Zoekresultaten  1-20 van de 59 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Inrichting van de overheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Waarborgen in de betrouwbaarheid en objectiviteit van het beoordelingsproces inburgeringsexamens

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over de waarborgen in de betrouwbaarheid en objectiviteit van het beoordelingsproces bij inburgeringsexamens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport Conversie RIO-HO

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ARD) over onderzoek bij de conversie van RIO-HO. Hierbij zijn geen bevindingen geconstateerd bij de getroffen beheersmaatregelen die de juistheid en volledigheid moeten waarborgen. De conversie RIO HO is conform plan verlopen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief kabinetsreactie Groenboek Modernisering Richtlijn Erkenning Beroepskwalificaties

  Aanbiedingsbrief van minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) aan de Tweede Kamer van de reactie van het kabinet op het Groenboek Modernisering Richtlijn Erkenning Beroepskwalificaties van de Europese Commissie. Deze richtlijn geeft burgers en ondernemers de mogelijkheid om in een andere EU lidstaat een beroep uit te oefenen. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief met het Groenboek ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeks Stuurinformatie bedrijfsvoering OCW

  Onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) om te bepalen in hoeverre de kwaliteit van de stuurinformatie op de 5 bedrijfsvoeringsindicatoren die zijn opgenomen in de Managementafsprakencyclus van OCW door de gebruikers als toereikend wordt beoordeeld. En in hoeverre de informatie daadwerkelijk wordt gebruikt om te sturen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksopdracht naar producten op basis van in XBRL aangeleverde gegevens

  Onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) naar producten op basis van de in XBRL aangeleverde gegevens waarmee schoolbesturen hun financiële informatie uploaden. Het doel hiervan is het verkrijgen van inzicht in de datakwaliteit en beheersing van de aangeleverde, financiële jaarverslaggegevens van schoolbesturen die vervolgens worden verwerkt tot informatieproducten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport IBO Riscobeheer en risicobeheersing schatkistbankieren OCW

  Het hoofddoel van deze analyse is het beoordelen van de risico’s voor de begroting van OCW die gepaard gaan met schatkistbankieren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift aanbiedingsbrief beleidsdoorlichting artikel 6 hbo en artikel 7 wo

  De brief bevat de conclusies van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) uit de beleidsdoorlichting van artikel 6 (hbo) en artikel 7 (wo) voor de periode 2015-2018.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies schatkistbankieren en leencapaciteit

  Advies over de toekomstige methodiek van schatkistbankieren voor onderwijsinstellingen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen over COVID-19 onderwijs en kinderopvang

  Minister Dijkgraaf (OCW), minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en minister Van Gennip SZW) geven antwoorden op vragen over COVID-19 onderwijs en kinderopvang. De vragen gingen onder meer over de publicatie van documenten over  COVID-19 onderwijs in verband met een verzoek op grond van de wet Wet open overheid (Woo). Daarnaast gaan de vragen over het rapport 'Coronascenario’s doordacht: handreiking voor noodzakelijke keuzes' van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De vaste Tweede Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota. Antwoorden so COVID-19 onderwijs en kinderopvang, WOO-verzoek, en WRR-rapport Coronascenario’s doordacht (PDF | 20 pagina's | 503 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Assurancerapport Onafhankelijke deskundige beleidsdoorlichting art.12 OCW

  De Auditdienst Rijk (ADR) heeft als onafhankelijke deskundige opgetreden bij de beleidsdoorlichting van artikel 12 van de OCW-begroting (tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten). Een samenvatting van dit rapport is met de beleidsdoorlichting naar de Tweede Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beperkt houdbaar?

  Rapport ‘Beperkt houdbaar?’ van de Erfgoedinspectie (EGI) over duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij de Rijksoverheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Inventarisatie van problemen bij de regionale omroepen van de vier kleine provincies

  Rapport Inventarisatie van problemen bij de regionale omroepen van de vier kleine provincies. Dit rapport geeft uitvoering aan de motie van het lid Atsma c.s. (32 123 VIII, nr.89) over de financiële situatie bij regionale omroepen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport AVG Examens DUO 2019

  Dit rapport heeft als doel meer inzicht te geven in de stand van zaken van de privacy en het voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) binnen de 4 afdelingen van het domein Examens bij DUO.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Future lab - De informatiehuishouding van het Rijk in 2030

  De maatschappij verandert voortdurend, zeker op het gebied van informatie en digitalisering. Organisaties veranderen mee en de Rijksoverheid ook. Wat verandert er voor rijksmedewerkers, hun werkprocessen en de manier waarop ze samenwerken? En meer specifiek: wat betekent dit voor hun digitale informatiehuishouding?

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeken Subsidiesystematiek

  Het onderzoek door de Auditdienst Rijk (ADR) is gericht op de subsidiesystematiek en de keuzes die gemaakt worden bij het beschikbaar stellen van financiële middelen voor de uitvoering en realisatie van door OCW beoogde activiteiten en doelen. De ADR heeft 3 rapportages geleverd: voor DGPV (directoraat-generaal primair en voortgezet onderwijs), DGHBWE (directoraat-generaal hoger onderwijs, beroepsonderwijs, wetenschap en emancipatie) en DGCM (directoraat-generaal cultuur en media).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek Houdbaar voor de toekomst

  De agenda bevat 4 ambities voor het hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagen bij besluit Wob-verzoek ADR rapporten 2015: OCW

  Openbaar gemaakte rapporten van de Auditdienst Rijk (ADR) over onderwerpen die vallen onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Deze documenten zijn geopenbaard naar aanleiding van een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Onderzoek kostprijsmodellen IUC-Noord en ODC-Noord

  De ADR heeft een onderzoek uitgevoerd om nader inzicht (inventarisatie) te bieden in de aspecten juistheid, effectiviteit, efficiëntie en transparantie binnen de uitwerking van de kostprijsmodellen van IUC-Noord en ODC-Noord. Het onderzoek levert geen concrete aanbevelingen op, wel zijn een aantal aandachtspunten onderkend.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Wet SLOA 2013

  Het rapport evalueert de sturing, doeltreffendheid en doelmatigheid van de Wet subsidiering landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Wet SLOA 2013).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen begrotingsbehandeling OCW

  Antwoorden van minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) op de vragen die gesteld zijn tijdens de openbare behandeling in de eerste termijn van hoofdstuk VIII (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) van de Rijksbegroting 2019.

  Bekijk document gepubliceerd op