Zoekresultaten  1-50 van de 60 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Inrichting van de overheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Waarborgen in de betrouwbaarheid en objectiviteit van het beoordelingsproces inburgeringsexamens

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over de waarborgen in de betrouwbaarheid en objectiviteit van het beoordelingsproces bij inburgeringsexamens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport Conversie RIO-HO

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ARD) over onderzoek bij de conversie van RIO-HO. Hierbij zijn geen bevindingen geconstateerd bij de getroffen beheersmaatregelen die de juistheid en volledigheid moeten waarborgen. De conversie RIO HO is conform plan verlopen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief kabinetsreactie Groenboek Modernisering Richtlijn Erkenning Beroepskwalificaties

  Aanbiedingsbrief van minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) aan de Tweede Kamer van de reactie van het kabinet op het Groenboek Modernisering Richtlijn Erkenning Beroepskwalificaties van de Europese Commissie. Deze richtlijn geeft burgers en ondernemers de mogelijkheid om in een andere EU lidstaat een beroep uit te oefenen. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief met het Groenboek ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeks Stuurinformatie bedrijfsvoering OCW

  Onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) om te bepalen in hoeverre de kwaliteit van de stuurinformatie op de 5 bedrijfsvoeringsindicatoren die zijn opgenomen in de Managementafsprakencyclus van OCW door de gebruikers als toereikend wordt beoordeeld. En in hoeverre de informatie daadwerkelijk wordt gebruikt om te sturen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringsagenda Klimaat & Energie

  Uitvoeringsagenda Klimaat & energie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De agenda richt zich op de beleidsterreinen van OCW: onderwijs (huisvesting, scholing), cultuur (monumenten, culturele en creatieve sector, leefomgeving en mobiel erfgoed) en wetenschap.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport IBO Riscobeheer en risicobeheersing schatkistbankieren OCW

  Het hoofddoel van deze analyse is het beoordelen van de risico’s voor de begroting van OCW die gepaard gaan met schatkistbankieren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beperkt houdbaar?

  Rapport ‘Beperkt houdbaar?’ van de Erfgoedinspectie (EGI) over duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij de Rijksoverheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Assurancerapport Onafhankelijke deskundige beleidsdoorlichting art.12 OCW

  De Auditdienst Rijk (ADR) heeft als onafhankelijke deskundige opgetreden bij de beleidsdoorlichting van artikel 12 van de OCW-begroting (tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten). Een samenvatting van dit rapport is met de beleidsdoorlichting naar de Tweede Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen over COVID-19 onderwijs en kinderopvang

  Minister Dijkgraaf (OCW), minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en minister Van Gennip SZW) geven antwoorden op vragen over COVID-19 onderwijs en kinderopvang. De vragen gingen onder meer over de publicatie van documenten over  COVID-19 onderwijs in verband met een verzoek op grond van de wet Wet open overheid (Woo). Daarnaast gaan de vragen over het rapport 'Coronascenario’s doordacht: handreiking voor noodzakelijke keuzes' van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De vaste Tweede Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport AVG Examens DUO 2019

  Dit rapport heeft als doel meer inzicht te geven in de stand van zaken van de privacy en het voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) binnen de 4 afdelingen van het domein Examens bij DUO.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksopdracht naar producten op basis van in XBRL aangeleverde gegevens

  Onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) naar producten op basis van de in XBRL aangeleverde gegevens waarmee schoolbesturen hun financiële informatie uploaden. Het doel hiervan is het verkrijgen van inzicht in de datakwaliteit en beheersing van de aangeleverde, financiële jaarverslaggegevens van schoolbesturen die vervolgens worden verwerkt tot informatieproducten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Future lab - De informatiehuishouding van het Rijk in 2030

  De maatschappij verandert voortdurend, zeker op het gebied van informatie en digitalisering. Organisaties veranderen mee en de Rijksoverheid ook. Wat verandert er voor rijksmedewerkers, hun werkprocessen en de manier waarop ze samenwerken? En meer specifiek: wat betekent dit voor hun digitale informatiehuishouding?

