Zoekresultaten  1-50 van de 1.173 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Waarborgen in de betrouwbaarheid en objectiviteit van het beoordelingsproces inburgeringsexamens

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over de waarborgen in de betrouwbaarheid en objectiviteit van het beoordelingsproces bij inburgeringsexamens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Codarts: Waarborgen voor het eindniveau bij een kunstvakinstelling

  Rapport van de Inspectie van het Onderwijs over de kwaliteit van het onderwijs bij de Hogeschool voor de Kunsten Codarts.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Wet op de beroepen in het onderwijs

  Evaluatie van de Wet op de beroepen in het onderwijs (Wet BIO). De Wet BIO heeft als doel de kwaliteit van het onderwijspersoneel beter te waarborgen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Alternatieve afstudeertrajecten en de bewaking van het eindniveau in het hoger onderwijs

  Eindrapport van de Inspectie van het Onderwijs over alternatieve afstudeertrajecten en waarborgen van het eindniveau in het hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport De juridische adressant van de aanwijzingsbevoegdheid in WEB en WHW

  Rapport over het bevoegd gezag in het mbo en ho. Dit naar aanleiding van het wetsvoorstel Versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Onderwijsraad Grenzen aan kleine scholen

  In dit advies geeft de Onderwijsraad antwoord op de vraag hoe bij dalende leerlingenaantallen een goed onderwijsaanbod kan worden gewaarborgd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Alternatieve afstudeertrajecten en de bewaking van het eindniveau bij Hogeschool Inholland

  Eindrapport van de Inspectie van het Onderwijs over alternatieve afstudeertrajecten en waarborgen van het eindniveau bij Hogeschool Inholland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport Conversie RIO-HO

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ARD) over onderzoek bij de conversie van RIO-HO. Hierbij zijn geen bevindingen geconstateerd bij de getroffen beheersmaatregelen die de juistheid en volledigheid moeten waarborgen. De conversie RIO HO is conform plan verlopen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek naar graadverlening aan studenten van de Qatarese vestiging van NHL Stenden Hogeschool

  Onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar de waarborgen voor het eindniveau van de Nederlandse getuigschriften die zijn uitgereikt door Hogeschool NHL Stenden aan studenten die een deel van de opleiding hebben gevolgd aan de Qatarese vestiging van de hogeschool.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport Quick scan PVS Architectuur

  Het Programma Vernieuwing Studiefinanciering (PVS) zal in de loop van 2017 zijn afgerond. Om die reden heeft OCW de ADR gevraagd om een quickscan uit te voeren ten aanzien van de waarborgen van de programma architectuur van PVS. De bevindingen van de ADR zijn te lezen in het rapport, inclusief de managementreactie van DUO op het rapport

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Implementatieonderzoek subsidieregeling Verbetering basisvaardigheden 2023 Sardes-SEO

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport Privacy onderzoek bedrijfsvoering DUO 2018

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over privacy onderzoek in de bedrijfsvoering van DUO in het jaar 2018.  Doel van het onderzoek was  om voor de afdelingen HR en SAPcc te bepalen of  er waarborgen zijn getroffen om te voldoen aan privacywetgeving (AVG), waar omissies zijn en welke (mogelijk) aanvullende maatregelen nodig zijn. Op basis van een aantal bevindingen uit het onderzoek, worden aanvullende maatregelen genomen door DUO. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanpassing governance en organisatie NWO: nadere uitwerking van de contouren

  Deze rapportage beschrijft het nieuwe model voor de governance en organisatie van NWO dat waarborgt dat NWO in de toekomst haar (bredere) taken optimaal kan uitvoeren, een groot draagvlak in de wetenschap en bij andere stakeholders geniet, werkt op basis van gezamenlijke visie en samenwerking over disciplines heen, een grote flexibiliteit heeft om in te spelen op ontwikkelingen in wetenschap, beleid en maatschappij, beschikt over een efficiënte bureauorganisatie met voldoende aanpassingsvermogen en transparant is naar partners en stakeholders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderliggende stukken bij het voorgenomen besluit op verzoek NPO tot intrekking van de voorlopige erkenning van Ongehoord Nederland

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verwerken bijzondere persoonsgegevens Dienst Uitvoering Onderwijs locatie Groningen en Den Haag 2018

  De ADR heeft een onderzoek verricht om inzicht te krijgen of de verwerking(en) van medische gegevens van DUO-medewerkers conform relevante wet- en regelgeving wordt uitgevoerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Oberon QuickScan kwaliteit onderwijshuisvesting Wat is de kwaliteit van onze schoolgebouwen

  Het rapport bevat een quickscan naar de kwaliteit van onderwijshuisvesting in het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs). Het gaat om een representatieve steekproef onder schoolgebouwen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Het doel is meer inzicht te krijgen in de staat van schoolgebouwen. Het rapport geeft een landelijk beeld van de kwaliteit van schoolgebouwen op het gebied van duurzaamheid, veiligheid, toegankelijkheid en onderwijsadaptiviteit. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft opdracht gegeven voor dit onderzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderbouwing keuze stichting Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving

  Het document gaat in op de keuze voor de oprichting van de Stichting Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving (NEWS).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kapitalisering van vrijwilligersinzet in de erfgoedsector

  Onderzoek met als vraagstelling hoe de inzet van vrijwilligers in de cultuur- en erfgoedsector het best kan worden gewaardeerd, waarbij expliciet het Besluit rijkssubsidiering instandhouding monumenten, de Sim en de Wsc worden betrokken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanpak Mentale gezondheid van ons allemaal

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sectorplan middellange termijnaanpak corona mbo ho

  De sectorplannen gaan over de langetermijn strategie voor corona in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies avicenna

