Zoekresultaten  1-50 van de 502 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Onderwijs en wetenschapverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Advies Raad van State voorstel wetswijziging onderwijswetten invoeren van de verplichting voor scholen om de sociale veiligheid op school te waarborgen

  voorstel van een wet tot wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen om de sociale veiligheid op school te waarborgen, met memorie van toelichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Onderwijsraad Grenzen aan kleine scholen

  In dit advies geeft de Onderwijsraad antwoord op de vraag hoe bij dalende leerlingenaantallen een goed onderwijsaanbod kan worden gewaarborgd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over veiligheid in en om het onderwijs

  Brief van minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) aan de Tweede Kamer over veiligheid in en om het onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie Evaluatie Wet veiligheid op school

  Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de evaluatie van de Wet veiligheid op school. Hij gaat daarbij in op de resultaten en aanbevelingen en geeft zijn beleidsreactie. Het evaluatierapport stuurt hij mee met de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over amendement bij wetsvoorstel sociale veiligheid op school

  Staatssecretaris Dekker (OCW) reageert op het amendement dat de Kamerleden Bergkamp (D66) en Bisschop (SGP) hebben ingediend op het voorstel van wet tot wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen zorg te dragen voor de sociale veiligheid op school.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Wet veiligheid op school Eindrapportage

  Het rapport evalueert de Wet veiligheid op school. Deze trad in werking in 2015. Het rapport bespreekt de sociale veiligheid van leerlingen en van onderwijspersoneel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanpak regeldruk onderwijs

  Brief van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) aan de Tweede Kamer over aanpak regeldruk onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag inzake veiligheid op school

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake het voorstel van wet tot wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen zorg te dragen voor de sociale veiligheid op school.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief kabinetsreactie Groenboek Modernisering Richtlijn Erkenning Beroepskwalificaties

  Aanbiedingsbrief van minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) aan de Tweede Kamer van de reactie van het kabinet op het Groenboek Modernisering Richtlijn Erkenning Beroepskwalificaties van de Europese Commissie. Deze richtlijn geeft burgers en ondernemers de mogelijkheid om in een andere EU lidstaat een beroep uit te oefenen. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief met het Groenboek ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies RvS wetsvoorstel Versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs

  De Raad van State (RvS) geeft advies over het wetsvoorstel Versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Organisatiekosten onderwijsondersteuning

  Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de kosten die de samenwerkingsverbanden passend onderwijs en de schoolbesturen maken voor de organisatie van onderwijsondersteuning.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader rapport versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt het nader rapport over het wetsvoorstel Versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs naar de Koning en de Tweede Kamer. HEt nader rapport gaat over het advies van de Raad van State (RvS) over dit wetsvoorstel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • OCW Beleidsvisie Veiligheid en Radicalisering

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagen bij besluit op Woo-verzoek over aanvragen 5 nieuwe scholen voortgezet onderwijs - Bijlagen Montessori Maastricht bij Woo-besluit aanvragen 5 nieuwe scholen voortgezet onderwijs

  Bijlagen bij het besluit op een verzoek om informatie over de aanvragen van 5 scholen voor het starten van een nieuwe school in het voortgezet onderwijs, inclusief de reactie van de Inspectie van het Onderwijs en het besluit van minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2014 Inspectie van het Onderwijs

  In dit jaarverslag over het jaar 2014 legt de Inspectie van het Onderwijs verantwoording af over de uitoefening van het toezicht en het financieel beheer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op het (voortgezet) speciaal onderwijs

  Onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs. Het onderzoekskader beschrijft de inrichting van het toezicht op het (voortgezet) speciaal onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel van wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs

  Het wetsvoorstel gaat over wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet voortgezet onderwijs 2020, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen. Het gaat om het versterken van de positie van leerlingen die extra ondersteuning behoeven en hun ouders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Kamerbrief over de voortgang van de beleidsagenda informeel onderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpak van uitwassen in het informeel onderwijs. Hij gaat daarbij in op de resultaten van de verkenning over toezicht op informeel onderwijs. Ook bespreekt hij het toewerken naar een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor medewerkers en vrijwilligers die in het informeel onderwijs werken met kinderen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so over voortgang van het meldpunt sociale veiligheid