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeken Subsidiesystematiek - Evaluatie subsidiesystematiek DGPV

  Het onderzoek door de Auditdienst Rijk (ADR) is gericht op de subsidiesystematiek en de keuzes die gemaakt worden bij het beschikbaar stellen van financiële middelen voor de uitvoering en realisatie van door OCW beoogde activiteiten en doelen. De ADR heeft 3 rapportages geleverd: voor DGPV (directoraat-generaal primair en voortgezet onderwijs), DGHBWE (directoraat-generaal hoger onderwijs, beroepsonderwijs, wetenschap en emancipatie) en DGCM (directoraat-generaal cultuur en media).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagen bij besluit Wob-verzoek ADR rapporten 2015: OCW - Onderzoek procesevaluatie faillissement SNBOT

  Openbaar gemaakte rapporten van de Auditdienst Rijk (ADR) over onderwerpen die vallen onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Deze documenten zijn geopenbaard naar aanleiding van een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Onderzoek kostprijsmodellen IUC-Noord en ODC-Noord

  De ADR heeft een onderzoek uitgevoerd om nader inzicht (inventarisatie) te bieden in de aspecten juistheid, effectiviteit, efficiëntie en transparantie binnen de uitwerking van de kostprijsmodellen van IUC-Noord en ODC-Noord. Het onderzoek levert geen concrete aanbevelingen op, wel zijn een aantal aandachtspunten onderkend.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift aanbiedingsbrief beleidsdoorlichting artikel 6 hbo en artikel 7 wo

  De brief bevat de conclusies van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) uit de beleidsdoorlichting van artikel 6 (hbo) en artikel 7 (wo) voor de periode 2015-2018.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeken Subsidiesystematiek - Evaluatie subsidiesystematiek DGHBWE

  Het onderzoek door de Auditdienst Rijk (ADR) is gericht op de subsidiesystematiek en de keuzes die gemaakt worden bij het beschikbaar stellen van financiële middelen voor de uitvoering en realisatie van door OCW beoogde activiteiten en doelen. De ADR heeft 3 rapportages geleverd: voor DGPV (directoraat-generaal primair en voortgezet onderwijs), DGHBWE (directoraat-generaal hoger onderwijs, beroepsonderwijs, wetenschap en emancipatie) en DGCM (directoraat-generaal cultuur en media).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies schatkistbankieren en leencapaciteit

  Advies over de toekomstige methodiek van schatkistbankieren voor onderwijsinstellingen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Groenboek Modernisering Richtlijn Erkenning Beroepskwalificaties

  Brief van minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) aan de Tweede Kamer over het Groenboek ‘Modernisering Richtlijn Erkenning Beroepskwalificaties’. Zij beantwoordt vragen gesteld door de vaste commissie voor OCW in het schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op het Groenboek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Inventarisatie van problemen bij de regionale omroepen van de vier kleine provincies

  Rapport Inventarisatie van problemen bij de regionale omroepen van de vier kleine provincies. Dit rapport geeft uitvoering aan de motie van het lid Atsma c.s. (32 123 VIII, nr.89) over de financiële situatie bij regionale omroepen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evalueren, leren en sturen

  Het rapport bevat een beleidsdoorlichting van het Nederlandse wetenschapsbeleid in de periode 2014-2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport Uitvoerbaarheidstoets gemoderniseerde Archiefwet

  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) moderniseert de Archiefwet. De Auditdienst Rijk heeft in opdracht van OCW de uitvoerbaarheid van het voorstel van wet onderzocht bij de organisaties die onder toezicht staan van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op vragen over Kamerbrief over Evaluatie Wet versterking bestuurskracht

