veerkrachtfaciliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gerichte vrijstelling thuiswerkvergoeding

  Dit kwantitatieve onderzoek is uitgevoerd voor de invoeringstoets Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten en Verhoging vrije ruimte WKR in verband met de steunpakketten vanwege COVID-19. De invoeringstoets is een lichtvoetige bestudering van de werking van nieuwe regelgeving in de praktijk, met bijzondere aandacht voor de gevolgen voor de doelgroep en de uitvoering. De invoeringstoets wordt uitgevoerd op het vroegst mogelijke moment om zo vroegtijdig te kunnen bijsturen of zelfs te stoppen als het volledig mis dreigt te gaan. In dit onderzoek zijn de gevolgen in kaart gebracht voor burgers en bedrijven die met de gerichte vrijstelling thuiswerkkosten te maken hebben gehad.

 • Bijlage 1 rapport compleetheid van dossiers die naar de rechter gaan

  Een eerste inzicht in de werkwijze van de Belastingdienst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorlopige beoordeling RRF-betaalverzoek Portugal

  Voorlopige beoordeling door de Europese Commissie van een betaalverzoek van Portugal voor de herstel- en veerkrachtfaciliteit (Recovery and Resilience Facility, RRF). Dit document is in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatieplan Belastingdienst 2024-2028

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatieplan Toeslagen 2024-2026

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatieplan Douane 2023-2027

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag Eurogroep en Ecofinraad 7 en 8 december 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag Eurogroep en Ecofinraad 8 en 9 november 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 6 UvA-Onderzoeksrapport Intermediair model - Onderzoek naar de invoering van het intermediairmodel in de accountancysector - 22 September 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Benchmark staffuncties Douane

  Onderzoek naar de kosten van de staffuncties bij de Douane, ten opzichte van vergelijkbare overheidsorganisaties. Door de vele wijzigingen bij de Douane is de vraag ontstaan of de staffunctie van de Douane voldoende is meegegroeid met de toegenomen taken in het primaire proces.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Structureel Verlieslatende Bedrijven

  Onderzoek naar bedrijven die langdurig achtereen fiscaal gezien verlies maken. Dit rapport onderzoekt om welk type bedrijven het gaat en waarom deze nog steeds bestaan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Druk en tegendruk: Slotrapportage kwartiermakers toekomst accountancy

  De Kwartiermakers toekomst accountancy presenteren hun bevindingen en eindconclusies.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Impactanalyse afschaffing vrijstelling duaal verbruik kolen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 Actuele onderwerpen toezeggingen en moties

  Bijlage 1 Actuele onderwerpen toezeggingen en moties

  Bekijk document gepubliceerd op