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van de Kamerbrieven 'Voortgang meldpunt sociale veiligheid' en 'Ontwikkelingen meldpunt sociale veiligheid'. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld tijdens een schriftelijk overleg (so).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht over problemen met leerlingenvervoer in Schiedam

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Weer problemen met leerlingenvervoer in Schiedam: bussen komen soms wel 2 uur te laat''. De Tweede Kamerleden Minhas en Bevers (beiden VVD) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoekskader 2022-2023 (voortgezet) speciaal onderwijs versie per 1 augustus 2022

  Het Onderzoekskader 2021 van de Inspectie van het Onderwijs beschrijft de inrichting van het toezicht op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Het omvat het kader op grond waarvan de inspectie onderwijsinstellingen beoordeelt en waardeert en de werkwijze.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoekskader 2022-2023 voor toezicht op voorschoolse educatie en primair onderwijs

  Het Onderzoekskader 2021 van de Inspectie van het Onderwijs beschrijft de inrichting van het toezicht op de voorschoolse educatie en het basisonderwijs. Het omvat het kader op grond waarvan de inspectie onderwijsinstellingen beoordeelt en waardeert en de werkwijze.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de voortgang van de beleidsagenda informeel onderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpak van uitwassen in het informeel onderwijs. Hij gaat daarbij in op de resultaten van de verkenning over toezicht op informeel onderwijs. Ook bespreekt hij het toewerken naar een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor medewerkers en vrijwilligers die in het informeel onderwijs werken met kinderen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over hersteltrajecten en herstelonderzoeken SvPO - Documenten deel 1a bij Woo-besluit over hersteltrajecten en herstelonderzoeken SvPO

  Besluit op een verzoek om informatie over alle documenten die betrekking hebben op de hersteltrajecten en herstelonderzoeken van de vestigingen Amsterdam, Utrecht en Hoorn van de School voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Incidenteel onderzoek Europe Islamic University of Applied Sciences

  Nader rapport van de Inspectie van het Onderwijs over de Europe Islamic University of Applied Sciences (EIUAS).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat Joodse student zich onveilig voelt

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Joodse student voelt zich onveilig'. Het Tweede Kamerlid Bisschop (SGP) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoekskader 2022-2023 (voortgezet) speciaal onderwijs versie per 1 augustus 2022

  Het Onderzoekskader 2021 van de Inspectie van het Onderwijs beschrijft de inrichting van het toezicht op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Het omvat het kader op grond waarvan de inspectie onderwijsinstellingen beoordeelt en waardeert en de werkwijze.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eerste Kamerbrief met kabinetsreactie Onderwijsraadadvies vrijheid onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Eerste en Tweede Kamer over de kabientsreactie op het advies 'Grenzen stellen, ruimte laten'van de Onderwijsraad uit 2021. Het advies gaat over onderwijsvrijheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede Kamerbrief met kabinetsreactie Onderwijsraadadvies vrijheid onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Eerste en Tweede Kamer over de kabientsreactie op het advies 'Grenzen stellen, ruimte laten'van de Onderwijsraad uit 2021. Het advies gaat over onderwijsvrijheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoekskader 2022-2023 voor toezicht op voorschoolse educatie en primair onderwijs

  Het Onderzoekskader 2021 van de Inspectie van het Onderwijs beschrijft de inrichting van het toezicht op de voorschoolse educatie en het basisonderwijs. Het omvat het kader op grond waarvan de inspectie onderwijsinstellingen beoordeelt en waardeert en de werkwijze.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenwerken aan kwaliteit en kansen voor kinderen

  Het rapport bevat onderzoeksresultaten en aanbevelingen voor het verbeteren van het (gemeentelijk) toezicht op voorschoolse en vroegschoolse educatie en toezicht en handhaving kinderopvang. De basis van de resultaten was een pilot in 16 gemeenten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op het middelbaar beroepsonderwijs