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op vragen over zijn brief van 9 september 2021. De brief ging over de Evaluatie naar de Wet versterking bestuurskracht (Wvb) die inging in 2017. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had hierover vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagen bij besluit Wob-verzoek ADR rapporten 2015: OCW - Nota van bevindingen inzake het onderzoek naar de totstandkoming van de rapportage grote ICT-projecten 2014 van het ministerie van OCW

  Openbaar gemaakte rapporten van de Auditdienst Rijk (ADR) over onderwerpen die vallen onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Deze documenten zijn geopenbaard naar aanleiding van een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek Houdbaar voor de toekomst

  De agenda bevat 4 ambities voor het hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Introductiedossier bewindspersonen ministerie van OCW

  Introductiedossier om nieuw aangetreden ministers en staatssecretarissen wegwijs te maken bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het bevat onder meer het inwerkprogramma voor de bewindspersoon, uitleg over de organisatie en achtergrondinformatie over het ministerie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Wet SLOA 2013

  Het rapport evalueert de sturing, doeltreffendheid en doelmatigheid van de Wet subsidiering landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Wet SLOA 2013).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen begrotingsbehandeling OCW

  Antwoorden van minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) op de vragen die gesteld zijn tijdens de openbare behandeling in de eerste termijn van hoofdstuk VIII (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) van de Rijksbegroting 2019.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over de Visie Erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog - Bijlage I bij Wob-verzoek over de Visie Erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog.pdf

  Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over de Visie Erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek vermogensvorming en reserveopbouw bij niet-onderwijsinstellingen

  De centrale vraag in dit onderzoek is: 'Welke criteria en handvatten kunnen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) helpen bij een verdere professionalisering van het proces subsidieverstrekking en vermogensvorming bij niet-onderwijsinstellingen om daarna waar mogelijk een doorvertaling te kunnen maken naar normen?'

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport inzake de totstandkoming van de rapportage grote lCT-projecten 2017 OCW

  Dit rapport bevat de bevindingen van de Auditdienst Rijk (ADR) uit het jaarlijkse onderzoek naar de totstandkoming van de rapportages grote ICT-projecten OCW 2017 op het Rijks ICT-dashboard.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagen bij besluit Wob-verzoek ADR rapporten 2015: OCW - Rapportage Stichting Vervangingsfonds en BGZ Onderwijs (VF)

  Openbaar gemaakte rapporten van de Auditdienst Rijk (ADR) over onderwerpen die vallen onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Deze documenten zijn geopenbaard naar aanleiding van een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen schriftelijk overleg over beleidsdoorlichting artikel 11 Studiefinanciering

  Minister Van Engelshoven benatwoordt de vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer uit het schriftelijk overleg over de beleidsdoorlichting van artikel 11 Studiefinanciering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Auditrapport 2018 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in 2018. Het Romeinse cijfer geeft de plaats aan die de begroting van OCW heeft op de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Onderzoek proces (financiele) informatievoorziening Innen OVG

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over een onderzoek naar het proces (financiële) informatievoorziening Innen OVG.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Accountantsverslag NA Erasmus+ Onderwijs en Training 2019

  Jaarlijks rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over het Yearly Report NA 2019 (YR 2019) van het Nederlandse Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training. Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, training, jeugd en sport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Lessons Learned vanuit het Programma Vernieuwing Studiefinanciering

  Dit rapport is het sluitstuk van een weloverwogen auditprogramma over 7 jaar uitvoering van het Project Vernieuwing Studiefinanciering (PVS). In dit auditprogramma is door verschillende onafhankelijk deskundigen grondig onderzoek gedaan naar de kwaliteit van (tussen)producten en het beheersing van PVS. In december 2017 leverde de Auditdienst Rijk het evaluatierapport over het programma op. Waar het evaluatierapport inzicht gaf in de mate van realisatie van specificaties, doelstellingen en baten van PVS, kijkt het lessons learned onderzoek terug naar het doorlopen voortbrengingsproces. Het geeft antwoord op de vragen welke dilemma's de betrokkenen hebben moeten trotseren, op welke manier zij dit hebben gedaan, en in hoeverre zij dit achteraf gezien als succesvol ervaren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Doorlichting DUO

