Zoekresultaten  1-10 van de 60 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Inrichting van de overheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Rapport Inventarisatie van problemen bij de regionale omroepen van de vier kleine provincies

  Rapport Inventarisatie van problemen bij de regionale omroepen van de vier kleine provincies. Dit rapport geeft uitvoering aan de motie van het lid Atsma c.s. (32 123 VIII, nr.89) over de financiële situatie bij regionale omroepen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief kabinetsreactie Groenboek Modernisering Richtlijn Erkenning Beroepskwalificaties

  Aanbiedingsbrief van minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) aan de Tweede Kamer van de reactie van het kabinet op het Groenboek Modernisering Richtlijn Erkenning Beroepskwalificaties van de Europese Commissie. Deze richtlijn geeft burgers en ondernemers de mogelijkheid om in een andere EU lidstaat een beroep uit te oefenen. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief met het Groenboek ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Groenboek Modernisering Richtlijn Erkenning Beroepskwalificaties

  Brief van minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) aan de Tweede Kamer over het Groenboek ‘Modernisering Richtlijn Erkenning Beroepskwalificaties’. Zij beantwoordt vragen gesteld door de vaste commissie voor OCW in het schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op het Groenboek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies van de Onderwijsraad Verder met burgerschap in het onderwijs

  Advies van de Onderwijsraad over het ondersteunen van scholen bij het geven van burgerschapsonderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleefde bureaucratie en professionaliteit onder leraren

  Onderzoek van B&A onder leraren in het basisonderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO), beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (BVE), hoger beroepsonderwijs (HBO) en wetenschappelijk onderwijs (WO). Gekeken is hoe deze leraren bureaucratie en hun eigen professionaliteit beleven. Het rapport is gebaseerd op literatuuronderzoek, interviews met deskundigen uit het veld en een veldonderzoek. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beperkt houdbaar?

  Rapport ‘Beperkt houdbaar?’ van de Erfgoedinspectie (EGI) over duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij de Rijksoverheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeldrukagenda Onderwijs 2014 - 2017

  De Regeldrukagenda Onderwijs 2014-2017 geeft een overzicht van regels die we gaan afschaffen, verbeteren of vereenvoudigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Doorlichting DUO

  Dit document geeft inzicht in het functioneren van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in het licht van de Regeling agentschappen op de gebieden governance, financieel beheer en doelmatigheidsbevordering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagen bij besluit Wob-verzoek ADR rapporten 2015: OCW - Rapportage Stichting Vervangingsfonds en BGZ Onderwijs (VF)

  Openbaar gemaakte rapporten van de Auditdienst Rijk (ADR) over onderwerpen die vallen onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Deze documenten zijn geopenbaard naar aanleiding van een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagen bij besluit Wob-verzoek ADR rapporten 2015: OCW - Nota van bevindingen inzake het onderzoek naar de totstandkoming van de rapportage grote ICT-projecten 2014 van het ministerie van OCW

  Openbaar gemaakte rapporten van de Auditdienst Rijk (ADR) over onderwerpen die vallen onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Deze documenten zijn geopenbaard naar aanleiding van een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op