  Onderzoekskader van de onderwijsinspectie voor het toezicht op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel van Wet tot wijziging van diverse onderwijswetten

  Voorstel van Wet tot wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies rekenkamer wettelijke taken internationalisering onderwijs

  De Algemene Rekenkamer geeft advies over het wetsvoorstel Wet wettelijke taken internationalisering onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op het (voortgezet) speciaal onderwijs

  Onderzoekskader 2017 van de onderwijsinspectie voor het toezicht op het (voortgezet) speciaal onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op het (voortgezet) speciaal onderwijs

  Het onderzoekskader beschrijft de inrichting van het toezicht op het onderwijs. Het omvat het waarderingskader voor de beoordeling en waardering en omschrijft de werkwijze daarvoor. Dit is de versie voor het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over ambtsberichten Inspectie betreffende Scholen voor Persoonlijk VO - Documenten bij Woo-besluit Scholen voor Persoonlijk VO

  Besluit op een verzoek om informatie over de Scholen voor Persoonlijk VO (voormalig SvPO). Specifiek om de ambtsberichten die de Inspectie heeft opgesteld met betrekking tot de Scholen voor Persoonlijk Onderwijs vanaf 28 januari 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op het voortgezet onderwijs

  Onderzoekskader 2017 van de onderwijsinspectie voor het toezicht op het voortgezet onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Als een ramp de school treft - 4e herziene druk

  Een publicatie over omgaan met calamiteiten in het onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Vrij en veilig onderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de maatregelen in het kader van vrij en veilig onderwijs. Bij de Kamerbrief zit een advies van de Landsadvocaat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inspectierapport Joodse Kindergemeenschap Cheider

  Onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar de joods-orthodoxe school Cheider in Amsterdam.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoekskader 2022 niet bekostigd voortgezet onderwijs

  Het Onderzoekskader 2021 van de Inspectie van het Onderwijs beschrijft de inrichting van het toezicht op het niet bekostigd voortgezet onderwijs. Het omvat het kader op grond waarvan de inspectie onderwijsinstellingen beoordeelt en waardeert en de werkwijze.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoekskader 2022 niet bekostigd voortgezet onderwijs

  Het Onderzoekskader 2021 van de Inspectie van het Onderwijs beschrijft de inrichting van het toezicht op het niet bekostigd voortgezet onderwijs. Het omvat het kader op grond waarvan de inspectie onderwijsinstellingen beoordeelt en waardeert en de werkwijze.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over Renaissancescholen van Tocqueville stichting - Documenten bij Woo-besluit Renaissancescholen

  Besluit op een verzoek om informatie over de Renaissancescholen van de Tocqueville stichting. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs

  Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoekskader 2022 niet bekostigd primair onderwijs

  Het Onderzoekskader 2021 van de Inspectie van het Onderwijs beschrijft de inrichting van het toezicht op het niet bekostigd primair onderwijs (basisonderwijs). Het omvat het kader op grond waarvan de inspectie onderwijsinstellingen beoordeelt en waardeert en de werkwijze.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoekskader 2022 niet bekostigd primair onderwijs

  Het Onderzoekskader 2021 van de Inspectie van het Onderwijs beschrijft de inrichting van het toezicht op het niet bekostigd primair onderwijs (basisonderwijs). Het omvat het kader op grond waarvan de inspectie onderwijsinstellingen beoordeelt en waardeert en de werkwijze.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie op Inspectierapporten flexibel onderwijs Leven Lang Leren

  Brief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer over een beleidsreactie op de rapporten van de Inspectie van het Onderwijs over flexibel onderwijs Leven Lang Leren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking pilots flexibilisering hoger onderwijs

  Deze handreiking dient ter ondersteuning van de instellingen hoger onderwijs bij de flexibilisering van deeltijdse en/of duale opleidingen hoger onderwijs. Het geeft een toelichting op de elementen van flexibilisering die centraal staan in de pilots flexibilisering hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samen voor een ononderbroken schoolloopbaan

  Advies van de Onderwijsraad over een ononderbroken schoolloopbaan in relatie tot onderwijsondersteuning, jeugdhulp en de Wet passend onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op