  Hoogleraar Vermeulen van TIAS/Tilburg University geeft advies over de situatie bij het Avicenna College in Rotterdam waar een groot deel van de leraren geen les meer kan of wil geven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De onderwijsondersteuner niveau 1 en 2: competentieprofielen en bekwaamheidseisen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport Landelijk Coordinatieteam Ventilatie op scholen

  Beeld van ventilatie op scholen in het funderend onderwijs in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkdruk in het onderwijs

  Rapport met een kwantitatief van de (ontwikkelingen in) werkdruk en werkdruk gerelateerde factoren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 bij brief van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Bijlage 1 bij brief van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, d.d. 21 oktober 2010, inzake overzicht aanhangige dossiers en kabinetsstukken t.b.v. planningsoverleg op 4 november 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeldruk in het primair onderwijs

  Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de registratieverplichtingen van schoolleiders, leerkrachten en ondersteunend personeel in het primair onderwijs (po).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Grotius College

  Kwaliteitsonderzoek van de Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie) op de afdelingen vmbo-g/t, havo en vwo van het Grotius College in Heerlen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • IBO Onderwijshuisvesting funderend onderwijs - Een vak apart - Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel

  Het rapport bevat een advies van het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) over verbeteringen van het huisvestingsstelsel voor scholen in het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport DUO als lerende organisatie

  Het onderzoek ‘DUO als lerende organisatie’ is op verzoek van DUO door de ADR uitgevoerd. De kernvraag was wat succes- en faalfactoren zijn voor duurzame verandering bij DUO. Bij het onderzoek is op drie casussen gefocust.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Implementatiemonitor NPO Vierde tussenmeting

  De rapportage gaat over de uitkomsten van de 4e tussenmeting van de implementatiemonitor van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger beroepsonderwijs (hbo) en universiteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 3e rapport macromonitor NP Onderwijs mbo-ho

  Het rapport onderzoekt de invloed van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) op de schoolloopbaan van studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo en hoger onderwijs na de Covid-pandemie en de overgang naar de arbeidsmarkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nulmeting contextinformatie vervangingsstelsel primair onderwijs

  Onderzoek naar de financiële en andere risicos van de voorgenomen wijziging van het stelsel van vervanging in het basisonderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • BIjlage 5 Advies medezeggenschap bij holdings in het onderwijs

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sectorplan COVID-19 funderend onderwijs

  De sectorplannen gaan over de langetermijn strategie voor corona in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs (funderend onderwijs).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs Vijfde meting in het funderend onderwijs

  Het rapport bevat de 5e meting van de bestedingen van aanvullende bekostiging uit het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) voor scholen in het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs). Het gaat om de periode augustus – september 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1. Bevindingen toekomstverkenning LLO rol formeel onderwijs

  Bijlage bij de 'Kamerbrief over uitwerking onderwijsagenda LLO'. De bijlage gaat over de bevindingen uit de toekomstverkenning naar de mogelijke rol van het formele onderwijs Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Het gaat daarbij om het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger ondewijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategisch personeelsbeleid in het VO - Eindrapport

  Een kwantitatieve nulmeting naar de stand van strategisch personeelsbeleid in het voortgezet onderwijs. Tijdens een expertmeeting in april 2019 onder begeleiding van Regioplan is extra duiding gegeven aan de uitkomsten van dit monitoronderzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport AEF onderzoek uitleningen schoolbibliotheken

  Het rapport onderzoekt het aantal uitleningen dat schoolbibliotheken doen per jaar om de leenrechtvergoeding door schoolbibliotheken te kunnen berekenen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Auditdienst Rijk Onderzoeksrapport t b v DUO Beheersing privacyaspecten proces uitwonendencontrole

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage bij het Berenschot-rapport 'Verschillen medezeggenschapsbevoegdheden po-vo-mbo-hbo'

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeks Stuurinformatie bedrijfsvoering OCW

  Onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) om te bepalen in hoeverre de kwaliteit van de stuurinformatie op de 5 bedrijfsvoeringsindicatoren die zijn opgenomen in de Managementafsprakencyclus van OCW door de gebruikers als toereikend wordt beoordeeld. En in hoeverre de informatie daadwerkelijk wordt gebruikt om te sturen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl in en rondom de school

  De Onderwijsagenda SBGL is opgesteld door de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad en is bedoeld voor het primair onderwijs (po),voortgezet onderwijs (vo), (voortgezet) speciaal onderwijs (vso) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eenheid in veelzijdigheid

  In dit rapport pleit het Adviescollege Publieke Omroep voor een weerbaar publiek omroepbestel.

 • Eenheid in veelzijdigheid - Pleidooi voor een weerbaar publiek omroepbestel

  Eindrapport van het adviescollege publieke omroep. Het rapport bevat een voorstel voor criteria voor toelating en verantwoording voor de landelijke publieke omroep met oog voor de belangen van eigentijdsheid, kwaliteit, pluriformiteit en maatschappelijk draagvlak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies RvS wetsvoorstel Versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs

  De Raad van State (RvS) geeft advies over het wetsvoorstel Versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Adviescollege Publieke Omroep

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Prijsfactoren onder de loep

  Advies over de herziening van de prijsfactoren in het mbo.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • gecombineerde beslisnota's eerste keer indienen tweede kamer definitief

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel van wet Wetsvoorstel afschaffen kwaliteitsafspraken hoger onderwijs

  Wetsvoorstel voor wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Het wetsvoorstel gaat over het schrappen van de grondslag voor kwaliteitsbekostiging in het hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel van wet voor het schrappen van de grondslag voor kwaliteitsbekostiging in het hoger onderwijs

  Het wetsvoorstel wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op