  Dit document geeft inzicht in het functioneren van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in het licht van de Regeling agentschappen op de gebieden governance, financieel beheer en doelmatigheidsbevordering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek over "nieuw geld" (285 miljoen) - Wob-verzoek inzake nieuw geld 285 miljoen.pdf

  Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over "nieuw geld" (285 miljoen). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Auditrapport 2020 ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in 2020. Het Romeinse cijfer geeft de plaats aan die de begroting van OCW heeft op de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat de Universiteit Leiden sponsoring hoogleraar door Belastingdienst verzweeg

  Minister Dijkgraaf (OCW) beantwoordt vragen over het bericht dat de Universiteit Leiden sponsoring hoogleraar door Belastingdienst verzweeg. De vragen zijn van de Kamerleden Jasper van Dijk en Kwint (beiden SP). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over de Visie Erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog - Wob-verzoek over de Visie Erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog .pdf

  Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over de Visie Erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de rol van kinderopvang in het integraal huisvestingsplan van gemeenten

  Minister Van Gennip (SZW) beantwoordt vragen over de rol van kinderopvang in het integraal huisvestingsplan van gemeenten. De vragen zijn van het Kamerlid Sahla (D66).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de openbare agenda van de OCW-bewindspersonen

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs), minister Dijkgraaf en staatssecretaris Uslu (beiden OCW) geven antwoorden op Kamervragen over de openbare agenda van de bewindspersonen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De Tweede Kamerleden Sneller (D66) en Bromet (GroenLinks) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek Eerste opvang vreemdelingen en asielzoekers in het primair onderwijs

  De Auditdienst Rijk (ADR) heeft in opdracht van de OCW-directie Primair Onderwijs een onderzoek uitgevoerd om inzicht te geven in hoeverre scholen borgen dat de regelgeving 2016-2017 over bekostiging van personeel en aanpassingen voor ondersteuning van leerlingen juist wordt toegepast.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport inzake de extracomptabele administraties binnen het ministerie van OCW

  Het ministerie van OCW heeft de Auditdienst Rijk (ADR) verzocht een onderzoek uit te voeren naar welke extracomptabele administraties binnen het ministerie van OCW -naast de reguliere begrotings- en verantwoordingssystemen– worden gebruikt, de aard van deze administraties en de redenen van het gebruik hiervan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Auditrapport 2017 ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in 2017. Het Romeinse cijfer geeft de plaats aan die de begroting van OCW heeft op de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Reactie brief evaluatie Erfgoedwet

  Minister Van Engelshoven reageert op de brief van de Vereniging Ondernemers in Archeologie (VOiA) over de evaluatie van de Ergoedwet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport Verkenning alternatieven organisatie subsidietaak E&K en M&C

  Het rapport Verkenning alternatieven organisatie subsidietaak Erfgoed en Kunsten (E&K) en Media en Creatieve industrie (M&C) van de Auditdienst Rijk (ADR) richt zich op de alternatieven waarop het proces van verlening tot vaststelling van cultuursubsidies kan worden georganiseerd en gepositioneerd. Het rapport doet onder andere aanbevelingen rond versterking van de (administratieve) ondersteuning, bevat reflecties rond ‘zelf doen of uitbesteden’ en doet suggesties voor vervolgonderzoek.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over informatie over de School voor Persoonlijk Onderwijs in Utrecht - Bijlage bij Wob-verzoek over de School voor Persoonlijk Onderwijs in Utrecht.pdf

  Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over verslagen van lesobservaties, gespreksverslagen en de reactie van het bestuur op het concept inspectierapport van de School voor Persoonlijk Onderwijs in Utrecht.  Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op